ПРОБЛЕМИ ВИРОБЛЕННЯ УНІФІКОВАНОГО ПОНЯТТЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО ЗМІСТУ

Людмила Іванівна Капінус

Анотація


Здійснено дослідження змісту поняття «права на доступ до інформації», його співвідношенні зі спорідненими правами. Сформульовано авторське визначення терміну «інформація» та визначено зміст права на доступ до інформації. Запропоновано певні кроки, спрямовані на поліпшення національного інформаційного законодавства в даній сфері.

Ключові слова


інформація; право на доступ до інформації; свобода слова; Модельний закон про свободу інформації

Посилання


Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України : глосарій / В. А. Ліпкан, Л. С. Харченко, О. В. Логінов. – К. : Текст, 2004. – 136 с.

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України: [монографія] / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : О. С. Ліпкан, 2012. – 304 с.

Ліпкан В. А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : О. С. Ліпкан, 2013. – 344 с.

Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: [Навчальний посібник] / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В.М. Желіховський. – К.: КНТ, 2006. – 280 с.

Цимбалюк В. С. Інформаційне права (основи теорії і практики). Монографія / В. С. Цимбалюк. – К. : «Освіта України», 2010. – 388 с.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782–12

Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1207743167

Закони та практика ЗМІ у одинадцяти демократіях світу (порівняльний аналіз) /ARTICLE 19; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2000. – 208 с.

Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Б. А. Кормич. – Х., 2004. – 31 с.

Ясечко С. В. Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві / С. В. Ясечко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vkhnuvs/ 2010_50/50/34.pdf

Конституція України: затверджена Законом України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Європейська конвенція захисту прав людини та основоположних свобод від від 04 листопада 1950 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Тарасенко Р.Б. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с.

ИНЕС. Международная шкала ядерных и радиологических событий / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iaea.org/ Publications/Factsheets/Russian/ines_rus.pdf

На АЭС в Японии прогремел взрыв / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://top.rbc.ru/special/japan/ 12/03/2011/ 557937.shtml


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.