ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЮ «АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Іван Лук'янович Бородін, Валерій Олександрович Круглов

Анотація


У статті розглядаються проблеми, пов’язані з визначенням поняття адміністративної відповідальності. Провівши дослідження різних точок зору з даного питання, автори прийшли до висновку, що адміністративна відповідальність – це один з видів юридичної відповідальності, що являє собою правовідносини між особою, яка скоїла діяння, що порушує встановлену Кодексом про адміністративні правопорушення заборону, і державою, пов’язане із застосуванням або відмовою від застосування до вказаної особи санкцій, які виражають оцінку її поведінки і з виконанням прийнятого рішення.

Ключові слова


адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок); адміністративно-деліктні стосунки; ознаки правопорушення (проступка); суспільні відносини; матеріальні норми; процесуальні норми; виконавчі норми

Посилання


Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посібник / Укладачі: М.І. Городянський, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов,. та ін.; За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. – 78 с.

Біла Л.Р. Адміністративний примус і відповідальність по адміністративному праву // Адміністративне право України : Підручник / За заг ред. С.В. Ківалова. – Одеса : Юрид. літе-

ратура, 2003. – С. 207–234.

Голосніченко І.П. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання / І.П. Голосніченко // Адміністративне право України. Академічний курс : У 2 т. Т 1. Загальна частина. – К. : Юрид. Думка, 2004. – С.430–432.

Шергин А.П. Административная ответственность и ее правовая регламентация // Избранные труды юбиляра / А.П. Шергин. – М. : Академия экономической безопасности МВД России, 2005. – С. 39–52.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. – Минск : Амалфея, 2011.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Київ, 2011.

Дугенец А.С. Административное наказание как правовой критерий административной ответственности / А.С. Дугенец // Актуальные вопросы административно-деликтного права: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора А.П. Шергина. – М. : ВНИИ МВД России, 2005. – С. 85–91.

Колпаков В.К. Адміністративно–деліктний правовий феномен / В.К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

Явич Л.С. Общая теория права / Л.С. Явич. – Л., 1976. – 288 с.

Машаров И.М. О понятии административной ответственности по действующему законодательству / И.М. Машаров // Актуальные проблемы применения Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях: материалы всероссийской научно-практической конференции (1 июля 2004 г.). – Омск : Омский юридический институт, 2004. – С. 194–198.

Краснов В.И. Понятие и признаки административной ответственности / В.И. Краснов // Правовая наука и реформа юридического образования : сб. науч. трудов. Вып. 15. Российское правовое государство: Итоги формирования и перспективы развития. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2003. – С. 137–145.

Битяк Ю.П. Административное право Украины: учеб. пособие / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – Харьков, 1999. – 244 с.

Рогачева О.С. К вопросу о понятии административной ответственности в современном административном праве / О.С. Рогачева // Проблемы административного и административно-прцессуального права: сб. науч. трудов памяти Ю.М. Козлова. – М., 2005. – С. 273– 289.

Якимов А.Ю. Юридическая ответственность и презумпция невиновности / А.Ю. Якимов. // Проблемы административного и административно-процессуального права: сб. науч. трудов памяти Ю.М. Козлова. – М., 2005. – С. 184–190.

Административное право России : учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров ; отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 688 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.