Місце правочинів в системі цивільного права

Роман Богданович Шишка

Анотація


В статті йдеться про непорозуміння в актах чинного законодавства стосовно правочинів та перспективу цього інституту у системі цивільного права при повній адаптації цивільного законодавства України до вимог законодавства країн ЄС. Звертається увага на суперечності у самому інституті правочину, його субінститутах, нестиковці із інститутом господарських зобов'язань та договорів. Авторв важає, що слід змінити підхід законодавця на виправданий і перевірений історично тривалою практикою і припинити експеримент.

Ключові слова


законодавство; зобов'язання; інститут права; правочин

Посилання


Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву/ М. М. Агарков/ В кн.: Избранные труды по гражданскому праву в 2-х т. – Т. II. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. – С. 333-360. (надруковано по виданню Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков// Советское государство и право. – 1946. – № 3-4. – С. 41-55.) – [Електронний ресурс]: Режим доступу :http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=627

Великий енциклопедичний юридичний словник/ За ред. акад.. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2007. – 992 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/ main.cgi?...

Давидова І. В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня. канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03. "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". / І.В. Давидова. Одеса, 2011. – 20 с.

Егоров Ю. П. Правовой режим сделок / Ю.П. Егоров // Государство и право. – 2004. – № 11. – С.39-43.

Егоров Ю.П. Несостоявшиеся сделки / Ю.П. Егоров // Журнал российского права. – 2004. – №10. – С.62-68.

Казанцев Л. Н. Курс истории римского права. – 3-е изд. / Л.Н. Казанцев. – К.: 1886.

Майданик Р. А. Київська цивілістична школа (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки.-81/2009. – С. 91-101

Новицкий И. Б. Недействительные сделки / И.Б. Новицкий // Вопросы советского гражданского права. – Изд-во АН СССР, 1945.

Покровский Й. О. Право и факт в римском праве./ Й.О. Покровский. – Ч.1. – К.: 1898.

Рабинович Н. Е. Недействительность сделки и ее последствия. / Н.Е.Рабинович. – Л., 1960. ИЗд-во ЛГУ. – 171 с.

Рыжинкова Е. Н. Гражданско-правовые последствия недействительности сделок: дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. Специальность 12.00.03 "гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Е.Н. Рыжинкова Санкт-Петербург. – 2005. – 220 с.

Синайский В. И. История источников римского права./ В.И.Синайский Варшава. Тип. Варш. учеб.окр., 1911.– 215 с

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник / О.Ф.Скакун. – Х.: Эспада, 2005. – 840 с.

Сліпченко С.О. Римське приватне право в таблицях: Навч. Посібник/ С.Сліпченко, Р. Шишка. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ., 2001. – 252 с.

Спасибо-Фатєєва І.В. Цивілістика: на шляху формування доктрин : вибр. наук. пр. / І.В. Спасибо-Фатєєва. -Х.: "Золоті сторінки", 2012. – 696 с.

Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву / Ф. С. Хейфец. – [2-е изд., доп.]. – М. : Юрайт, 2000. – 162 с.

Цивільний кодекс УРСР 1963 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. – № 51. – Ст. 731.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Сайт НАУ. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.49&nobreak=1

Цивільне право України. У двох частинах. Частина 1. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р.Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В.А. -Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ. 2008. – 516 с.

Цивільне право України. Загальначастина : підручник: / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

Шахматов В.П. Виды несоответствия сделок требованиям норм права, В.П. Шахматов. // Антология уральской цивилистики, 1925 – 1989. Сборник статей. – М.: Статут, 2001. – С. 301-345.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.