ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗРАХУНКІВ

Яніна Олександрівна Хірс

Анотація


Стаття присвячена розкриттю сутності, правових особливостей та змісту розрахункових відносин. Викладено основні теоретичні положення щодо розрахункових відносин. Встановлено існуючі прогалини законодавства у визначеній сфері та сформульовано конкретні пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова


розрахунки; розрахункові відносини; теоретичні положення; прогалини; вдосконалення; цивільне законодавство

Посилання


Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н. В. Агафонова – Київ, 2002. – 192 с.

Безклубий І.А. Банківські правочини: монографія / Ігор Анатолійович Безклубий. – К.: Ін Юре, 2007. – 455 с.

Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов'язань (цивільно-правовий аспект): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Тетяна Валеріївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 442 с.

Васьковський О.В. Правове регулювання відносин за договором на розрахунково-касове обслуговування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В.Васьковський ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2004. 185с.

Печеный О.П. Просрочка исполнения договорного обязательства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.П. Печеный – Х., 2001. – 193 с.

Подцерковный О.П. Организационно-правовые основы расчетных отношений в хозяйственном комплексе Украины: дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.04 / О.П.Подцерковный. – Одесса, 1999. – 191 с.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: Навчальний посібник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонов. – К.: Істина, 2008. – 304 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків: Закон України від 18.09.2012 // Урядовий кур'єр.– 2012. – № 199.

Белов В.А. Денежные обязательства / В. Белов. – М.: АО Центр ЮринфоР, 2001. – 237 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. 3-е видання, перероб. І доп у 2т. / За відп. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – Юрінком Інтер, – Київ, 2008. 1904 c.

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е, испр / Л. А. Лунц. – М.: Статут, 2004. – 350 c.

Советское гражданское право: В 2 т. / Под ред. О. А. Красавчикова. – Т.1. – М.: Высшая школа, 1972. – 448 c.

Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения / Е. А. Флейшиц. – М.: Гос. издво юр. лит-ры,. 1956. – 278 c.

Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский – М.: СТАТУТ, 2000. – 848 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.