СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються питання особливостей становлення категорії персональні дані та захист персональних даних в юридичній науці та в практиці законотворення.

Ключові слова


персональні дані; захист персональних даних; інформаційне суспільство; інформаційно-телекомунікаційні технології

Посилання


Про схвалення концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. №2250-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2250-2010-%D1%80.

Аномалії в цивільному праві України: навч.-практ. посібн. (Серія "Аномалії цивільного права") / Відп. ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно- правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини //Університетські наукові записки. – 2005. – № 4(16). – С. 68-72.

Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография. Издание второе, исправленное и дополненное / В.П. Палиюк. – К. : Право, 2000. – 272 с.

Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія / О.В. Кохановська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 463 с.

Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда / С.А. Беляцкин. – М.: ОАО "Издательский Дом "Городец", 2005. – 64 с.

Пазюк А.В. Захист прав громадян у зв'язку з обробкою персональних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і Україна [Електронний ресурс]. / А. В. Пазюк. – Режим доступу: http://cyberpeace.org.ua/files/ zahist_prav_gromadan_uzvazku_z_ obrobkou_personalnih_danih_u_pravooh_dialnosti.pdf.

Білан І. Огляд міжнародного законодавства в сфері регулювання захисту персональних даних [Електронний ресурс]. / І. Білан. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op= modload&name=News&file=article&sid= 6032695.

Федосин А.С. Защита конституционного права человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни при автоматизированной обработке персональных данных в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / А.С. Федосин. – Саранск, 2009. – 189 с.

Брижко В.М. Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних / В. М. Брижко // Правова інформатика. – 2008. – №1(17). – С. 20-34.

Свобода інформації, прозорість, електронне врядування: погляд громадянського суспільства (аналітичні доповіді, збірка перекладів документів) / За ред. к.ю.н. А. В. Пазюка. – К. : МГО "Прайвесі Юкрейн", 2004. – 206 с.

Чубукова С.Г. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики): Учебное пособие. Изд. второе, исправленное, дополненное / С. Г. Чубукова, В. Д. Элькин // Под ред. доктора юридических наук, профессора М. М. Рассолова, профессора В. Д. Элькина. – М. : Юридическая фирма "КОНТРАКТ", 2007. – 287 с.

Иванский В.П. Правовая защита информации о частной жизни граждан. Опыт современного правового регулирования : [монографія] / В. П. Иванский. – М.: Издательство РУДН, 1999. – 276 c.

Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 "міжнародне право" / А. В. Пазюк. – Київ, 2004. – 15 с.

Про захист прав осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенцію Ради Європи № 108 від 28 січня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_32616.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від від 13.01.2011 № 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2939-17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.