ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

А. Ю. Нашинець-Наумова

Анотація


У статті розглядаються проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства як суб’єкта інформаційного права та інформаційних правовідносин.

Ключові слова


інформація; інформаційна безпека підприємства; забезпечення безпеки; правопорушення у сфері обігу інформації на підприємстві; інформаційні системи; технічний захист інформаційних систем

Посилання


Журавлев Ю. А. Правовые основы обеспечения информационной безопасности юридических лиц: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.14. «Административное право, финансовое право, информационное право» / Ю.А. Журавлев. – Москва, 2009. – 26 с.

Про основні засади інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – Ст. 273.

Бачило И.Л. Гражданское общество и право / И.Л. Бачило // Информационные ресурсы России. – 2005. – № 3. – С. 10-15.

Сергиенко Л. А. Культура и гражданское общество / Л.А. Сергиенко // Информационные Ресурсы России. – 2007. – №6. – С.1-6.

Цимбалюк В.С. Окремі питання щодо визначення категорії «інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті / В.С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – №8. – С.30-33.

Фурашев В.М. Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки / В.М. Фурашев // Інформація і право: науковий журнал. – К.: НДЦПІ НАПрН України, 2012. – № 1(4). – С.46-56.

Гуцу С.Ф. Правові основи інформаційної діяльності: навчальний посібник / С.Ф. Гуцу. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 48 с.

Литвиненко О.В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в пострадянських країнах (на прикладі України та Росії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.04. / О.В. Литвиненко. – К., 1997. – 18 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія / Б.А. Кормич. – Одеса: Юридична література, 2003. – 472 с.

Харченко Л.С. Інформаційна безпека України: Глосарій / Л.С. Харченко, В.А. Ліпкан, О.В. Логінов. – К.: Текст, 2004. – 136 с.

Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf.

Тацюра М.Ю. Проблемні аспекти стандартизації у галузі інформаційної безпеки підприємства // Матеріали Другої наук.-практ. конф. «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» 23-24 вересня 2010 р. м. Бахчисарай, НДІ сталого розвитку та природокористування, РВПС України НАН України, Кримський інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана / М.Ю. Тацюра. – Сімферополь: Фенікс, 2010. – С. 451–453.

Марущак А. І. Інформаційно-правові напрями дослідження проблем інформаційної безпеки // Державна безпека України / А.І. Марущак. – 2011. – № 21. – С. 92–95.

Курушин В. Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В.Д. Курушин, В.А. Минаев. – М.: Новый юрист. – 2012. – 256 с.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – С. 286.

Казакевич О. Ю. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов / О.Ю. Казакевич, Н.В. Конев. – М.: Юрфак МГУ, 2011. – 152 с.

Степанов Е. М. «Кроты» на фирме (персонал и конфиденциальная информация) // Предпринимательское право / Е.М. Степанов. – 1999. – №4. – С. 53-56.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.