КОДИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

М. Х. Малишева

Анотація


В статті розглядається сутність кодифікації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, механізм її здійснення та складові. Проведено дослідження сучасних наукових поглядів на визначення кодифікації як процесу систематизації. Розкриті загальні складові кодифікаційної техніки. Доведені особливості порядку та результатів проведення кодифікації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Ключові слова


господарське законодавство; систематизація; кодифікація; кодифікаційна техніка; нормативно-правовий акт; нормативний припис

Посилання


Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Харків: Право, 2008. / Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права / за ред. Ю.С. Шемшученка. – 480 с.

Новый энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская энциклопедия: РИПОЛ классик, 2006. – 1456 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. Енцикл.», 2001 / Т. 3 – 789 с.

Гетьман Є.С. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01/ Гетьман Є.С. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 20 с.

Мамутов В.К. Кодификация: сборник научных трудов / В.К. Мамутов. – К. : Юринком Интер, 2011. – 248 с.

Оніщенко Н. М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства / Н. М. Оніщенко // Правова держава: щорічник наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1997. – Вип. 8. – С. 82–87.

Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2007. Том 2: Право. – 816 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків : Еспада, 2006. – 776 с.

Гайдулін О.О. Теорія держави і права: Автодидактичний комплекс. – К. : ППП, 2003. – 240 с.

Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 2002. – 590 с.

Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства. Юридическая природа нормативных актов высших органов государственной власти и управления СССР. – М. : Юрид. лит., 1967. – 175 с. (с. 34)

Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» від 11 грудня 1998 року зі змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст. 33.

Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затверджена Законом України від 15 січня 2009 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст. 897.

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 року зі змінами // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 198.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200.

Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / [Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М.О. Теплюк, Л.В. Гульченко, В.І. Риднюк]; за заг. ред. О.І. Ющика. – К. : Парлам. Вид-во, 2007. – 208 с.

Тарасюк В.М. Юридична, законодавча та кодифікаційна техніка / В.М. Тарасюк // Правова держава: щорічник наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 1997. – Вип. 8. – С. 251–255.

Погорєлов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Є.В. Погорєлов. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ України, 2000. – 18 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21–22, ст. 144.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.