СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАУЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

К. Р. Калюжний

Анотація


В статті розглядається сутність інформаційних прав людини у сучасному суспільстві, виділено основні інформаційні права і свободи людини та громадянина та окреслено рівень їх практичної реалізації.

Ключові слова


інформація; інформаційні права; право на інформацію

Посилання


Загальна Декларація прав людини / Права людини. Міжнародні договори України, декларації документи [упоряд. Ю. К. Качуренко] – К. : Юрінформ, 1992. – С. 123–146.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О.В.Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл., і доповн. – Харків : Право, 2011. – 1128 с.

Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти/ За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М..: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.

Марущак А.І. Інформаційне право України : Підручник. – К. : Дакор, 2011. – 456с.

Лопатін С. І. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення права громадян на інформацію. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. І. Лопатін. – Київ, 2010. – 20 с.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» : Закон України від 13.01.11 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.