ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ

Н. В. Філик, О. О. Калістратов

Анотація


Автори досліджують правові колізії, які виникають у процесі здійснення судової правотворчості та аналізують особливості юридичної техніки судових актів.

Ключові слова


правотворення; судова правотворчість; судовий прецедент; правосуддя; судові органи; судове рішення

Посилання


Гураленко Н. А. Судова правотворчість як спосіб конструювання правової реальності / Н. А. Гураленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/550/1.pdf.

Лазарев В. Правоположения: понятие, происхождение и роль в механизме юридического воздействия / В. Лазарев // Правоведение. – 1976. – №6. – С.8.

Малишев Б. В. Судова правотворчість як наукова категорія порівняльного правознавства / Б. В. Малишев // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / за ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с.

Малишев Б. В. Судова правотворчість як засіб досягнення мети / Б. В. Малишев // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – №1. – С. 47–62.

Пригара Л. І. Юридична техніка актів правозастосування: дис. … кандидата юр. наук : 12.00.01 / Пригара Леся Іванівна. – К., 2008. – 200 с.

Пархоменко Н. М. Джерела права: теоретико-методологічні засади: дис. … доктора юридичних наук:ґ 12.00.01 / Пархоменко Наталія Миколаївна. – К., 2009 – 442 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – ст. 529.

Стецик Н. В. Судова правотворчість: загальнотеоретична характеристика / Н. В. Стецик // Часопис академії адвокатури України. – 2010. – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-3/10snvpzh.pdf.

Шевчук С. Концепція «суддівського активізму» у контексті судової правотворчості / С. Шевчук // Юридичний журнал. – 2008. – № 12. Режим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://justinian.com.ua/article.php?id=3096.

Штефан М. Й. Цивільний процес. Підручник для юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / М. Й. Штефан – К., 1997. – С. 358.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.