ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Володимирівна Острівна

Анотація


У статті досліджуються засади адміністративно-правового регулювання запобігання відмиванню коштів в розвинених країнах з найбільш ефективним правовим механізмом залучення до цієї сфери суб’єктів аудиторської діяльності. Акцентовано увагу на посиленні загальної тенденції розширення кола суб’єктів контролю за відмиванням коштів та їх юридичної відповідальності за невиконання вимог відповідного національного законодавства.

Ключові слова


відмивання коштів; запобігання відмиванню коштів; адміністративно-правове регулювання; спеціальне законодавство; механізм адміністративно-правового регулювання

Посилання


Сімов’ян С.В. Досвід США в здійсненні фінансового моніторингу / С.В. Сімов’ян // Право і безпека.–№3.–2003.– С. 175-178.

Протичинність відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: [Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі].–К.: Атіка, 2003.–256 с.

Bill Text 107th Congress (2001-2002) H.R.3162.ENR [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// thomas. loc. gov/cgi-bin/query /z?c107:H.R.3162.ENR.

Горощук О.В. Міжнародні стандарти у сфері запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / О.В. Горощук.–Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=1218.

Протичинність легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму / [Гуржій С.Г., Клюшке С.М., Кірсанов В.М., і ін.] / Держ.ком.фін.моніторингу України.– К.: Такі справи, 2008.–560 с.

Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: учебник. / В.М. Родионова, В.И. Шлейников.–М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 2000.–320 с.

Симов’ян С.В. Досвід Німеччини щодо правового регулювання проблеми протидії легалізації злочинних доходів / С.В. Симов’ян // Форум права.–2011.–№ 1.– С. 904-908.

Соловйова Ю.М., Садекова А.М. Особливості розвитку аудиту в Німеччині та основні вимоги до професії аудитора [Електронний ресурс] / Ю.М. Соловйова, А.М. Садекова.– Режим доступу: http://nauka.kushnir. mk.ua/?p=25218.

Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит / О.В. Ковалева, Ю.П. Константинов.–М.: «Издательство ПРИОР».–2000.– 272 с.

Добіна Л.Н. Организация аудиторськой деятельности в Испании / Л.Н. Добіна // Аудиторские ведомости.–2012.– №6.–С. 77-82.

Прошунин М.М. Зарубежные подразделения финансовой разведки: понятие и виды / М.М. Прошунин // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: [сб. науч. тр. Вып. 2] / [редкол.: В.М. Хомич и др.]; [науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь].–Минск: БГУФК, 2009.–С. 70-77.

Офіційний сайт UIC [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp? whichArea= Cambi&lingua=it

Балануца О.О. Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави порівняння національного та зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / О.О Балануца. // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал.–С. 35-38.– Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/ soc_gum/ sre/ 2011_1/35.pdf.

Побережний С.М. Роль первинного фінансового моніторингу в сучасному комерційному банку [Електронний ресурс] / С.М. Побережний.–Режим доступу: http:// dspace.uabs. edu. ua/bitstream / 123456789 /2666/1/75.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.