ҐЕНЕЗА СТВОРЕННЯ АФІНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

Юлія Леонідівна Юринець, Леонід Михайлович Бєлкін

Анотація


Зроблений критичний аналіз явищ і процесів в історії державотворення, які слугували обґрунтуванням класової теорії державотворення. На прикладі створення Афінської держави показано, що створення такої держави не є безперечним доказом класової теорії. Навпаки, історія створення цієї держави може слугувати прямим підтвердженням теорії договірного походження держави, яка виходять з пріоритету природних прав людини над правами класів та держав. При цьому такі підтвердження ґрунтуються не тільки (і не стільки) на теоретичних міркуваннях і здогадках, скільки на конкретних історичних подіях, чим спростовується «антиісторизм» договірної теорії походження держави

Ключові слова


договірна теорія походження держави; класова теорія походження держави; принцип верховенства права; Афінська держава

Посилання


Філософія права: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

Головатий С.П. Верховенство права: у 3 кн./ С.П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – Кн. 3 : Український досвід. – К.: Фенікс, 2006. – С. LXI-LXIII, 1277-1747.

Жоль К. К. Философия и социология права: Учеб. пособие / К. К. Жоль. – К. : Юринком Интер, 2000. – 480 с. – (Б-ка Studiorum).

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 652 с.

Лекции по общей теории права Н.М. Коркунова. Кн. 3. «Общественные условия развития права. По изданию 1914 года. [Электронный ресурс]. – 2003. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum111/item289.html

Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов Учебник. – 453 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawbook.by.ru/theory/alexeev/05.shtml

Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов / А.И. Ковлер. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2002. – 480 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. – Т. 3. – В надзаг.: Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС // Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – Политиздат, 1985. – С. 211-370.

Котюк В.О. Основи держави і права. Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. / В.О. Котюк. – К. : Атіка, 2001. – 432 с.

Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilizations. By Lewis H. Morgan. London, Macmillan and Co., 1877 [Л'юіс Г. Морган. «Древнє суспільство, або дослідження ліній людського прогресу від дикості через варварство до цивілізації». Лондон, Макміллан і К, 1877].

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей и Ромул. – М. : Правда, 1987. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/POEEAST/PLUTARH/tesej.txt

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права / Навчальний посібник / В.О. Котюк. – К. : Атіка, 2005. – 592 с.

Солон: Жизнеописания знаменитых греков и римлян. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/ rim/ 1-2.htm

Новикова С.С. Социальные классы и слои. – В кн.: Социология: история, основы, институционализация в России / С.С. Новикова. – М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://society.polbu.ru/ novikova_sociology/ ch22_i.html

Кузовков Ю. Социально-историческая концепция в трилогии «Неизвестная история». Часть 1 / Ю. Кузовков. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yuri-kuzovkov.ru/ theory/ history/#1-1

Философия права. Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Под ред. Н.И. Панова [состав.: Н.И. Панов, В.А. Бачинин, Л.Д. Святоцкий] // Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое. – К. : Издательский Дом «Ин Юре», 2002. – С. 464-493.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.