ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Світлана Григорівна Головко

Анотація


Мета: проаналізувати нормативно-правове забезпечення функціонування вітчизняної науково-освітньої галузі в умовах карантинних обмежень, викликаних пандемією COVID-19. Методи: з використанням методу порівняльного аналізу висвітлено основні виклики, що постають перед вітчизняною системою освіти в контексті глобальних змін, зумовлених пандемією коронавірусу, та зарубіжного досвіду їх подолання; з використанням методу синтезу розглянуто систему нормативно-правового забезпечення функціонування науково-освітньої галузі в умовах карантинних обмежень, основні напрями його вдосконалення. Результати: висвітлено тенденції модернізації освіти в умовах карантинних обмежень; з’ясовано, що одним із ключових трендів у цьому контексті є запровадження технологій дистанційного навчання та організації наукових досліджень; показано, що однією з актуальних проблем як у національному, так і світовому масштабі, є недостатня розробленість нормативно-правової бази функціонування науково-освітньої галузі та взаємодії її суб’єктів під час карантину; проаналізовано базове законодавство України про освіту та наукову й науково-технічну діяльність і обґрунтовано його потенціал щодо забезпечення можливостей формування ефективних інструментів організації освітнього та науково-дослідницького процесу під час карантину; охарактеризовано нормативно-правові акти з реалізації освітнього процесу, вдосконалення процедур атестації здобувачів освіти різних рівнів та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання, окреслено коло організаційно-правових питань, що потребують унормування; визначено шляхи подальшої розбудови організаційно-правового забезпечення функціонування науково-освітньої галузі в умовах карантину. Обговорення: перспективи широкого запровадження дистанційних технологій у вітчизняній науково-освітній галузі з використанням зарубіжного досвіду та урахуванням тенденцій розвитку її організаційно-правового забезпечення.


Ключові слова


модернізація науково-освітньої галузі; карантинні обмеження; організаційно-правове забезпечення; дистанційна освіта

Посилання


Аналітична довідка щодо організації дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу). URL: https://bit.ly/ 3l3CTDZ.

Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання / НАПН України, Ін-т педа-гогіки НАПН України; наук. ред. О.І. Локшина. Київ: Авторитет, 2020. 36 с.

Кагановська Т.Є. Організаційно-правове забезпечення права на здобуття (вищої юридичної) освіти в умовах загальнодержавного карантину. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Право. 2020. Вип. 29. С. 26-28.

Лист Міністерства освіти і науки України від 11 бер. 2020 р. № 1/9-154. URL: https://bit.ly/ 2OMrmfZ.

Наукові комунікації молодих вчених під час карантину. Результати опитування молодих вчених України про умови роботи під час карантину. URL: https://bit.ly/3t816eV.

Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Гриневич Л. та ін. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти: наказ М-ва освіти і науки України від 08 вер. 2020 р. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0941-20#Text.

Про вищу освіту: Закон України від 01 лип. 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад: наказ М-ва освіти і науки України від 22 лип. 2020 р. № 946. URL: https://bit.ly/ 3qABwO7.

Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лип. 2020 р. № 607. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/ 607-2020-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук: Закон України від 04 чер. 2020 р. № 676-ІХ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/676-20#Text.

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти: наказ М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2019 р. № 536. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0547-19#Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 лист. 2015 р. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 848-19#Text.

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19: наказ М-ва освіти і науки України від 16 бер. 2020 р. № 406. URL: https://vin-osvita.gov.ua/uploads/ documents/MON406_2020.pdf.

Про освіту: Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIIІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2145-19#Text.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січ. 2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Про призупинення освітнього процесу в закладах області: наказ Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 12 бер. 2020 р. № 127. URL: https://bit.ly/3rGJaYw.

Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину: спільний лист Міністерства освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України від 17 бер. 2020 р. URL: https://vin-osvita. gov.ua/ uploads/ documents/1_9-162.pdf.

Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину: лист М-ва освіти і науки України від 23 бер. 2020 р. № 1/9-173. URL: https://vin-osvita.gov.ua/uploads/documents/1_9-173.pdf.

Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин: лист М-ва освіти і науки України від 13 бер. 2020 р. № 1/9-161. URL: https://vin-osvita.gov.ua/uploads/documents/1_9-161.pdf.

References

Analitychna dovidka shchodo orhanizatsii dystantsiinoho navchannia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity v umovakh karantynu (za rezultatamy onlain-anketuvannia uchasnykiv osvitnoho protsesu). URL: https://bit.ly/3l3CTDZ.

Vidpovid svitovoi spilnoty na vyklyky COVID-19 v osviti (liutyi-cherven 2020 r.): ohliadove vydannia / NAPN Ukrainy, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy; nauk. red. O.I. Lokshyna. Kyiv: Avtorytet, 2020. 36 s.

Kahanovska T.Ye. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia prava na zdobuttia (vyshchoi yurydychnoi) osvity v umovakh zahalnoderzhavnoho karantynu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Ser. Pravo. 2020. Vyp. 29. S. 26-28.

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11 ber. 2020 r. № 1/9-154. URL: https://bit.ly/ 2OMrmfZ.

Naukovi komunikatsii molodykh vchenykh pid chas karantynu. Rezultaty opytuvannia molodykh vchenykh Ukrainy pro umovy roboty pid chas karantynu. URL: https://bit.ly/3t816eV.

Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v shkolakh Ukrainy v umovakh karantynu: analitychna zapyska / Hrynevych L. ta in. Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, 2020. 76 s.

Polozhennia pro dystantsiinu formu zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity: nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 08 ver. 2020 r. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01 lyp. 2014 r. № 1556-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Pro vnesennia zmin do nakaziv Ministerstva osvity i nauky Ukrainy shchodo diialnosti spetsializovanykh vchenykh rad: nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 22 lyp. 2020 r. № 946. URL: https://bit.ly/ 3qABwO7.

Pro vnesennia zmin do Poriadku prysudzhennia naukovykh stupeniv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 lyp. 2020 r. № 607. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/607-2020-%D0%BF#Text.

Pro vnesennia zmin do rozdilu XV «Prykintsevi ta perekhidni polozhennia» Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» shchodo prodovzhennia stroku zavershennia pidhotovky kandydativ ta doktoriv nauk: Zakon Ukrainy vid 04 cher. 2020 r. № 676-IKh. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/676-20#Text.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro instytutsiinu formu zdobuttia zahalnoi serednoi osvity: nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 23 kvitn. 2019 r. № 536. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/z0547-19#Text.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 26 lyst. 2015 r. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/848-19#Text.

Pro orhanizatsiini zakhody dlia zapobihannia poshyrenniu koronavirusu COVID-19: nakaz M-va osvity i nauky Ukrainy vid 16 ber. 2020 r. № 406. URL: https://vin-osvita.gov.ua/uploads/ documents/ MON406_ 2020.pdf.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 ver. 2017 r. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16 sich. 2020 r. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Pro pryzupynennia osvitnoho protsesu v zakladakh oblasti: nakaz Departamentu osvity i nauky Vinnytskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii vid 12 ber. 2020 r. № 127. URL: https://bit.ly/ 3rGJaYw.

Pro umovy ta oplatu pratsi pratsivnykiv zakladiv osvity i nauky v umovakh karantynu: spilnyi lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta TsK рrofspilky pratsivnykiv osvity i nauky Ukrainy vid 17 ber. 2020 r. URL: https://vin-osvita.gov.ua/ uploads/documents/1_9-162.pdf.

Shchodo orhanizatsii osvitnoho protsesu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity pid chas karantynu: lyst M-va osvity i nauky Ukrainy vid 23 ber. 2020 r. № 1/9-173. URL: https://vin-osvita. gov.ua/ uploads/documents/1_9-173.pdf.

Shchodo oplaty pratsi pratsivnykiv zakladiv osvity pid chas pryzupynennia navchannia cherez karantyn: lyst M-va osvity i nauky Ukrainy vid 13 ber. 2020 r. № 1/9-161. URL: https://vin-osvita. gov.ua/uploads/documents/1_9-161.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.