РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ІСНУВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Олена Сергіївна Олійник

Анотація


Мета: з’ясування ролі юридичних фактів як передумови виникнення, існування та припинення кримінально-правових відносин. Методи дослідження: дослідження проводилося із застосуванням загальнонаукових методів, таких як діалектичний аналіз та синтез, абстрагування тощо та спеціальних методів, за допомогою яких авторка досліджує роль юридичних фактів у кримінально-правових відносинах. Результати: в статті з’ясовується, що виступає підставою (юридичним фактом), який породжує кримінально-правові відносини. Визначено, що саме видання кримінального закону виступає тим самим юридичним фактом, який породжує такі відносини. Доведено, що нормативна визначеність юридичних фактів передбачає їх встановлення у змісті норм права. Обговорення: дослідження ролі юридичних фактів як передумови виникнення, існування та припинення кримінально-правових відносин.


Ключові слова


юридичний факт; норма права; кримінально-правові відносини; кримінальне правопорушення; фактичний склад

Посилання


Митрофанов І.І. Поняття та види юридичних фактів у кримінальному праві. 2014. С. 63–77. URL: http://files.visnikkau.org/200001092 -e3707e46e5/ Visnyk7_7.pdf

Беляев Н.А., Элькинд П.С. Исследование правоотношений в уголовно-правовой теории и практике. Вестник Ленинградского университета. 1968. № 17. С. 37–39.

Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Свердловск: СЮИ, 1971. Вып. 1. 146 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Грачева Ю.В. Юридические предпосылки (условия) возникновения регулятивних уголовно-правовых отношений. КиберЛенинка: [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-regulyativnyh-ugolovno-pravovyh-otnosheniy

Завальний А.М. Методологічні та теоретичні основи пізнання юридичних фактів: монографія. Київ: Європ. ун-т, 2011. 95 с.

Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. Москва: Юрид. лит., 1984. 144 с.

Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). Одесса: Юрид. лит., 2004. 184 с.

Макух О.В. Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин. Теорія і практика правознавства. 2015. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_18

Шапченко С.Д. Склад злочину як кримінально-правовий феномен: сутність та основні форми існування. Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 1. С. 240–243

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

References

Mytrofanov I.I. Poniattia ta vydy yurydychnykh faktiv u kryminalnomu pravi. 2014. S. 63–77. URL: http://files.visnikkau.org/ 200001092-e3707e46e5/ Visnyk7_7.pdf

Beliaev N.A., Еlkynd P.S. Issledovanie pravootnoshenyi v uholovno-pravovoi teorii i praktike. Vestnyk Leninhradskoho universiteta. 1968. № 17. S. 37–39.

Kovalev M.Y. Sovetskoe uholovnoe pravo: kurs lektsyi. Sverdlovsk: Siui, 1971. Vyp. 1. 146 s.

Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs: pidruchnyk / za red. O.V. Zaichuka, N.M. Onishchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2006. 688 s.

Hracheva Yu.V. Yuridicheskie predposylki (usloviia) vozniknoveniia rehuliatyvnykh uholovno-pravovykh otnoshenyi. KiberLeninka: [sait]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ yuridicheskie-predposylki-usloviya-vozniknoveniya-regulyativnyh-ugolovno-pravovyh-otnosheniy

Zavalnyi A.M. Metodolohichni ta teoretychni osnovy piznannia yurydychnykh faktiv: monohrafiia. Kyiv: Yevrop. un-t, 2011. 95 s.

Isakov V.B. Yuridicheskie fakty v sovetskom prave. Moskva: Yurid. lit., 1984. 144 s.

Oborotov Yu.N. Teoryia hosudarstva i prava (prahmaticheskyi kurs). Odessa: Yurid. lit., 2004. 184 s.

Makukh O.V. Poniattia i znachennia yurydychnykh faktiv u dynamitsi finansovykh pravovidnosyn. Teoriia i praktyka pravoznavstva. 2015. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/tipp_2015_2_18

Shapchenko S.D. Sklad zlochynu yak kryminalno-pravovyi fenomen: sutnist ta osnovni formy isnuvannia. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 2009. № 1. S. 240–243.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.