ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Олександр Петрович Бабіков

Анотація


Мета: здійснення аналізу форм громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів України. Методи дослідження: дослідження проводилося із застосуванням загальнонаукових методів, таких як діалектичний аналіз та синтез, абстрагування тощо та спеціальних методів, за допомогою яких автор здійснює аналіз форм громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів України. Результати: в статті досліджується ефективність різноманітних форм громадського контролю у сфері правоохоронної діяльності та здійснюється порівняння такої діяльності з досвідом країн ЄС та США. Обговорення: дослідження ролі громадськості у здійсненні контролю над правоохоронними органами України через призму зарубіжного та міжнародного досвіду.


Ключові слова


громадський контроль; рада громадського контролю; правоохоронні органи; форми громадського контролю; контрольні функції

Посилання


Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика: навч. посіб. / В.А. Ященко, В.Г. Пилипчук, П.П. Богуцький, О.Д. Довгань, І.М. Доронін, О.В. Петришин; за заг. ред. В.Г. Пилипчука; НДІ інформатики і права НАПрН України. Київ; Одеса: Фенікс, 2020. 224 с. URL: http:// ippi. org. ua/ sites/ default/ files/ demokratichniy_ civilniy_ kontrol.pdf

Парламентський контроль за діяльністю спеціальних служб: іноземний та національний досвід, висновки для України. Нац. інст-т стратегічних досліджень: веб-сайт. URL: https://niss. gov.ua/news/statti/parlamentskiy-kontrol-za-diyalnistyu-specialnikh-sluzhb-inozemniy-ta-nacionalniy-dosvid

Теремецький В.І., Байрачна Т.А. Європейський досвід організації контролю за діяльністю правоохоронних органів і можливість його використання в Україні. Форум права. 2017. № 4. С. 262-267.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 чер. 2003 р. № 975-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/975-15#Text

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 лист. 2015 р. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text

Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1698-18#Text

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find= 1&text=громад# w1_19

Про Національну поліцію: Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19?find= 1&text=громад#w1_2

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 бер. 1992 р. № 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text

Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2014 р. № 236. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п#n11

Про розвідку: Закон України від 17 вер. 2020 р. № 912-IX. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/912-20?find=1&text=контроль# w1_5

Конституція України: Закон України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

References

Demokratychnyj cyvil’nyj kontrol’ nad sektorom bezpeky i oborony: teorija i praktyka: navch. posib. / V.A. Jashhenko, V.G. Pylypchuk, P.P. Boguc’kyj, O.D. Dovgan’, I.M. Doronin, O.V. Petryshyn; za zag. red. V.G. Pylypchuka; NDI informatyky i prava NAPrN Ukrai’ny. Kyi’v; Odesa: Feniks, 2020. 224 s. URL: http://ippi. org.ua/sites/default/files/ demokratichniy_ civilniy_ kontrol.pdf

Parlaments’kyj kontrol’ za dijal’nistju special’nyh sluzhb: inozemnyj ta nacional’nyj dosvid, vysnovky dlja Ukrai’ny. Nac. inst-t strategichnyh doslidzhen’: veb-sajt. URL: https:// niss.gov.ua/news/statti/parlamentskiy-kontrol-za-diyalnistyu-specialnikh-sluzhb-inozemniy-ta-nacionalniy-dosvid

Teremec’kyj V.I., Bajrachna T.A. Jevro-pejs’kyj dosvid organizacii’ kontrolju za dijal’nistju pravoohoronnyh organiv i mozhlyvist’ jogo vykorystannja v Ukrai’ni. Forum prava. 2017. № 4. S. 262-267.

Pro demokratychnyj cyvil’nyj kontrol’ nad Vojennoju organizacijeju i pravoohoronnymy organamy derzhavy: Zakon Ukrai’ny vid 19 cher. 2003 r. № 975-IV. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/975-15#Text

Pro Derzhavne bjuro rozsliduvan’: Zakon Ukrai’ny vid 12 lyst. 2015 r. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text

Pro Nacional’ne antykorupcijne bjuro Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovt. 2014 r. № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/1698-18#Text

Pro zapobigannja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovt. 2014 r. № 1700-VII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1& text=gromad# w1_19

Pro Nacional’nu policiju: Zakon Ukrai’ny vid 02 lyp. 2015 r. № 580-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/580-19?find=1&text= gromad#w1_2

Pro Sluzhbu bezpeky Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 25 ber. 1992 r. № 2229-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text

Pro Derzhavnu fiskal’nu sluzhbu Ukrai’ny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 21 trav. 2014 r. № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 236-2014-p#n11

Pro rozvidku: Zakon Ukrai’ny vid 17 ver. 2020 r. № 912-IX. URL: https://zakon.rada. gov. ua/laws/show/912-20?find=1&text=kontrol’#w1_5

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.