ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ У СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВІ ПІДПРИЄМСТВА

Victor P. Moroz

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу правового механізму державного контролю за інвестиціями у стратегічно важливі підприємства. Методи дослідження: документальний аналіз та синтез, порівняльний аналіз, об’єктивна істина, когнітивно-аналітичний та ін. Результати: розкрито концепт контролю за інвестиціями, проаналізовано проблемні аспекти запровадження даного механізму в Україні, здійснено порівняльний аналіз даного механізму в законодавстві України (на прикладі законопроекту) та законодавстві інших країн. Обговорення: аналіз правового механізму контролю за інвестиціями у стратегічно важливі підприємства.

За умов збільшення кількості іноземних інвесторів, іноземного капіталу в економіці держави, а також підприємств з іноземними інвестиціями необхідність здійснення ефективного державного контролю та управління інвестиційною діяльністю є вкрай актуальною. Державне регулювання інвестиційної діяльності є інструментом державної інвестиційної політики та елементом системи державного регулювання економіки. Управління інвестиційною діяльністю здійснюється через реалізацію повноважень органами державної влади, що наділені відповідною компетенцією, і саме їхня ефективна діяльність створює умови для формування сприятливого інвестиційного клімату та отримання позитивного ефекту для держави.

За результатами проведеного дослідження визначено, що необхідність залучення інвестицій зумовлена недостатністю бюджетних коштів для фінансування галузей економіки та підприємств, що потребують амортизації. Значним недоліком наявної системи державного управління та контролю за інвестиціями є відсутність дозвільної системи щодо залучення іноземних інвестицій в об’єкти критичної інфраструктури, стратегічно важливі об’єкти та об’єкти, що мають стратегічне для економіки значення, що надалі може призвести до негативних для національної безпеки наслідків. Враховуючи результати дослідження, запропоновано запровадження ефективного правового механізму контролю за інвестиціями у стратегічно важливі підприємства.


Ключові слова


інвестиції; стратегічно важливе підприємство; контроль за інвестиціями; конкурентоспроможність; антимонопольне законодавство; антимонопольний комітет; злиття та поглинання; дозвіл

Посилання


Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посіб. Львів: Новий Світ, 2008. 544 с.

Комарова А.І. Регулювання інвестиційного розвитку України та міжнародний досвід. Правосуддя – гарант у сфері економічно-правових відносин. 2013. № 21 (1). С. 147–151.

Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні. URL: http//www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 21.02.2021).

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: навч. посіб. Київ: Лібра, 2012. 462 с.

Cheng Bian. National Security Review of Foreign Investment. A Comparative Legal Analysis of China, the United States and the European Union, CRC Press, 2020. 272 p.

Про інвестиційну діяльність: Закон Ук-раїни від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1560-12 (дата звернення: 21.02.2021).

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 436-15 (дата звернення: 21.02.2021).

Code monétaire et financier. Version con-solidée au 1 octobre 2019. URL: https://www. legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026 (дата звернення: 21.02.2021).

Décret № 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ af-fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611&categorieLien=id (дата звернення: 21.02.2021).

Refernces

Vovchak O.D. Investuvannja: navch. posib. L’viv: Novyj Svit, 2008. 544 s.

Komarova A.I. Reguljuvannja investyciyjnogo rozvytku Ukrainy ta mizhnarodnyj dosvid. Pravosuddja – garant u sferi ekonomichno-pravovyh vidnosyn. 2013. № 21 (1). S. 147–151.

Savic’ka O.P., Savic’ka N.V. Derzhavne reguljuvannja investyciynyh procesiv v Ukraini. URL: http//www.nbuv.gov.ua (data zvernennja: 21.02.2021).

Mayorova T.V. Investyciyna dijal’nist’: pidruch. Kyiv: Centr uchbovoi literatury, 2009. 472 s.

Peresada A.A. Upravlinnja investyciynym procesom: navch. posib. Kyiv: Libra, 2012. 462 s.

Cheng Bian. National Security Review of Foreign Investment. A Comparative Legal Analysis of China, the United States and the European Union, CRC Press, 2020. 272 p.

Pro investyciynu dijal’nist’: Zakon Ukrainy vid 18 ver. 1991 r. № 1560-XII. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 47. St. 646. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1560-12 (data zvernennja: 21.02.2021).

Gospodars’kyy kodeks Ukrainy vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. St. 144. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 (data zvernennja: 21.02.2021).

Code monétaire et financier. Version consolidée au 1 octobre 2019. URL: https://www. legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026 (дата звернення: 21.02.2021).

Décret № 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte. do?cid Texte=JORFTEXT 0000289 33611 &categorieLien=id (дата звернення: 21.02.2021).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.