ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Тетяна Михайлівна Ямненко, Марина Віталіївна Стешенко

Анотація


Мета: дослідити основоположні принципи, які ґрунтуються на повазі до людської гідності та прав людини і мають бути керівними при ухваленні рішень і практик у галузі медицини під час нинішньої кризи. Методи дослідження: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи, зокрема діалектичний метод, метод аналізу, системно-функціональний метод, формально-логічний метод, герменевтичний метод. Результати: узагальнені основні способи та засоби захисту прав пацієнтів в умовах пандемії COVID-19. Обговорення: конвенція вимагає рівного доступу до медичного забезпечення для всіх людей в умовах обмежених ресурсів, щоб найуразливіші особи не зазнавалиі дискримінації; зібрані дані, необхідні для боротьби з COVID-19, мають бути надійно захищені; обмеження прав людей має бути регламентоване законодавчо та спрямоване на захист колективних інтересів і громадського здоров’я; особливого захисту потребують права осіб, які займаються розробкою терапевтичних заходів в умовах кризи.


Ключові слова


система охорони здоров’я; захист прав людей; коронавірусна інфекція COVID-19

Посилання


Заява про тлумачення права на охорону здоров’я під час пандемії: ухвалена Європейським комітетом із соціальних прав 21 квіт. 2020 р. URL: https://rm.coe.int/ecsr-statement-of-interpretation-right-to-health-in-times-of-pandemic/16809e3adb

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 лист. 1992 р. № 2801-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 лип. 1946 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_599.

Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення від 28 чер. 1952 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_011

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини від 04 квіт. 1997 р. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/994_334.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218.

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12 груд. 1991 р. № 1972-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 11. Ст. 152.

Про протидію захворюванню на туберкульоз: Закон України від 5 лип. 2001 р. № 2586-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 49. Ст. 258.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квіт. 2000 р. № 1645-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 29. Ст. 228.

Права людини в умовах пандемії. Amnesty international в Іспанії. 17 бер. 2020 р. URL: https://www.amnesty.org.ua/covid19-hr-guidance/.

References

Zaiava pro tlumachennia prava na okhoronu zdorovia pid chas pandemii: ukhvalena Yevropeiskym komitetom iz sotsialnykh prav 21 kvit. 2020 r. URL: https://rm.coe.int/ecsr-statement-of-interpretation-right-to-health-in-times-of-pandemic/16809e3adb

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19 lyst. 1992 r. № 2801-ХII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 4. St. 19.

Statut (Konstytutsiia) Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia vid 22 lyp. 1946 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_599.

Konventsiia pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia vid 28 cherv. 1952 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_011

Konventsiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny vid 04 kvit. 1997 r. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/ 994_334.

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia: Zakon Ukrainy vid 24 liut. 1994 r. № 4004-ХII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 27. St. 218.

Pro protydiiu poshyrenniu khvorob, zumovlenykh virusom imunodefitsytu liudyny (VIL), ta pravovyi i sotsialnyi zakhyst liudei, yaki zhyvut z VIL: Zakon Ukrainy vid 12 hrud. 1991 r. № 1972-ХII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 11. St. 152.

Pro protydiiu zakhvoriuvanniu na tuberkuloz: Zakon Ukrainy vid 5 lyp. 2001 r. № 2586-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 49. St. 258.

Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy vid 6 kvit. 2000 r. № 1645-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. № 29. St. 228.

Prava liudyny v umovakh pandemii. Amnesty international v Ispanii. 17 ber. 2020 r. URL: https://www.amnesty.org.ua/covid19-hr-guidance/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.