РОЗВИТОК ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ДОСВІДІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ірина Петрівна Устинова, Євгенія Миколаївна Ткаченко, Ірина Геннадіївна Ліхітченко

Анотація


Метою статті є визначити поняття гендерно-орієнтованого бюджетування, розкрити концепцію гендерного бюджетування, проаналізувати досвід зарубіжних країн щодо втілення концепції гендерно-орієнтованого бюджетування та порівняти з досвідом України, визначити результати та шляхи удосконалення роботи механізму гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні. Методи: у роботі були використані загальнонаукові та спеціально-правові методи дослідження. Обговорення: вітчизняні та зарубіжні науковці досліджували економічний аспект поставленої проблеми, юридичних досліджень правового регулювання гендерного бюджетування бракує. Результати: у статті витлумачено поняття гендерного бюджетування, проаналізовано досвід втілення та розвитку концепції гендерно-орієнтованого бюджетування за кордоном. Акцентовано увагу на результатах розвитку та ефективності стратегії гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні.


Ключові слова


гендерне бюджетування; стратегія гендерно-орієнтованого бюджетування; гендерно-орієнтоване бюджетування; бюджетний процес; бюджетна програма; гендерна рівність

Посилання


Наливайко Л.Р. Правове регулювання гендерного бюджетування в Україні: питання теорії та практики. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 41-44.

Ікрам Ахгасієв. Gender-oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self government Reform: Ukrainian Experience. Business Ethics and Leadership. 2018. № 3. P. 21-33. https://doi.org/ 10.21272/bel.2(3).21-33.2018

Gender budgeting in Europe: what can we learn from best practice. 2017. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/ [24499471%20%20Administration]%20Gender%20budgeting %20in%20Europe_%20What%20can%20we%20learn%20from%20best%20practice_.pdf (дата звернення: 10.01.2021).

Гендерне бюджетування як демократична складова розвитку суспільства. 2020. URL: http://eprints.kname.edu.ua/44395/1/ %D0%97%D0% B1%D1%96%D1%80%D0%BD% D0%B8%D0%BA_28-306-310.pdf (дата звернення: 12.01.2021).

Корнієнко Н., Остріщенко Ю. Гендерна складова бюджетної політики держави. Вісник КНТЕУ. 2016. № 1. С. 97-108.

Даудова Г.В. Упровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні. Теорія та практика державного управління. 2017. № 2. С. 72-78.

Грицай І.О. Теоретико-правові засади гендерного бюджетування: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 6. С. 3-8.

Устинова І.П., Ткаченко Є.М. Розвиток концепції та стратегії гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні. The IX th International scientific and practical conference «Science and practice of today». November 16-19, 2020. London, Ankara, Turkey. P. 305-308.

References

Nalyvajko L.R. Pravove reguljuvannja gendernogo bjudzhetuvannja v Ukrai’ni: pytannja teorii’ ta praktyky. Porivnjal’no-analitychne pravo. 2017. № 5. S. 41-44.

Ikram Ahgasijev. Gender-oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self government Reform: Ukrainian Experience. Business Ethics and Leadership. 2018. № 3. P. 21-33. https://doi.org/ 10.21272/bel.2(3).21-33.2018

Gender budgeting in Europe: what can we learn from best practice. 2017. URL: file:///C:/Users/ us-er/Downloads/[24499471%20%20Administration]%20Gender%20budgeting%20in%20Europe_%20 What%20can%20we%20learn%20from%20best%20practice_.pdf (дата звернення: 10.01.2021).

Genderne bjudzhetuvannja jak demokratychna skladova rozvytku suspil’stva. 2020. URL: http://eprints.kname.edu.ua/44395/1/%D0%97%D0% B1% D1% 96% D1%80%D0%BD%D0% B8%D0%BA_28-306-310.pdf (data zvernennja: 12.01.2021).

Kornijenko N., Ostrishhenko Ju. Genderna skladova bjudzhetnoi’ polityky derzhavy. Visnyk KNTEU. 2016. № 1. S. 97-108.

Daudova G.V. Uprovadzhennja genderno-orijentovanogo bjudzhetuvannja v Ukrai’ni. Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja. 2017. № 2. S. 72-78.

Grycaj I.O. Teoretyko-pravovi zasady gendernogo bjudzhetuvannja: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka. Naukovyj visnyk publichnogo ta pryvatnogo prava. 2017. № 6. S. 3-8.

Ustynova I.P., Tkachenko Je.M. Rozvytok koncepcii’ ta strategii’ genderno-orijentovanogo bjudzhetuvannja v Ukrai’ni. The IX th International scientific and practical conference «Science and practice of today». November 16-19, 2020. London, Ankara, Turkey. P. 305-308.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.