ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КІБЕРНАСИЛЬСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Микола Михайлович Новіков, Марія Миколаївна Новікова

Анотація


Мета: здійснити аналіз теоретичних аспектів кібернетичного насильства як одного із суспільно небезпечних проявів впливу на суспільство. Методами дослідження виступають загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, серед яких діалектичний метод, методи формальної логіки, структурно-логічний метод, категоріальний та ін. Результати: визначено, що подолання кібернасильства в Україні потребує формування системи комплексних заходів. У першу чергу, це стосується створення належного механізму правового регулювання, який чітко визначатиме правовий статус органів і підрозділів, які займатимуться питанням протидії кібернасильству. Обговорення: встановлено, що провідними засобами кібернасильства є виявлення і здійснення протягом певного часу стосовно чітко визначеного кола осіб психічного, біологічного, сексуального, фізичного, майнового, економічного, фінансового та інших видів насильства з використанням комп’ютерної техніки, кібернетичних (загальних та локальних) комп’ютерних мереж. Підкреслено, що кібернасильство спрямоване на пригнічення свідомості та волі осіб, які найчастіше мають активну соціальну позицію з боку осіб, схильних до девіантної поведінки. Поведінка останніх спрямована на дестабілізацію суспільства та держави, моралі, приниження загальнолюдських цінностей.

У статті зроблено висновок, що більшість проявів кібернасильства вчинюється у молодіжному середовищі, якому притаманний низький рівень суспільної моралі та культури, а також правової обізнаності. Згідно даних UNICEF, в Україні близько 50% підлітків були жертвами кібернасильства. Встановлено, що в Україні нещодавно почала приділятися увага профілактиці кібернасильства серед неповнолітніх (кібербулінгу). Однак, правове регулювання даної сфери та здійснення захисту з боку держави залишається мінімальним. Введення в дію норми, яка визначає адміністративну відповідальність за булінг учасника освітнього процесу, не дає необхідного захисту дійсному колу потерпілих осіб від кібернасильства. При цьому визначено, що статистичних даних щодо кібернасильства у бік дорослої частини населення України немає. Це свідчить про латентність психологічного цькування, яке розгортається у соціальних мережах, мессенджерах, інтернет-сайтах.


Ключові слова


кібернасильство; кіберзлочинність; булінг; цькування

Посилання


В Україні презентували перше комплексне дослідження про кібербулінг. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ (дата звернення 22.02.2021).

Чернова О. Кібербулінг – це легко, просто коментуєш і ховаєшся: історії про цькування в інтернеті. URL: https://hromadske.ua/posts/ (дата звернення 22.02.2021).

Лубенець І. Кібернасильство (кібербулінг) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Jurnalul Juridi National: teore si practica. Junie, 2016. С. 178-182.

Найдьонова Л.А. Кібербулінг або агресія в Інтернеті: способи розпізнання і захист дитини: методичні рекомендації. Вип. 4. Київ, 2011. 34 с.

Ведернікова А.О. Необхідність кримінально-правового регулювання кібербулінгу. Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми (26 лист. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС, 2019. С. 42-46.

Ковтун В.О. Протидія кібербулінгу як сучасній формі агресії Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми (26 лист. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС, 2019. С. 86-88.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07 груд. 1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/80731-10#Text (дата звернення 22.02.2021).

COVID-19, gender and cyber violence in the kurdistan region. URL: https://www.sciencespo.fr/ ceri/en/content/covid-19-gender-and-cyber-violence-kurdistan-region (дата звернення 22.02.2021).

Taking action to end violence against young women and girls in Canada. URL: https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FEWO/report-7/page-54 (дата звернення 22.02.2021).

Stephen Pritchard. Hack_Right: Dutch cy-bercrime prevention program comes of age. The Daily Swig: Cybersecurity news and views. 14 August 2020. URL: https://portswigger.net/daily-swig/hack-right-dutch-cybercrime-prevention-program-comes-of-age (дата звернення 22.02.2021).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення 11.03.2021).

K.U. v. FINLAND (Application no. 2872/02). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22:[%22001-89964%22]} (дата звернення 11.03.2021).

References

V Ukraini prezentuvaly pershe kompleksne doslidzhennia pro kiberbulinh. URL: https://thedigital.gov.ua/news/ (data zvernennia 22.02.2021).

Chernova O. Kiberbulinh – tse lehko, prosto komentuiesh i khovaieshsia: istorii pro tskuvannia v interneti. URL: https://hromadske.ua/posts/ (data zvernennia 22.02.2021).

Lubenets I. Kibernasylstvo (kiberbulinh) sered uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Jurnalul Juridi National: teore si practica. Junie, 2016. S. 178-182.

Naidonova L.A. Kiberbulinh abo ahresiia v Interneti: sposoby rozpiznannia i zakhyst dytyny: metodychni rekomendatsii. Vyp. 4. Kyiv, 2011. 34 s.

Vedernikova A.O. Neobkhidnist kryminalno-pravovoho rehuliuvannia kiberbulinhu. Protydiia kiberzahrozam ta torhivli liudmy (26 lyst. 2019 r., m. Kharkiv) / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Koordynator proektiv OBSIe v Ukraini. Kharkiv: KhNUVS, 2019. S. 42-46.

Kovtun V.O. Protydiia kiberbulinhu yak suchasnii formi ahresii Protydiia kiberzahrozam ta torhivli liudmy (26 lyst. 2019 r., m. Kharkiv) / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Koordynator proektiv OBSIe v Ukraini. Kharkiv: KhNUVS, 2019. S. 86-88.

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/80731-10#Text (data zvernennia 22.02.2021).

COVID-19, gender and cyber violence in the kurdistan region. URL: https://www.sciencespo.fr/ ceri/en/content/covid-19-gender-and-cyber-violence-kurdistan-region (data zvernennia 22.02.2021).

Taking action to end violence against young women and girls in Canada. URL: https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FEWO/report-7/page-54 (data zvernennia 22.02.2021).

Stephen Pritchard. Hack_Right: Dutch cybercrime prevention program comes of age. The Daily Swig: Cybersecurity news and views. 14 August 2020. URL: https://portswigger.net/daily-swig/hack-right-dutch-cybercrime-prevention-program-comes-of-age (data zvernennia 22.02.2021).

Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2163-19#Text (data zvernennia 11.03.2021).

K.U. v. FINLAND (Application no. 2872/02). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22:[%22001-89964%22]} (data zvernennia 11.03.2021).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.