ФУНКЦІЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Олена Миколаївна Макеєва

Анотація


Мета: з’ясувати роль правової культури та виокремити функції правової культури в сучасному інформаційному просторі. Методологічну основу дослідження складають загальні методи мислення, функціональний, системний, структурний та синергетичний методи. Результати: доведено, що правова культура, здійснюючи активний вплив на свідомість людей, є важливим ідеологічним засобом в утвердженні правових цінностей у сучасному інформаційному просторі, слугує засобом забезпечення прав людини, запобігання їх обмеженню та реалізації. Виокремлено функції правової культури: пізнавально-правоосвітню, ціннісно-нормативну, комунікативну, правосоціалізаційну, попереджувальну, ідеологічно-виховну, прогностичну. Обговорення: встановлено, що основними проблемами із забезпеченням прав людини у сучасному інформаційному просторі в умовах пандемії є недосконала інформаційна політика держави, прогалини в законодавстві, недостатність залучення громадянського суспільства до комунікації; обмеження окремих прав людини задля захисту громадського здоров’я в умовах пандемії повинні відповідати міжнародним та національним стандартам прав людини.


Ключові слова


правова культура; функції; інформаційний простір; правові цінності; пандемія; інформаційні комунікаційні технології

Посилання


Sopilko Iryna. Information-legal culture in conditions of the legal system modernizations. The legal system of Ukraine in the conditions of transformation of society. Joint monograph. Edited by Iryna Sopilko. Podhajska: European institute of further education, 2020. 208 p. Р. 66-77.

Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія. Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. 368 с.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 бер. 2020 р. № 211. URL: https://www.kmu. gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320 rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19.

Коба М. Правова культура як предмет вивчення теоретико-правовою наукою. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 178-182.

Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції): навч. посіб. /за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 400 с.

Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. Москва: Наука, 1988. 145 с.

Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, прогрес. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1990. 187 с.

Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Богініч О.Л. Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наук. доповідь. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 69 с.

Осика І.В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2004. 18 с.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Київ: Алерта, 2012. 524 с.

Дьоміна О.С. Формування правової культури студентської молоді: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2004. 32 с.

Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти. Київ: Оріяни, 2001. 172 с.

Макаренко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання правової культури: дис… д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2019. 423 с.

References

Sopilko Iryna. Information-legal culture in conditions of the legal system modernizations. The legal system of Ukraine in the conditions of transformation of society. Joint monograph. Edited by Iryna Sopilko. Podhajska : European institute of further education, 2020. 208 p. P. 66-77.

Aristova I.V. Derzhavna informatsiina polityka: orhanizatsiino-pravovi aspekty: monohrafiia. Kharkiv: Vyd-vo un-tu vnutr. sprav, 2000. 368 s.

Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi korona virusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.03.2020 № 211. URL: https://www.kmu.gov. ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320 rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19.

Koba M. Pravova kultura yak predmet vyvchennia teoretyko-pravovoiu naukoiu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. № 4. S. 178-182.

Zahalna teoriia derzhavy i prava (osnovni poniattia, katehorii, prav. konstruktsii ta nauk. kontseptsii): navch. posibnyk / za red. O.V. Zaichuka, N.M. Onishchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 400 s.

Ahranovskaia E.V. Pravovaia kultura y obespechenye prav lychnosty. Moskva: Nauka, 1988. 145 s.

Semytko A.P. Pravovaia kultura sotsyalystycheskoho obshchestva: sushchnost, protyvorechyia, prohres. Sverdlovsk: Izd-vo Uralskoho un-ta, 1990. 187 s.

Onishchenko N.M., Parkhomenko N.M., Bohinich O.L. Kontseptualni zasady zabezpechennia pravovoi kultury naselennia v Ukraini: nauk. dopovid. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. 69 s.

Osyka I.V. Pravova kultura u formuvanni pravovoi, sotsialnoi derzhavy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Kyiv, 2004. 18 s.

Skakun O.F. Teoriia prava i derzhavy. Kyiv: Alerta, 2012. 524 s.

Domina O.S. Formuvannia pravovoi kultury studentskoi molodi: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Kyiv, 2004. 32 s.

Meniuk O.A. Formuvannia pravovoi kultury pidpryiemtsia: teoretychni ta prykladni aspekty. Kyiv: Oriiany, 2001. 172 s.

Makarenko L.O. Teoretyko-metodolohichni aspekty piznannia pravovoi kultury: dys…. dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.01. Kyiv, 2019. 423 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.