УЗАКОНЕНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ПРИНЦИП НОВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Михайло Степанович Кельман, Ігор Миколайович Риженко

Анотація


Мета: дослідження верховенства права як принципу в діяльності судової влади в таких аспектах, як з’ясування витоків ідеї верховенства права, співвідношення концепцій верховенства права і судової влади, аналіз відповідної доктрини в Україні. Методи: діалектичний, герменевтичний, прогностичний, порівняльно-правовий, формально-логічний, метод моделювання, декомпозиції, комплексного аналізу, міжгалузевий метод юридичних досліджень, логічні методи, що були використані як інструментарій для досягнення поставленої мети. Результати: застосовуючи принцип верховенства права, суддя має пам’ятати про нього як про глобальну мету правосуддя – панування верховенства права в суспільстві. Вирішення кожного спору й будь-якого правового конфлікту має бути спрямоване на дотримання цього принципу. Обговорення: з практичної позиції верховенство права визначає місце судів у системі публічної влади, яке має засвідчувати не лише реальний розподіл влади, а й спроможність судової влади обмежувати дискреційні повноваження законодавчої та виконавчої влади і в такий спосіб гарантувати захист від свавілля. Це можливо лише за умови незалежності суду (і процедур правосуддя) від інших гілок влади. Такий підхід до взаємозв’язку поділу влади (традиційно – елементу концепції правової держави) зближує концепції верховенства права та ідеї правової держави в сучасних умовах.


Ключові слова


принцип права; верховенство права; суд; Рада Європи; конституція

Посилання


Бержель Ж.Л. Общая теория права. Пер. с фр. Москва: Издат. дом Nota bena, 2000. 576 с. Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства: дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2005. 411 с.

Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В.Я. Тацій, О.Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін.; за заг. ред. О.В. Петришина. Харків: Право, 2013. 976 с.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР: у редакції Закону України від 2 чер. 2016 р. № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.

Головатий Сергій. Верховенство права: монографія: у 3 кн. Книга 3. Український досвід. Київ: Фенікс, 2006. С. 1277-1747.

Рабінович П.М. Верховенство права. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А-Г. С. 341. Семчик В. Юридична сила закону. Вісник академії правових наук України. 1998. № 4 (15). С. 18-22. Майданик Р.А. Місце судового прецеденту в системі джерел українського права. URL: http://westu dents.com.ua/glavy/72119. Орзіх М. Верховенство права: принцип практической де-ятельности государства и общества. Юрид. вісник. 1997. № 3. С. 40.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовт. 2017 р. № 2147-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 лип. 2010 р. № 2453-VІІ (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/1402-19#Text

Метлова И.С. Решения Европейского Суда по правам человека в системе источников российского права: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2007. 20 с.

Ткачук О.С. Реалізація судової влади у цивільному судочинстві України: структурно-функціональний аспект: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2016. 547 с.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенство права. Принят на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии (Венеция, 11-12.03.2016).

Критерії оцінки дотримання верховенства права в Україні / за заг. ред. М. Козюбри. Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ, 2019. 141 с.

Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції. Київ: Укр. центр. правн. студій, 2001. 296 с.

Головатий Сергій. Верховенство права: монографія: у 3 кн. Книга 3. Український досвід. Київ: Фенікс, 2006. С. 1277-1747.

Гордовенко В. Принцип правової держави у практиці Конституційного Суду України: еволюція й перспективи використання у зв’язку із введенням інституту конституційної скарги. Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 5. С. 106-110.

Гаудер Пол. Верховенство права в реальному світі. Пер. з англ.: Д. Вовк, В. Гончаров, К. Горобець та ін.; кер. проекту Д. Лученко; наук. ред. Д. Вовк. Харків: Право, 2018. 392 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 20 чер. 2019 р. № 6-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/v006p710-19#Text.

References

Berzhel’ Zh.L. Obshhaja teorija prava. Per. s fr. Moskva: Izdat. dom Nota bena, 2000. 576 s. Korchevna L.O. Problema rіznodzherel’nogo prava: doslіd porіvnjal’nogo pravoznavstva: dis ... d-ra jurid. nauk: 12.00.01. Odesa, 2005. 411 s.

Pravova doktryna Ukrai’ny: u 5 t. T. 1: Zagal’noteoretychna ta istorychna jurysprudencija / V.Ja. Tacij, O.D. Svjatoc’kyj, S.I. Maksymov ta in.; za zag. red. O.V. Petryshyna. Harkiv: Pravo, 2013. 976 s.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR: u redakcii’ Zakonu Ukrai’ny vid 2 cher. 2016 r. № 1401-VIII «Pro vnesennja zmin do Konstytucii’ Ukrai’ny (shhodo pravosuddja)». Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2016. № 28. St. 532.

Golovatyj Sergij. Verhovenstvo prava: monografija: u 3 kn. Knyga 3. Ukrai’ns’kyj dosvid. Kyi’v: Feniks, 2006. S. 1277-1747.

Rabinovych P.M. Verhovenstvo prava. Jurydychna encyklopedija: v 6-ty t. Redkol.: Ju.S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. Kyi’v: Ukr. encykl., 1998. T. 1: A-G. S. 341. Semchyk V. Jurydychna syla zakonu. Visnyk akademii’ pravovyh nauk Ukrai’ny. 1998. № 4 (15). S. 18-22. Majdanyk R.A. Misce sudovogo precedentu v systemi dzherel ukrai’ns’kogo prava. URL: http://westudents.com.ua/glavy/72119. Orzih M. Verhovenstvo prava: pryncyp praktycheskoj dejatel’nosty gosudarstva y obshhestva. Juryd. visnyk. 1997. № 3. S. 40.

Pro vnesennja zmin do Gospodars’kogo procesual’nogo kodeksu Ukrai’ny, Cyvil’nogo procesual’nogo kodeksu Ukrai’ny, Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny ta inshyh zakonodavchyh aktiv: Zakon Ukrai’ny vid 3 zhovt. 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2017. № 48. St. 436.

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 07 lyp. 2010 r. № 2453-VII (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Metlova I.S. Reshenija Evropejskogo Suda po pravam cheloveka v sisteme istochnikov rossijskogo prava: avtoref. dis… kand. jurid. nauk: 12.00.01. Moskva, 2007. 20 s.

Tkachuk O.S. Realizacija sudovoi’ vlady u cyvil’nomu sudochynstvi Ukrai’ny: strukturno-funkcional’nyj aspekt: dys... d-ra juryd. nauk: 12.00.01. Harkiv, 2016. 547 s.

Evropejskaja komissija za demokratiju cherez pravo (Venecianskaja komissija). Kontrol’nyj spisok voprosov dlja ocenki sobljudenija verhovenstvo prava. Prinjat na 106-m plenarnom zasedanii Venecianskoj komissii (Venecija, 11-12.03.2016).

Kryterii’ ocinky dotrymannja verhovenstva prava v Ukrai’ni / za zag. red. M. Kozjubry. Centr doslidzhennja problem verhovenstva prava ta jogo vtilennja v nacional’nu praktyku Ukrai’ny Nacional’nogo universytetu «Kyjevo-Mogyljans’ka akademija». Kyi’v, 2019. 141 s.

Shevchuk S.V. Osnovy konstytucijnoi’ jurysprudencii’. Kyi’v: Ukr. centr. pravn. studij, 2001. 296 s.

Golovatyj Sergij. Verhovenstvo prava: monografija: u 3 kn. Knyga 3. Ukrai’ns’kyj dosvid. Kyi’v: Feniks, 2006. S. 1277-1747.

Gordovenko V. Pryncyp pravovoi’ derzhavy u praktyci Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny: evoljucija j perspektyvy vykorystannja u zv’jazku iz vvedennjam instytutu konstytucijnoi’ skargy. Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny. 2018. № 5. S. 106-110.

Gauder Pol. Verhovenstvo prava v real’nomu sviti. Per. z angl.: D. Vovk, V. Goncharov, K. Gorobec’ ta in.; ker. proektu D. Luchenko; nauk. red. D. Vovk. Harkiv: Pravo, 2018. 392 s.

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny u spravi za konstytucijnym podannjam 62 narodnyh deputativ Ukrai’ny (konstytucijnosti) Ukazu Prezydenta Ukrai’ny «Pro dostrokove prypynennja povnovazhen’ Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny ta pryznachennja pozachergovyh vyboriv» vid 20 cher. 2019 r. № 6-r/2019. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19#Text.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.