СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНІЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Ольга Анатоліївна Гусар, Богдана Сергіївна Літвінчук

Анотація


Мета: розкриття поняття та змісту службових відносин при здійсненні технічного розслідування, обслуговування та організації повітряного руху. Методи дослідження: методологічна основа дослідження складається із методів пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння), із загальнонаукових методів, формально-логічного методу тлумачення права та порівняльно-правового методу. Складовими методологічної бази є об’єктивність та поєднання підходів критичного і раціонального, конструктивного. Результати: у ході дослідження з’ясовано, що обслуговування повітряного руху (ОПР) є однією із важливих складових діяльності у сфері авіаційного транспорту, яке здійснюється на засадах державного регулювання та реалізується уповноваженими ЦОВВ, його структурними підрозділами. Забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору під час координації, управління використанням повітряного простору та обслуговування повітряного руху покладається на Украерорух. Обговорення: службових відносин при здійсненні технічного розслідування, обслуговування та організації повітряного руху.


Ключові слова


службові відносини; технічне розслідування; обслуговування повітряного руху; організація повітряного руху

Посилання


Марченко О.О. Публічно-правові спори щодо публічної служби в Україні: особливості розв’язання. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-1. С. 236–238.

Деякі питання Національного бюро з розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 трав. 2020 р. № 417. Урядовий кур’єр. 2020. 29 трав. № 101.

Інформаційний бюлетень Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів. URL: http://nbaai.gov.ua/wp-content/ uploads/ 2021/02/01.-jan21.pdf

Повітряний кодекс України вiд 19 трав. 2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.

Гусар О.А., Літвінчук Б.С., Куліченко Д.О. Державне регулювання у сфері розслідування авіаційних подій. Матеріали Всеукр. конф. молодих учених і студентів «Аеро-2020. Повітряне і космічне право» (Київ, Національний авіаційний університет, 20 лист. 2020 р.). Том 1. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 184-187.

Положення про Державну авіаційну службу України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовт. 2014 р. № 520. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/520-2014-% D0%BF#Text

Положення про використання повітряного простору України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06 груд. 2017 р. № 954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-п#Tex

Сердюк В.П. Актуальні питання законодавчого врегулювання розслідування авіаційних подій в Україні. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Вип. 80. Одеса: Гельветика, 2018. С. 137-146.

References

Marchenko O.O. Publichno-pravovi spory shhodo publichnoi’ sluzhby v Ukrai’ni: osoblyvosti rozv’jazannja. Porivnjal’no-analitychne pravo. 2013. № 3-1. S. 236–238.

Dejaki pytannja Nacional’nogo bjuro z rozsliduvan’ aviacijnyh podij ta incydentiv z cyvil’nymy povitrjanymy sudnamy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 13 trav. 2020 r. № 417. Urjadovyj kur’jer. 2020. 29 trav. № 101.

Informacijnyj bjuleten’ Nacional’nogo bjuro z rozsliduvannja aviacijnyh podij ta incydentiv. URL: http://nbaai.gov.ua/wp-content/uploads/ 2021/02/01.-jan21.pdf

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 trav. 2011 r. № 3393-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2011. № 48-49. St. 536.

Gusar O.A., Litvinchuk B.S., Kulichenko D.O. Derzhavne reguljuvannja u sferi rozsliduvannja aviacijnyh podij. Materialy Vseukr. konf. molodyh uchenyh i studentiv «Aero-2020. Povitrjane i kosmichne pravo» (Kyi’v, Nacional’nyj aviacijnyj universytet, 20 lyst. 2020 r.). Tom 1. Ternopil’: Vektor, 2020. S. 184-187.

Polozhennja pro Derzhavnu aviacijnu sluzhbu Ukrai’ny: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 08 zhovt. 2014 r. № 520. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/520-2014-% D0%BF#Text

Polozhennja pro vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 06 grud. 2017 r. № 954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/954-2017-p#Tex

Serdjuk V.P. Aktual’ni pytannja zakonodavchogo vreguljuvannja rozsliduvannja aviacijnyh podij v Ukrai’ni. Aktual’ni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. prac’. Vyp. 80. Odesa: Gel’vetyka, 2018. S. 137-146.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.