ПРАВОРОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Анатолій Петрович Гаврилішин, Валентина Петрівна Козирєва

Анотація


Мета: розглядаються актуальні теоретичні проблеми предмета екологічного права в Україні, досліджуються наукові концепції предмета екологічних правовідносин, аналізується зміст предмета через застосування Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», доводяться наукові позиції авторів щодо правового визначення предмета, який поєднує в собі сукупність висновків щодо забезпечення екологічної безпеки, приналежності, використання, відновлення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз і порівняння, синтез. Метод аналізу і порівняння застосовувався при вивченні наукових доробок вчених-правників щодо визначення предмета екологічного права. За допомогою методу синтезу встановлені види суспільних відносини у сфері використання і відтворення природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. Результати: виділено три групи суспільних відносин та зроблено висновок про те, що до предмета екологічного права входять природоресурсні, природоохоронні та антропоохоронні суспільні відносини, визначено предмет екологічного права. Обговорення: проблеми праворозуміння предмета екологічного права в Україні.


Ключові слова


екологічне право; відносини; охорона навколишнього природного середовища; природні ресурси

Посилання


Гетьман А.П. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у XX ст. Правова доктрина України: у 5 т. / редкол. В.Я. Тацій [та ін.]. Харків: Право, 2013. Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права. С. 10–96.

Дейнега М.А. Предмет і система природоресурсного права: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.06. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 410 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 чер. 1991 р. № 1268-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: Юрид. думка, 2005. 848 с.

Бригадир І.В. Щодо питання системи екологічного права. URL: file:C:/ Users/Admin/Downloads/ f2foI9Gj95JFnGd1WtowgxKy9pD1LJfk.pdf

Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти): монографія. URL: ttps://core.ac.uk/download/pdf/48401788.pdf

Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія. Донецьк: Нац. гірн. ун-т, 2011. 373 с.

Каракаш І.І. Щодо диференційованої та інтегрованої концепції природноресурсового й екологічного права. URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/132412623.pdf.

Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка. URL: http://www. kostytsky.com.ua/publications.php?id=41

Андрейцев В.І. Екологічне право: навч. посіб. Київ: Істина, 2005. 208 с.

Крассов О.И. Экологическое право России. Москва: Дело, 2001. 768 с.

Природноресурсове право України: навч. посіб. / за ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 566 с.

Екологічне право: підруч. / за ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2014. 432 с.

Андейцев В.І. Генеза наукових доктрин екологічного права в Україні. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики. Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т, 2001. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qDqcHsYAAAAJ&hl=ru

Краснова М.В. Інтеграційний та диференційні підходи в теорії екологічного права: проблеми методології науки. Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу (25 вер. 2014 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ, 2014. С. 75-86.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лют. 2019 р. № 2697-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70.

Вишновецька С.В., Вишновецький В.М. До питання про необхідність зміни методологічного підходу в забезпеченні екологічної безпеки. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 3(56). С. 9-14. DOI: 10.18372/2307-9061.56.14885

Мілімко Л.В. Правове регулювання здійснення екологічного контролю суб’єктів аграрного сектору економіки. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2020. № 1(54). С. 156-162. DOI: 10.18372/2307-9061.54.14554

References

Get’man A.P. Doktryna nauky ekologichnogo prava: geneza teoretychnyh doslidzhen’ ekologo-pravovyh problem u XX st. Pravova doktryna Ukrai’ny: u 5 t. / redkol. V.Ja. Tacij [ta in.]. Harkiv: Pravo, 2013. T. 4. Doktrynal’ni problemy ekologichnogo, agrarnogo ta gospodars’kogo prava. S. 10–96.

Dejnega M.A. Predmet i systema pryrodoresursnogo prava: dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.06. Nac. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai’ny. Kyi’v, 2020. 410 s.

Pro ohoronu navkolyshn’ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai’ny vid 25 cher. 1991 r. № 1268-ХII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1991. № 41. St. 546.

Ekologichne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs: pidruchnyk / za red. Ju.S. Shemshuchenka. Kyi’v: Juryd. dumka, 2005. 848 s.

Brygadyr I.V. Shhodo pytannja systemy ekologichnogo prava. URL: file:C:/ Us-ers/Admin/Downloads/f2foI9Gj95JFnGd1WtowgxKy9pD1LJfk.pdf

Zarzhyc’kyj O.S. Aktual’ni problemy pravovogo zabezpechennja ekologichnoi’ polityky Ukrai’ny (teoretychni aspekty): monografija. URL: ttps://core.ac.uk/download/pdf/48401788.pdf

Andrejcev V.I. Ekologichne pravo i zakonodavstvo suverennoi’ Ukrai’ny: problemy realizacii’ derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky: monografija. Donec’k: Nac. girn. un-t, 2011. 373 s.

Karakash I.I. Shhodo dyferencijovanoi’ ta integrovanoi’ koncepcii’ pryrodnoresursovogo j ekologichnogo prava. URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/132412623.pdf.

Kostyc’kyj V.V. Ekologija perehidnogo periodu: pravo, derzhava, ekonomika. URL: http:// www.kostytsky.com.ua/publications.php?id=41

Andrejcev V.I. Ekologichne pravo: navch. posib. Kyi’v: Istyna, 2005. 208 s.

Krassov O.I. Jekologicheskoe pravo Rossii. Moskva: Delo, 2001. 768 s.

Pryrodnoresursove pravo Ukrai’ny: navch. posib. / za red. Karakasha I.I. ta Harytonovoi’ T.Je. Vyd. 2-ge, dopovn. i pererobl. Odesa: Vydavnychyj dim «Gel’vetyka», 2018. 566 s.

Ekologichne pravo: pidruch. / za red. A.P. Get’mana. Harkiv: Pravo, 2014. 432 s.

Andejcev V.I. Geneza naukovyh doktryn ekologichnogo prava v Ukrai’ni. Ekologichne pravo i zakonodavstvo suverennoi’ Ukrai’ny: problemy realizacii’ derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky. Dnipropetrovs’k: Nac. girnychyj un-t, 2001. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qDqcHsYAAAAJ&hl=ru

Krasnova M.V. Integracijnyj ta dyferencijni pidhody v teorii’ ekologichnogo prava: problemy metodologii’ nauky. Problemy integracii’ ta dyferenciacii’ v ekologichnomu pravi: materialy Vseukr. nauk.-prakt. kruglogo stolu (25 ver. 2014 r., m. Dnipropetrovs’k). Dnipropetrovs’k, 2014. S. 75-86.

Pro Osnovni zasady (strategiju) derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky Ukrai’ny na period do 2030 roku: Zakon Ukrai’ny vid 28 ljut. 2019 r. № 2697-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2019. № 16. St. 70.

Vyshnovec’ka S.V., Vyshnovec’kyj V.M. Do pytannja pro neobhidnist’ zminy metodologichnogo pidhodu v zabezpechenni ekologichnoi’ bezpeky. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2020. № 3(56). S. 9-14. DOI: 10.18372/2307-9061.56.14885

Milimko L.V. Pravove reguljuvannja zdijsnennja ekologichnogo kontrolju sub’jektiv agrarnogo sektoru ekonomiky. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2020. № 1(54). S. 156-162. DOI: 10.18372/2307-9061.54.14554


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.