КІБЕРБЕЗПЕКА РАДІАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ, РЕГЛАМЕНТНІ ВИМОГИ ТА СТАН ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Петро Дмитрович Біленчук, Микола Іванович Малій, Наталія Іванівна Сватюк, Олеся Іванівна Симканич

Анотація


Мета: дослідження стану нормативно-правового регулювання радіаційних досліджень, методичного забезпечення та апаратурних можливостей організації радіаційних випробувань матеріалів і приладів космічного призначення у наземних умовах. Методи дослідження: огляд наявних баз даних про іонізаційні фактори космічного простору, радіаційних поясів Землі, методик прискорених радіаційних випробовувань, математичного моделювання та натурних досліджень радіаційного дефектоутворення у конструкційних матеріалах космічних апаратів, проведених на прискорювачах ядерних частинок, зокрема, мікротроні М-30, що імітують дію проникаючого космічного випромінювання на матеріали та прилади космічного призначення. Обговорення: у разі використання мікротрона М-30 як стенду для проведення радіаційних випробувань необхідним є дослідження метрологічних характеристик його радіаційних полів, фіксації етапів та послідовності їх виконання для забезпечення радіаційних випробувань об’єктів дослідження на дію високоенергетичних електронів, що імітують радіаційні фактори космічного простору. Важливим є гармонізація вітчизняних та світових правових та технологічних регламентів здійснення радіаційних випробувань, зокрема, у плані реалізації послідовності операцій та дозиметричного супроводу опромінення. Результати: радіаційний стенд на базі мікротрона М-30 цілком здатний імітувати параметри жорсткої космічної радіації, який створює можливість організації випробувань для встановлення радіаційної стійкості матеріалів та приладів космічної техніки згідно регламентних вимог. Радіаційні стенди, які здатні проводити наземні випробування космічних засобів, мають бути введені в реєстр Національного центру управління та випробувань.


Ключові слова


правові засади радіаційних випробувань; космічний апарат; радіаційна стійкість; мікротрон М-30

Посилання


Про створення Національного космічного агентства України: Указ Президента України від 29 лют. 1992 р. № 117. Офіційний сайт ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 117/92.

Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 1998-2002 роки: Закон України: від 23 груд. 1997 р. № 203-IV. Офіційний сайт ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/763/97.

Про космічну діяльність: Закон України від 5 груд. 1996 р. № 503/96ВР, зі змінами та допов. Київ: Парламентське видавництво, 1996. 249 с.

Про державну підтримку космічної діяльності: Закон України від 27 лют. 1999 р. № 276, зі змінами від 07 лют. 2001 р. Офіційний сайт ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/276-99.

Про заходи державного регулювання космічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 черв. 1998 р. № 798, зі змінами від 06 черв. 2012 р. Офіційний сайт ВР України. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/798-98.

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності: Закон України від 2 жовт. 2019 р. № 143-ІХ. Офіційний сайт ВР України. URL: http://space.com.ua/2019/10/02/verhovna-rada-uhvalila-zakon-pro-vnesennya-min-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shhodo-derzhavnogo-regulyuvannya-kosmichnoyi-diyalnosti/

AE-8/AP-8 Radiation Belt Models. Commu-nity coordinated modeling center. URL: https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/trap.php

Про стандартизацію: Закон України від 17 трав. 2001 р. № 2408-III із змінами, внесеними згідно із Законами від 01 груд. 2005 р. № 3164-IV, від 01 черв. 2010 р. № 2289-VI, від 16 жовт. 2012 р. № 5463-VI. Офіційний сайт ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2408-14.

European Cooperation for Space Standardiza-tion. URL: https://ecss.nl/list-of-published-ecss-standards-long/.

Доценко О.В., Маслюк В.Т. Экспериментальное исследование экранирующих характеристик материалов, предназначенных для защиты спутника от воздействия космических излучений. 14 Українська конференція з космічних досліджень. Ужгород, 2014. С. 122.

References

Pro stvorennja Nacional’nogo kosmichnogo agentstva Ukrai’ny: Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 29 ljut. 1992 r. № 117. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/92.

Pro zatverdzhennja Zagal’noderzhavnoi’ cil’ovoi’ naukovo-tehnichnoi’ kosmichnoi’ programy Ukrai’ny na 1998-2002 roky: Zakon Ukrai’ny: vid 23 grud. 1997 r. № 203-IV. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/763/97.

Pro kosmichnu dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 5 grud. 1996 r. № 503/96VR, zi zminamy ta dopov. Kyi’v: Parlaments’ke vydavnyctvo, 1996. 249 s.

Pro derzhavnu pidtrymku kosmichnoi’ dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 27 ljut. 1999 r. № 276, zi zminamy vid 07 ljut. 2001 r. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/276-99.

Pro zahody derzhavnogo reguljuvannja kosmichnoi’ dijal’nosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 4 cherv. 1998 r. № 798, zi zminamy vid 06 cherv. 2012 r. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/798-98.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakoniv Ukrai’ny shhodo derzhavnogo reguljuvannja kosmichnoi’ dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 2 zhovt. 2019 r. № 143-IХ. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: http://space.com.ua/2019/10/02/ verhovna-rada-uhvalila-zakon-pro-vnesennya-min-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukrayini-shhodo-derzhavnogo-regulyuvannya-kosmichnoyi-diyalnosti/

AE-8/AP-8 Radiation Belt Models. Community coordinated modeling center. URL: https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/models/trap.php

Pro standartyzaciju: Zakon Ukrai’ny vid 17 trav. 2001 r. № 2408-III iz zminamy, vnesenymy zgidno iz Zakonamy vid 01 grud. 2005 r. № 3164-IV, vid 01 cherv. 2010 r. № 2289-VI, vid 16 zhovt. 2012 r. № 5463-VI. Oficijnyj sajt VR Ukrai’ny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2408-14.

European Cooperation for Space Standardization. URL: https://ecss.nl/list-of-published-ecss-standards-long/.

Docenko O.V., Masljuk V.T. Jeksperimental’noe issledovanie jekranirujushhih harakteristik materialov, prednaznachennyh dlja zashhity sputnika ot vozdejstvija kosmicheskih izluchenij. 14 Ukrajins’ka konferencіja z kosmіchnih doslіdzhen’. Uzhgorod, 2014. S. 122.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.