ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ

Тетяна Михайлівна Ямненко, Руслан Миколайович Овчінніков

Анотація


Мета: дослідити основні способи та засоби захисту прав пацієнтів. Методи дослідження: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи, зокрема діалектичний метод, метод аналізу, системно-функціональний метод, формально-логічний метод, герменевтичний метод. Результати: узагальнені основні способи та засоби захисту прав пацієнтів в Україні. Обговорення: встановлено, що забезпечення прав та свобод людини, її честі та гідності є головними чинниками становлення та розвитку суспільства. Так, в умовах демократизації українського суспільства особливої гостроти набуває питання забезпечення та захисту прав пацієнтів. З’ясовано поняття пацієнта та його правовий статус; охарактеризовано права пацієнта в Україні; розглянуто основні способи та засоби захисту їх прав. Проте питання стосовно їх фактичного забезпечення та додержання є одним із найбільш проблемних та потребує негайного вирішення через вдосконалення існуючих та запровадження нових механізмів їх захисту, спроможних швидко та ефективно розв’язувати важливі правові проблеми пацієнтів, спричинені незнанням, недодержанням, невиконанням чи прямим порушенням особами, які надають медичну допомогу, встановлених державою правових приписів, розрахованих на захист прав пацієнтів.


Ключові слова


пацієнт; права пацієнта; системи охорони здоров’я; захист прав пацієнта; адміністративний; судовий; альтернативний

Посилання


Дроздова О. Щодо питання про зміст поняття «пацієнт». Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2015. Вип. 19. С. 189-193.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 лист. 1992 р. № 2801-XII. Дата оновлення: 24.07.2020. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Пасько М.І. Суб’єкт медичної сфери: пацієнт, клієнт, споживач медичних послуг. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 295-301.

Козаченко Ю.А. Питання систематизації прав пацієнтів. Адміністративне і фінансове право. 2014. № 3. С. 177-183.

Самілик Л.О. Правовий статус суб’єктів медичного права. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 111-114.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Яременко Н.В. Механізми забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні. Медична інформатика та інженерія. 2016. № 2. С. 67-69. https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2016.2.6486

Сізінцова Ю.Ю. Права пацієнтів та медичних працівників: формування захисту обох сторін. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 2. С. 134-135.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Коробцова Н.В. Форми та способи захисту прав пацієнтів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 5. С. 95-98.

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

References

Drozdova O. Shhodo pytannja pro zmist ponjattja «pacijent». Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu im. V.N. Karazina. 2015. Vyp. 19. S. 189-193.

Osnovy zakonodavstva Ukrai’ny pro ohoronu zdorov’ja: Zakon Ukrai’ny vid 19 лист. 1992 р. № 2801-XII. Data onovlennja: 24.07.2020. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Pas’ko M.I. Sub’jekt medychnoi’ sfery: pacijent, klijent, spozhyvach medychnyh poslug. Ekonomika i suspil’stvo. 2017. Vyp. 9. S. 295-301.

Kozachenko Ju.A. Pytannja systematyzacii’ prav pacijentiv. Administratyvne i finansove pravo. 2014. № 3. S. 177-183.

Samilyk L.O. Pravovyj status sub’jektiv medychnogo prava. Porivnjal’no-analitychne pravo. 2018. № 1. S. 111-114.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Data onovlennja: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Jaremenko N.V. Mehanizmy zabezpechennja ta zahystu prav pacijentiv v Ukrai’ni. Medychna informatyka ta inzhenerija. 2016. № 2. S. 67-69.

Sizincova Ju.Ju. Prava pacijentiv ta medychnyh pracivnykiv: formuvannja zahystu oboh storin. Porivnjal’no - analitychne pravo. 2014. № 2. S. 134-135.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. Data onovlennja: 01.01.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr

Korobcova N.V. Formy ta sposoby zahystu prav pacijentiv v Ukrai’ni. Naukovyj visnyk Her-sons’kogo derzhavnogo universytetu. 2017. Vyp. 5. S. 95-98.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. Data onovlennja: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.