ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ

Вадим Михайлович Вишновецький, Ілона Юріївна Гуцал

Анотація


Мета: визначити напрями вдосконалення правового регулювання заохочень працівників. Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: визнано необхідність виділення в Трудовому кодексі окремої глави «Заохочення за працю», що сприятиме підвищенню ролі заохочувальних норм у регулюванні трудових відносин. Обговорення: сучасні реалії вимагають більш широкого застосування засобів мотивації та стимулювання для збереження найбільш кваліфікованих працівників.


Ключові слова


заохочення; трудова заслуга; сумлінне виконання трудових обов’язків; підстави для застосування заохочень; види заохочень; премія

Посилання


Марченко І.В. Теоретичні засади правового регулювання дисципліни праці в нових умовах господарювання: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 с.

Вєтухова І.А. Сучасні підходи правового регулювання трудової дисципліни в трудовому праві. Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 лист. 2018 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. Xарків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 136–139.

Трудове право України: академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. П.Д. Пилипенка. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 536 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право. Харків: Право, 2018. 776 с.

Карпенко О.И. Дисциплинарная ответственность работника в трудовом праве: понятие и виды: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05. Москва, 2003. 35 с.

Кодекс законів про працю України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України: затв. Наказом Міністерства освіти України від 20 груд. 1993 р. № 455. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94.

Козуб І.Г. Щодо сумлінного виконання працівником своїх обов’язків. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов А.Н, 2018. С. 159–162.

Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення дисципліни в сучасних умовах господарювання: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2015. 36 с.

Нырков В.В. Поощрение и наказание как парные юридические категории: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. 24 с.

Трудове право України: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. Харків: Диса плюс, 2014. 500 с.

Запара С. Підвищення ефективності правового регулювання дисципліни праці. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 9-10 лют. 2006 р.). Львів, 2006. С. 282–283.

Гончаров Г.Ю. Заохочення як засіб дисципліни праці. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «ПРАВО». 2015. Випуск 2. URL: file:///C:/Users/Home/ Downloads/Nvamu_pr_2015_2_54.pdf.

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 992 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право. Харків: Право, 2018. 776 с.

References

Marchenko I.V. Teoretychni zasady pravovogo reguljuvannja dyscypliny praci v novyh umovah gospodarjuvannja: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk. Harkiv, 2016. 20 s.

Vjetuhova I.A. Suchasni pidhody pravovogo reguljuvannja trudovoi’ dyscypliny v trudovomu pravi. Aktual’ni problemy trudovogo zakonodavstva, zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu ta sluzhbu v pravoohoronnyh organah: materialy VII Vseukrai’ns’koi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ (Harkiv, 16 lyst. 2018 r.); za zag. red. K.Ju. Mel’nyka. Xarkiv: Harkiv. nac. un-t vnutr. sprav, 2018. S. 136–139.

Trudove pravo Ukrai’ny: akademichnyj kurs: pidruch. dlja stud. juryd. spec. vyshh. navch. zakl. / za red. P.D. Pylypenka. Kyi’v: Koncern «Vydavnychyj Dim «In Jure», 2004. 536 s.

Velyka ukrai’ns’ka jurydychna encyklopedija: u 20 t. T. 11: Trudove pravo. Harkiv: Pravo, 2018. 776 s.

Karpenko O.I. Disciplinarnaja otvetstvennost’ rabotnika v trudovom prave: ponjatie i vidy: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.05. Moskva, 2003. 35 s.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny vid 10.12.1971 № 322-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. 1971. Dodatok do № 50. St. 375.

Typovi pravyla vnutrishn’ogo trudovogo rozporjadku dlja pracivnykiv derzhavnyh navchal’no-vyhovnyh zakladiv systemy Minister-stva osvity Ukrai’ny: zatv. Nakazom Ministerstva osvity Ukrai’ny vid 20.12.1993 № 455. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0121-94.

Kozub I.G. Shhodo sumlinnogo vykonannja pracivnykom svoi’h obov’jazkiv. Rozvytok trudovogo prava i prava social’nogo zabezpechennja: teorija i praktyka: tezy dop. ta nauk. povidoml. uchasnykiv VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Harkiv, 05 zhovt. 2018 r.) / za red. O.M. Jaroshenka. Harkiv: FOP Panov A.N, 2018. S. 159–162.

Kutomanov D.Je. Metody zabezpechennja dyscypliny v suchasnyh umovah gospodarjuvannja: avtoref. dys. … dokt. juryd. nauk. Kyi’v, 2015. 36 s.

Nyrkov V.V. Pooshhrenie i nakazanie kak parnye juridicheskie kategorii: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. Saratov, 2003. 24 s.

Trudove pravo Ukrai’ny: pidruchnyk / M.I. Inshyn, V.I. Shherbyna. Harkiv: Dysa pljus, 2014. 500 s.

Zapara S. Pidvyshhennja efektyvnosti pravovogo reguljuvannja dyscypliny praci. Prob-lemy derzhavotvorennja i zahystu prav ljudyny v Ukrai’ni: materialy ХII regional’noi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ (L’viv, 9-10 ljut. 2006 r.). L’viv, 2006. S. 282–283.

Goncharov G.Ju. Zaohochennja jak zasib dyscypliny praci. Naukovyj visnyk Akademii’ municypal’nogo upravlinnja. Serija «PRAVO». 2015. Vypusk 2. URL: file:///C:/Users/Home/ Down-loads/Nvamu_pr_2015_2_54.pdf.

Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk / za redakcijeju akad. NAN Ukrai’ny Ju.S. Shemshuchenka. Kyi’v: TOV «Vydavnyctvo «Jurydychna dumka», 2007. 992 s.

Velyka ukrai’ns’ka jurydychna encyklopedija: u 20 t. T. 11: Trudove pravo. Harkiv: Pravo, 2018. 776 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.