ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Світлана Василівна Вишновецька, Тетяна Анатоліївна Дорошенко

Анотація


Мета: з’ясувати поняття дискримінації у трудовому праві, виявити основні види трудової дискримінації та визначити напрями протидії будь-яким її проявам у сфері застосування найманої праці. Методи дослідження: аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння та ін. Результати: визнано необхідність нормативно визначити формально-правові критерії вираження дискримінації не тільки в фізіологічному, гендерному і соціокультурному аспектах, а й професійно-кваліфікаційному. Обговорення: закріплення в трудовому законодавстві поняття прямої й непрямої дискримінації, що дозволить захистити працівників від негативних наслідків зовнішньо нейтральних дій роботодавця, які мають дискримінаційні наслідки.


Ключові слова


рівність можливостей; ділові якості працівника; антидискримінаційні ознаки; позитивна дискримінація; компенсаційна дискримінація; пряма дискримінація; непряма дискримінація

Посилання


Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці від 18 чер. 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_260#Text

Сахарук І.С. Правові засади недопущення дискримінації у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці. Актуальні проблеми соціального права в Україні: зб. наук. праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук. Харків: Юрайт, 2017. С. 108–124.

Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Право на працю в системі прав людини. Правова доктрина України у 5-ти томах Т. 3 Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. Харків: Право, 2013. 760 с.

Гетьманцева Н.Д. Недопущення дискримінації як невід’ємна умова для утвердження свободи і рівності трудових прав. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов А.Н., 2018. С. 54–60.

Трудовое право: энциклопедический словарь / А.И. Денисов. 2-е изд. Москва: Сов. энцикл., 1963. 576 с.

Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 20 с.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 11: Трудове право. Харків: Право, 2018. 776 с.

Кодекс законів про працю України: Закон від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Процевський О.І. Окремі питання щодо єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин. Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Право. Харків: ХНАДУ, 2007. Вип. 9. С. 39–48.

Holzer Harry J., Neumark David. Affirmative Action: What Do We Know? Journal of Policy Analysis and Management. 2006. Vol. 25. № 2. https://doi.org/ 10.1002/pam.20181

Corrada Roberto L., Goldman Alvin L. The Individual Employment Relationship. International encyclopedia of laws: Labor law. Frederick: Kluwer, 2009. P. 194–198.

Конвенція про права осіб з інвалідністю: Конвенція ООН від 13 груд. 2006 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

Невежина М.В. Запрет дискриминации в сфере трудовых отношений. Журнал российского права. 2017. № 4. С. 83–90. https://doi.org/ 10.12737/ article_58e39ece856fb2.16965220

Ширант А.А. Проблемы дискриминации в социальном обеспечении. Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества: сборник научных трудов по итогам III Междунар. науч.-практ. конференции (г. Минск, 23-24 октября 2015 г.). Минск: Международный ун-т «МИТСО», 2015. С. 260–263.

Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом. Управление персоналом. 2002. № 12. С. 23–27.

References

Deklaracija MOP osnovnyh pryncypiv ta prav u sviti praci vid 18.06.1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_260#Text

Saharuk I.S. Pravovi zasady nedopushhennja dyskryminacii’ u sferi zajnjatosti v konteksti realizacii’ koncepcii’ gidnoi’ praci. Aktual’ni problemy social’nogo prava v Ukrai’ni: zb. nauk. prac’ / za red. M.I. Inshyna, V.I. Shherbyny, S.Ja. Vavzhenchuka; vidpov. red. I.S. Saharuk. Harkiv: Jurajt, 2017. S. 108–124.

Prylypko S.M., Jaroshenko O.M. Pravo na pracju v systemi prav ljudyny. Pravova doktryna Ukrai’ny u 5-ty tomah T. 3 Doktryna pryvatnogo prava Ukrai’ny / za zag. red. N.S. Kuznjecovoi’. Harkiv: Pravo, 2013. 760 s.

Get’manceva N.D. Nedopushhennja dyskryminacii’ jak nevid’jemna umova dlja utverdzhennja svobody i rivnosti trudovyh prav. Rozvytok trudovogo prava i prava social’nogo zabezpechennja: teorija i praktyka: tezy dop. ta nauk. povidoml. uchasnykiv VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Harkiv, 05 zhovt. 2018 r.) / za red. O.M. Jaroshenka. Harkiv: FOP Panov A.N., 2018. S. 54–60.

Trudovoe pravo: Enciklopedicheskij slovar’ / A.I. Denisov. 2-e izd. Moskva: Sov. encikl., 1963. 576 s.

Saharuk I.S. Nedopushhennja dyskryminacii’ u sferi praci jak pryncyp trudovogo prava: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk. Kyi’v, 2012. 20 s.

Velyka ukrai’ns’ka jurydychna encyklopedija: u 20 t. T. 11: Trudove pravo. Harkiv: Pravo, 2018. 776 s.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny: Zakon vid 10.12.1971 № 322-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. 1971. Dodatok do № 50. St. 375.

Procevs’kyj O.I. Okremi pytannja shhodo jednosti ta dyferenciacii’ pravovogo reguljuvannja trudovyh vidnosyn. Zbirnyk naukovyh prac’ HNPU im. G.S. Skovorody. Ser.: Pravo. Harkiv: HNADU, 2007. Vyp. 9. S. 39–48.

Holzer Harry J., Neumark David. Affirmative Action: What Do We Know? Journal of Policy Analysis and Management. 2006. Vol. 25. № 2.

Corrada Roberto L., Goldman Alvin L. The Individual Employment Relationship. International encyclopedia of laws: Labor law. Frederick: Kluwer, 2009. P. 194–198.

Konvencija pro prava osib z invalidnistju: Konvencija OON vid 13.12.2006 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

Nevezhina M.V. Zapret diskriminacii v sfere trudovyh otnoshenij. Zhurnal rossijskogo prava. 2017. № 4. S. 83–90.

Shirant A.A. Problemy diskriminacii v social’nom obespechenii. Paradigma trudovogo i social’nogo prava v jepohu postroenija postindustri-al’nogo obshhestva: sbornik nauchnyh trudov po itogam III Mezhdunar. nauch.-prakt. konferencii (Minsk, 23-24 oktjabrja 2015 g.). Minsk: Mezhdunarodnyj un-t «MITSO», 2015. S. 260–263.

Mazin A.L. Trudovaja diskriminacija i upravlenie personalom. Upravlenie personalom. 2002. № 12. S. 23–27.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.