ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Ольга Анатоліївна Гусар, Олександр Павлович Мандрика, Марія Іванівна Рустамова

Анотація


Мета: на підставі чинного законодавства та джерел здійснити дослідження законодавчого забезпечення адміністративно-правових режимів. Методи дослідження: загальнонауковий метод (аналіз та синтез), системний, логіко-юридичний, формально-юридичний, метод групування та системно-структурний підхід, логічний. Результати: вказано наявні недоліки в закнодавчому забезпеченні адміністративно-правових режимів. Обговорення: стан законодавчого забезпечення адміністративно-правових режимів.


Ключові слова


адміністративно-правовий режим; закон; повноваження

Посилання


Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 чер. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації: Указ від 11 груд. 2000 р. № 1324/2000 / Президент України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua

Кодекс законів про працю України / Верховна Рада України. Харків: Фоліо, 2008. 254 с.

Кримінальний кодекс України / Верховна Рада України. Харків: Фоліо, 2006. 382 с.

Cлавко А.С. Типологія адміністративно-правових режимів: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2019. 265 с.

Конопльов В.В. Категорія «адміністративно-правовий режим» в юридичній науці та законодавстві України. Форум права. 2010. № 1. С. 170-174.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квіт. 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892.

Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями: Постанова Верховної Ради України від 17 бер. 2015 р. № 254-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 17. Ст. 128.

Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 16 вер. 2014 р. № 1680-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 45. Ст. 204.

References

Konstytucija Ukrai’ny: pryjnjata na p’jatij sesii’ Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny 28 cher. 1996 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141.

Pro ogoloshennja okremyh rajoniv ta mist Vinnyc’koi’, Kirovograds’koi’, Mykolai’vs’koi’, Odes’koi’, Hmel’nyc’koi’ ta Cherkas’koi’ oblastej zonoju nadzvychajnoi’ ekologichnoi’ sytuacii’: Ukaz vid 11 grud. 2000 r. № 1324/2000 / Prezydent Ukrai’ny. Oficijnyj sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. URL: www.rada.gov.ua

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny / Verhovna Rada Ukrai’ny. Harkiv: Folio, 2008. 254 s.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny / Verhovna Rada Ukrai’ny. Harkiv: Folio, 2006. 382 s.

Clavko A.S. Typologija administratyvno-pravovyh rezhymiv: dys… kand. juryd. nauk: 12.00.07. Harkiv, 2019. 265 s.

Konopl’ov V.V. Kategorija «administratyvno-pravovyj rezhym» v jurydychnij nauci ta zakonodavstvi Ukrai’ny. Forum prava. 2010. № 1. S. 170-174.

Pro zabezpechennja prav i svobod gromad-jan ta pravovyj rezhym na tymchasovo okupovanij terytorii’ Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 15 kvit. 2014 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2014. № 26. St. 892.

Pro vyznannja okremyh rajoniv, mist, selyshh i sil Donec’koi’ ta Lugans’koi’ oblastej tymchasovo okupovanymy terytorijamy: Postanova Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny vid 17 ber. 2015 r. № 254-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2015. № 17. St. 128.

Pro osoblyvyj porjadok miscevogo samovrjaduvannja v okremyh rajonah Donec’koi’ ta Lugans’koi’ oblastej: Zakon Ukrai’ny vid 16 ver. 2014 r. № 1680-VII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2014. № 45. St. 204.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.