ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

Людмила Олександрівна Шапенко, Ірина Степанівна Мельничук

Анотація


Мета статті полягає у визначенні змісту поняття індивідуального правового регулювання в контексті сучасних тенденцій розвитку правової системи України, а також його ролі та значення в механізмі правового регулювання. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціально юридичні методи пізнання, за допомогою яких вивчено наукові підходи та доктринальні позиції розуміння індивідуального правового регулювання, зокрема сутності його соціально-управлінської природи функціонування. Результати: вихідним принципом запропонованої наукової роботи є розробка теоретичних положень, що визначають особливості індивідуально-правового регулювання, пов’язаного з дією певного механізму, що поєднує в собі усі юридичні засоби та за допомогою індивідуального веління регулює певні казуально-регламентовані суспільні відносини. Обговорення: в сучасних умовах трансформації суспільних відносин та здійснення правої реформи в Україні індивідуальне правове регулювання набуває все більшого значення, яке полягає у забезпеченні вирішення конкретних життєвих правових ситуацій та задоволення інтересів конкретних суб’єктів. А це, в свою чергу, актуалізує потребу постійного вирішення наукових завдань, пов’язаних з індивідуальним правовим регулюванням, що матиме теоретичну та практичну цінність для усієї системи юридичних наук.


Ключові слова


«живе право»; індивідуальне правове регулювання; індивідуальні правові акти; нормативне регулювання; правове регулювання

Посилання


Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Изд-во И ЛГУ, 1976. 298 с.

Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Загальна теорія права. Актуальні проблеми: навч. посіб. Київ: Істина, 2003. 304 с.

Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере. Советское государство и право. 1992. № 1. С. 122-130.

Куракин А. «Индивидуальное правовое регулирование» в отечественном правоведении. Закон и жизнь. 2016. № 3/2. С. 35-38.

Ehrlich E. Grundlegung der Sociologie des Rechts. München und Leipzig, 1913. URL: https://archive.org/details/grundlegungderso00ehrl/page/n7 (дата звернення: 06.12.2020).

Шапенко Л.О., Кириченко В.В. Концепція «живого права» Є. Ерліха у вимірі сучасного праворозуміння. Науковий журнал «Держава та регіони. Серія: Право». 2019. № 1. С. 125-130.

Brewer Holly. By Birth of Consent: Children, Law and the Anglo-American Revolution in Authority. The University of North Carolina Press. 207. 408 p.

Carbone June. Marriage as State of Mind: Federalism, Contract and the Expressive Interest in Family Law. Michigan State Law Review. 2011. Р. 49-82.

Мухін В.В. Індивідуальне правове регулювання: загальнотеоретична характеристика. Харків: Право, 2017. 320 с.

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 05.12.2020).

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2020). URL: https://business-swiss.ch/wp-content/uploads/ 2020/04/210.pdf (дата звернення: 07.12.2020).

References

Yavych L.S. Obshchaia teoryia prava. L. Yzd-vo Y LHU, 1976. 298 s.

Marchuk V.M., Nikolaieva L.V. Zahalna teoriia prava. Aktualni problemy: navch. posib. Kyiv: Istyna, 2003. 304 s.

Kashanina T.V. Individual’noe regulirovanie v pravovoj sfere. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1992. № 1. S. 122-130.

Kurakin A. «Individual’noe pravovoe regulirovanie» v otechestvennom pravovedenii. Zakon i zhizn’. 2016. № 3/2. S. 35-38.

Ehrlich E. Grundlegung der Sociologie des Rechts. München und Leipzig, 1913. URL: https://archive.org/details/grundlegungderso00ehrl/page/n7 (data zvernennia: 06.12.2020).

Shapenko L.O., Kyrychenko V.V. Kontseptsiia «zhyvoho prava» Ye. Erlikha u vymiri suchasnoho pravorozuminnia. Naukovyi zhurnal «Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo». 2019. № 1. S. 125-130.

Brewer Holly. By Birth of Consent: Children, Law and the Anglo-American Revolution in Authority. The University of North Carolina Press. 207. 408 p.

Carbone June. Marriage as State of Mind: Federalism, Contract and the Expressive Interest in Family Law. Michigan State Law Review. 2011. R. 49-82.

Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. Data onovlennia: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14#Text (data zvernennia: 05.12.2020).

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10 Dezember 1907 (Stand am 1. Januar 2020). URL: https://business-swiss.ch/wp-сontent/uploads/ 2020/04/210.pdf (data zvernennya: 07.12.2020).

Mukhin V.V. Indyvidualne pravove rehuliuvannia: zahalnoteoretychna kharakterystyka. Kharkiv: Pravo, 2017. 320 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.