ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Ганна Володимирівна Рибікова

Анотація


Мета: обґрунтований вибір методів та прийомів дослідження феномена правової експертизи нормативно-правових актів як в Україні, так і в провідних країнах світу. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: запропоновано перелік методів, які у своїй сукупності дозволяють досягти мети щодо з’ясування теоретико-практичних засад організації та функціонування правової експертизи нормативно-правових актів. Обговорення: пошук сучасних теоретико-методологічних підходів до вивчення проблем правової експертизи нормативно-правових актів.


Ключові слова


методологія; метод; правова експертиза; нормативно-правовий акт; історико-правовий підхід; герменевтичний підхід; аксіологічний підхід

Посилання


Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підруч. Харків: Еспада, 2006. 776 с.

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. Москва: Зерцало, 2004. 188 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навч. посіб. для юрид. ф-тів. 2-ге вид., перероб. Київ: Знання, 2006. 487 с.

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. Москва: Канон, 1995. 352 с.

Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: монографія. Київ: Атіка, 2008. 352 с.

Лошкарев А.В. К вопросу актуальности синергетики как методологического ресурса правоведения. Вопросы экономики и права. 2015. № 9. С. 10–13.

Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе. Москва: Госюриздат, 1960. 223 с.

Керимов Д.А. Философские проблемы права. Москва: Мысль, 1972. 472 с.

Андреев И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта. Журнал российского права. 2001. № 6. С. 51–55.

Кагадій М.І. Юридична практика в правовій системі України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2005. 22 с.

References

Zagal’na teorija derzhavy i prava: pidruch. / za red. M.V. Cvika, O.V. Petryshyna. Harkiv: Pravo, 2009. 584 s.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava (encyklopedychnyj kurs): pidruch. Harkiv: Espada, 2006. 776 s.

Ljublinskij P.I. Tehnika, tolkovanie i kazuistika ugolovnogo kodeksa. Moskva: Zercalo, 2004. 188 s.

Teorija derzhavy i prava. Akademichnyj kurs: pidruch. / za red. O.V. Zajchuka, N.M. Onishhenko. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2006. 688 s.

Gusarjev S.D., Tyhomyrov O.D. Jurydychna deontologija. Osnovy jurydychnoi’ dijal’nosti: navch. posib. dlja juryd. f-tiv. 2-ge vyd., pererob. Kyi’v: Znannja, 2006. 487 s.

Djurkgejm Je. Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie. Moskva: Kanon, 1995. 352 s.

Kostenko O.M. Kul’tura i zakon – u protydii’ zlu: monografija. Kyi’v: Atika, 2008. 352 s.

Loshkarev A.V. K voprosu aktual’nosti sinergetiki kak metodologicheskogo resursa pravovedenija. Voprosy jekonomiki i prava. 2015. № 9. S. 10–13.

Kerimov D.A. Svoboda, pravo i zakonnost’ v socialisticheskom obshhestve. Moskva: Gosjurizdat, 1960. 223 s.

Kerimov D.A. Filosofskie problemy prava. Moskva: Mysl’, 1972. 472 s.

Andreev I.S. Sistemnyj podhod k ponjatiju jekspertizy normativnogo pravovogo akta. Zhurnal rossijskogo prava. 2001. № 6. S. 51–55.

Kagadij M.I. Jurydychna praktyka v pravovij systemi Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01. Kyi’v, 2005. 22 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.