ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ ЛЮДИНИ

Катерина Миколаївна Широкоступ

Анотація


Мета: здійснення історико-правового аналізу регулювання особливостей кримінальної відповідальності за злочини проти свободи людини до прийняття нині чинного Кримінального кодексу України. Методи дослідження: дослідження проводилося із застосуванням загальнонаукових методів, таких як діалектичний аналіз та синтез, абстрагування, дедукція та індукція та спеціальних методів, таких як формально юридичний, тлумачення норм права, порівняльно-правовий метод та інші. Емпіричною базою стали нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, наукові роботи, що стосуються даної проблематики. Результати: в статті проведено аналіз генези та розвитку особливих рис кримінальної відповідальності за злочини, котрі посягають на особисту свободу людини відповідно до законодавчих актів, які діяли на території України з початку ХVIII ст. до моменту прийняття нині чинного Кримінального кодексу України. Визначено, що законодавче врегулювання кримінальної відповідальності за злочини проти особистої свободи людини має досить тривалу та цікаву історію. Правники ХІХ століття мали не достатньо чітке уявлення про сам об’єкт злочину, а саме особисту свободу людини, тому відповідальність за дані дії була розосереджена в різних структурних частинах тогочасних нормативних актів. Із часом законодавці дійшли відповідного висновку про необхідність здійснити кримінально-правову охорону особистої свободи людини. Щодо відповідальності за захоплення заручників, то законодавче закріплення вона отримала лише в 1987 році. Обговорення: дослідження історії розвитку та доцільність застосування досвіду законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на особисту свободу людини.


Ключові слова


незаконне позбавлення волі; особиста свобода людини; торгівля людьми; викрадення людини; захоплення заручників; незаконне поміщення в психіатричний заклад; об’єкт злочину; воля, честь, гідність особи

Посилання


Кримінальне право України: навч. посіб. / І.М. Сопілко, С.Я. Лихова, Т.Д. Лисько. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 456 с.

Біленчук П.Д., Кобилянський О.Л., Малій М.І. та ін. Правова соціалізація особистості в сучасному світі: людина, суспільство, цивілізація / за заг. ред. П.Д. Біленчука. Київ: УкрДГРІ, 2020. 204 с.

Безверхое А.Г., Коростелёв B.C. Проект Уголовного уложения Российской империи 1813 года: монография. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2013. 192 с.

Верхоланцева Т.Ю. Свод законов Российской империи: история создания, структура, издания. Библиотековедение. 2009. № 2. С. 37-43. https://doi.org/10.25281/0869-608X-2009-0-2-37-43

Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети XIX века: учебное пособие. Москва: Зерцало-М, 2011. 280 с.

Давитадзе М., Бауськов Д. Историко-правовой анализ установления уголовной ответственности за похищение человека. Уголовное право. 2003. № 4. С. 16-18.

Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. 971 с.

Амосов A.E. Незаконное лишение свободы в уголовном праве России (виды и характеристика): дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Владимир, 2008. 199 с.

Бойко І. Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 pp.). Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Вип. 5.9. С. 71-79.

Шуп’яна М.Ю. Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. та практика їх застосування у Східній Галичині: монографія. Львів, 2017. 252 с.

Анисимов С. Преступления и проступки по венгерскому уложению 1877 года. Записки Императорского Харьковского университета 1879 года. 1881. Т. 3. С. 1-134.

Кораблев В.Г. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия похищению человека: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. СПб., 2005. 189 с.

Уголовный кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922 г. Изд. 2-е, официальное. Харьков: Изд. Наркомюста УССР, 1922. 100 с.

Уголовный кодекс УССР 1927 г. Москва: Юридическое издательство НКЮСССР, 1942. 104 с.

References

Kryminal’ne pravo Ukrai’ny: navch. posib. / I.M. Sopilko, S.Ja. Lyhova, T.D. Lys’ko. Herson: Vydavnychyj dim «Gel’vetyka», 2020. 456 s.

Bilenchuk P.D., Kobyljans’kyj O.L., Malij M.I. ta in. Pravova socializacija osobystosti v suchasnomu sviti: ljudyna, suspil’stvo, cyvilizacija / za zag. red. P.D. Bilenchuka. Kyi’v: UkrDGRI, 2020. 204 s.

Bezverhoe A.G., Korosteljov B.C. Proekt Ugolovnogo ulozhenija Rossijskoj imperii 1813 goda: monografija. Samara: Izd-vo Samarskogo un-ta, 2013. 192 s.

Verholanceva T.Ju. Svod zakonov Rossijskoj imperii: istorija sozdanija, struktura, izdanija. Bibliotekovedenie. 2009. № 2. S. 37-43. https://doi.org/10.25281/ 0869-608X-2009-0-2-37-43

Tomsinov V.A. Juridicheskoe obrazovanie i jurisprudencija v Rossii v pervoj treti XIX veka: uchebnoe posobie. Moskva: Zercalo-M, 2011. 280 s.

Davitadze M., Baus’kov D. Istoriko-pravovoj analiz ustanovlenija ugolovnoj otvetstvennosti za pohishhenie cheloveka. Ugolovnoe pravo. 2003. № 4. S. 16-18.

Volzhenkin B.V. Izbrannye trudy po ugolovnomu pravu i kriminologii (1963-2007 gg.). SPb.: Juridicheskij centr Press, 2008. 971 s.

Amosov A.E. Nezakonnoe lishenie svobody v ugolovnom prave Rossii (vidy i harakteristika): diss. ... kand. jurid. nauk: spec. 12.00.08. Vladimir, 2008. 199 s.

Bojko I. Pokarannja na ukrai’ns’kyh zemljah za kryminal’nym zakonodavstvom Avstrii’ ta Avstro-Ugorshhyny (1772-1918 pp.). Visnyk L’vivs’kogo universytetu. Serija jurydychna. 2014. Vyp. 5.9. S. 71-79.

Shup’jana M.Ju. Systema pokaran’ za avstrijs’kym kryminal’nym kodeksom 1852 r. ta praktyka i’h zastosuvannja u Shidnij Galychyni: monografija. L’viv, 2017. 252 s.

Anisimov S. Prestuplenija i prostupki po vengerskomu ulozheniju 1877 goda. Zapiski Imperatorskogo Har’kovskogo universiteta 1879 goda. 1881. T. 3. S. 1-134.

Korablev V.G. Kriminologicheskaja harakteristika i ugolovno-pravovye mery protivodejstvija pohishheniju cheloveka: diss. ... kand. jurid. nauk: spec. 12.00.08. SPb., 2005. 189 s.

Ugolovnyj kodeks USSR, utverzhdennyj VUCIK 23 avgusta 1922 g. Izd. 2-e, oficial’noe. Har’kov: Izd. Narkomjusta USSR, 1922. 100 s.

Ugolovnyj kodeks USSR 1927 g. Moskva: Juridicheskoe izdatel’stvo NKJuSSSR, 1942. 104 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.