ЮРИСДИКЦІЯ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Валентина Петрівна Козирєва, Анатолій Петрович Гаврилішин

Анотація


Мета: розглядаються загальнотеоретичні питання визначення та застосування інституту юрисдикції господарськими судами України у справах про банкрутство; окреслюються особливості діяльності господарського суду в справах про банкрутство; для встановлення юрисдикції аналізуються постанови Верховного Суду України. Методи: дослідження проведене з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівняльно-правового пізнання юрисдикції у господарському судочинстві, узагальнення та моделювання нових теоретичних знань. Результати: зроблено висновок, що суб’єктами оскарження дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця можуть бути особи, які не є сторонами виконавчого провадження. В таких випадках розгляд скарг слід віднести до адміністративної юрисдикції суду. Визначено, що судова юрисдикція відповідно до суб`єктного складу та із врахуванням вимог закону здійснюється з метою забезпечення законності, правової визначеності та доступу до правосуддя. Обговорення: проблеми застосування правил юрисдикції при розгляді справ про банкрутство господарськими судами України.


Ключові слова


юрисдикція; боржник; юрисдикція справ про банкрутство

Посилання


Ковтун М.С. Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України. Форум права. 2016. № 4. С. 150-156.

Іванюта Н.В., Ніколенко Л.М. Господарське процесуальне право України. Київ: Дакор, 2020. URL: https://jurkniga.ua/gospodarske-protsesualne-pravo-ukraini-pidruchnik/.

Харитонова О.І. Господарське процесуальне право України. Київ: Істина 2009. URL: https://jurkniga.ua/gospodarske-protsesualne-pravo-ukraini-pidruchnik/.

Світличний О.П. Господарський процес: підручник. Київ: НУБіП України, 2016. 337 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Р.М., Ярошенко П.П. та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 р. по справі № 9–зп. Офіційний вісник України. 1998. № 1. Ст. 25.

Павлова Л.В. Поняття, зміст та значення підвідомчості справ в адміністративному судочинстві. Форум права. 2011. № 4. С. 534–539.

Коверзнєв В.О. Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики. Форум права. 2013. № 2. С. 223–229. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/FP_index.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 лист. 1991 р. № 1798–XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. Москва: Статут, 2003. 550 с. URL: http://library. brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1016.html.

Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовт. 2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74.

Олейников О.В. Риски персональной подсудности в США для субъектов для субъектов внешнеторговой деятельности Украины). Экономико-правовые исследования в ХХI веке: модернизация правового регулирования хозяйственной деятельности в сфере внешней торговли: Восьмая междунар. науч.-практ. конф. (10-19 октября 2011 г.). URL: http://www.hozpravo. com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID= 519&ID=557.

Намясенко О.К. Підвідомчість і підсудність господарських спорів: загальний огляд теоретичних та практичних проблем. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 185-188.

Петренко Н.О. Підсудність справ господарським судам України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса. Вінниця, 2017. 21 с.

Погребняк В.Я. Проблемні питання застосування Кодексу України з процедур банкрутства / Практичне застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства: аналіз ефективності нових процедур: матеріали конф. 31 січ. 2020 р. Харків. URL: https://supreme.court. gov.ua/userfiles/media/ tezy_Pogrebnjak.pdf.

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного господарсько-го суду від 19 бер. 2020 р. (справа № 909/130/19). URL: http://iplex.com.ua/ doc. php?regnum=88359531&red=1000035 d13b17 be 618635a104ee822c8a7bc6e&d=5.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду України у справі № 320/6459/19 адміністративного провадження № К/9901/3959/20. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/ show/ 89191377.

References

Kovtun M.S. Pidvidomchist’ sprav shhodo oskarzhennja rishen’ organiv Antymonopol’nogo komitetu Ukrai’ny. Forum prava. 2016. № 4. S. 150-156.

Ivanjuta N.V., Nikolenko L.M. Gospodars’ke procesual’ne pravo Ukrai’ny. Kyi’v: Dakor, 2020. URL: https://jurkniga.ua/gospodarske-protsesualne-pravo-ukraini-pidruchnik/.

Harytonova O.I. Gospodars’ke procesual’ne pravo Ukrai’ny. Kyi’v: Istyna 2009. URL: https:// jurkniga.ua/gospodarske-protsesualne-pravo-ukraini-pidruchnik/.

Svitlychnyj O.P. Gospodars’kyj proces: pidruchnyk. Kyi’v: NUBiP Ukrai’ny, 2016. 337 s.

Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_004#Text.

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny u spravi za konstytucijnym zvernennjam gromadjan Procenko R.M., Jaroshenko P.P. ta inshyh gromadjan shhodo oficijnogo tlumachennja statej 55, 64, 124 Konstytucii’ Ukrai’ny (sprava za zvernennjamy zhyteliv mista Zhovti Vody) vid 25 grudnja 1997 r. po spravi № 9–zp. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 1998. № 1. St. 25.

Pavlova L.V. Ponjattja, zmist ta znachennja pidvidomchosti sprav v administratyvnomu sudo-chynstvi. Forum prava. 2011. № 4. S. 534–539.

Koverznjev V.O. Rozmezhuvannja jurysdykcii’ administratyvnyh i gospodars’kyh sudiv Ukrai’ny: problemy teorii’ ta praktyky. Forum prava. 2013. № 2. S. 223–229. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/FP_index.

Gospodars’kyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 6 lyst. 1991 r. № 1798–XII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1992. № 6. St. 56.

Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava. T. IV: Torgovyj process. Konkursnyj process. Moskva: Statut, 2003. 550 s. URL: http:// library. brstu.ru/static/bd/klassika _ros_ civilizac/ Elib/ 1016.html.

Kodeks Ukrai’ny z procedur bankrutstva vid 18 zhovt. 2018 r. № 2597-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2019. № 19. St. 74.

Olejnikov O.V. Riski personal’noj podsudnosti v SShA dlja sub#ektov dlja sub#ektov vneshnetorgovoj dejatel’nosti Ukrainy). Jekonomiko-pravovye issledovanija v HHI veke: modernizacija pravovogo regulirovanija hozjajstvennoj dejatel’nosti v sfere vneshnej torgovli: Vos’maja mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (10-19 oktjabrja 2011 g.). URL: http://www.hozpravo. com.ua/ confer-ences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID= 519&ID=557.

Namjasenko O.K. Pidvidomchist’ i pidsudnist’ gospodars’kyh sporiv: zagal’nyj ogljad te-oretychnyh ta praktychnyh problem. Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. 2015. № 3. S. 185-188.

Petrenko N.O. Pidsudnist’ sprav gospodars’kym sudam Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.04. Donec’kyj nac. un-t im. V. Stusa. Vinnycja, 2017. 21 s.

Pogrebnjak V.Ja. Problemni pytannja zastosuvannja Kodeksu Ukrai’ny z procedur bankrutstva / Praktychne zastosuvannja norm Kodeksu Ukrai’ny z procedur bankrutstva: analiz efektyvnosti novyh procedur: materialy konf. 31 sich. 2020 r. Harkiv. URL: https://supreme.court.gov.ua /userfiles/media/tezy_ Pogrebnjak.pdf.

Postanova Verhovnogo Sudu Ukrai’ny u skladi kolegii’ suddiv Kasacijnogo gospodars’kogo sudu vid 19 ber. 2020 r. (sprava № 909/130/19). URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum= 88359531&red=1000035 d13b17 be 618635 a 104ee 822c8a7bc6e&d=5.

Postanova Verhovnogo Sudu u skladi kolegii’ suddiv Kasacijnogo administratyvnogo sudu Ukrai’ny u spravi № 320/6459/19 administratyv-nogo provadzhennja № K/9901/3959/20. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/89191377.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.