ПАТРОНАТНА СІМ’Я ЯК ФОРМА ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ

Роман Володимирович Падун

Анотація


Мета: дослідити правові підстави, особливості та сутність патронатного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Методи дослідження: індукція, використовувався для аналізу судової практики з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Результати: проаналізовано загальні положення щодо порядку передачі дітей на прийомне виховання з подальшим визначенням конкретної форми такого виховання. Обговорення: виокремлені особливості правового регулювання патронатної сім’ї як форм прийомного виховання.


Ключові слова


патронат; інститут прийомного виховання;батьківство; права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Посилання


Бошко В. Очерки советского семейного права. Киев: Госполитиздат УССР, 1952. 372 с.

Карпенко О.І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Харків, 2002. 20 с.

Мироненко В.П. Дитячі будинки сімейного типу як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нотаріат для вас. 2011. № 7-8. С. 34-41.

Мироненко В.П. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 3. С. 56-63.

Правила опіки та піклування: затв. наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 26 трав. 1999 р. № 34/166/131/88. Офіційний вісник України. 1999. № 26. Ст. 115.

Про охорону дитинства: Закон України від 26 квіт. 2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. Ст. 142.

Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані з захистом прав дитини: постанова Кабінету Міністрів України від 24 вер. 2008 р. № 866. Офіційний вісник України. 2008. № 76. Ст. 2561.

Сімейне право України: підручник / за заг.ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 520 c.

Сімейний кодекс України. Київ: Велес, 2016. 64 с.

Черновалюк Ю.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування у радянський період. Університетські наукові записки. 2009. № 2 (30). С. 94-97.

Instrukcja Ministra Zdrowia 51/58 w sprawie tymczasowych zasad umieszczania malych dzieci w rodzinach opiekuńczych. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia. 1958. № 19. Poz. 91.

Safjan M. Instytucja rodzi zasrępczych: problemy prawno-organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982. 231 s.

References

Boshko V. Ocherki sovetskogo semejnogo prava. Kiev: Gospolitizdat USSR, 1952. 372 s.

Karpenko O.I. Pravovi zasady utrymannja ta vyhovannja ditej-syrit i ditej, pozbavlenyh bat’kivs’kogo pikluvannja: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03. Harkiv, 2002. 20 s.

Myronenko V.P. Dytjachi budynky simejnogo typu jak forma vlashtuvannja ditej-syrit ta ditej, pozbavlenyh bat’kivs’kogo pikluvannja. Notariat dlja vas. 2011. № 7-8. S. 34-41.

Myronenko V.P. Patronat jak forma vlashtuvannja ditej-syrit ta ditej, pozbavlenyh bat’kivs’kogo pikluvannja. Bjuleten’ Ministerstva justycii’ Ukrai’ny. 2013. № 3. S. 56-63.

Pravyla opiky ta pikluvannja: zatv. nakazom Derzhavnogo komitetu Ukrai’ny u spravah sim’i’ ta molodi vid 26 trav. 1999 r. № 34/166/131/88. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 1999. № 26. St. 115.

Pro ohoronu dytynstva: Zakon Ukrai’ny vid 26 kvit. 2001 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2001. № 30. St. 142.

Pro pytannja dijal’nosti organiv opiky ta pikluvannja, pov’jazani z zahystom prav dytyny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 24 ver. 2008 r. № 866. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2008. № 76. St. 2561.

Simejne pravo Ukrai’ny: pidruchnyk / za zag. red. T.V. Bodnar, O.V. Dzery. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2016. 520 c.

Simejnyj kodeks Ukrai’ny. Kyi’v: Veles, 2016. 64 s.

Chernovaljuk Ju.Ju. Ohorona ditej, pozbavlenyh bat’kivs’kogo piklu-vannja u radjans’kyj period. Universytets’ki naukovi zapysky. 2009. № 2 (30). S. 94-97.

Instrukcja Ministra Zdrowia 51/58 w sprawie tymczasowych zasad umieszczania malych dzieci w rodzinach opiekuńczych. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia. 1958. № 19. Poz. 91.

Safjan M. Instytucja rodzi zasrępczych: problemy prawno-organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1982. 231 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.