ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІКОВОГО КРИТЕРІЮ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Максим Петрович Дибань

Анотація


Мета: здійснити аналіз основних проблем правового регулювання встановлення вікового критерію при прийнятті на роботу. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: аргументується, що чинне законодавство про працю вимагає реформування в частині визначення мінімального віку для прийняття на роботу, доводиться необхідність зменшення мінімального віку при прийнятті на роботу в певних сферах діяльності. Обговорення: піднімається проблема поширення ейджизму як дискримінації громадян похилого віку на ринку праці.Ключові слова


особи похилого віку; мінімальний вік прийняття на роботу; граничний вік прийняття на роботу; середній вік; молода людина; дискримінація; ейджизм; укладення трудового договору; критерій віку

Посилання


Кодекс Законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вер. 2016 р.: (офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2016. 120 с.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 бер. 1994 р. № 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94

Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми: затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 бер. 1996 р. № 59. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-96

Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей: затв. розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 чер. 2003 р. № 364-р. Офіційний вісник України. 2003. № 25. Стор. 273. Ст. 1214. Код акту 25457/2003.

Проект Трудового кодексу України № 1658 (доопрацьований) від 20 трав. 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ web-proc4_1?pf3511=53221

Пузирний В.Ф. Вік прийняття на роботу. Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: зб. матер. круглого столу / за ред. к.ю.н., доц. Шумної Л.П. Чернігів: КП «Вид-во «Чернігівські обереги», 2006. 182 с.

Ярошенко О. Проблеми та перспективи правового регулювання праці молоді. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 4 (39). С. 205-213.

Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: монографія. Харків: Вид-во «ФІНН», 2011. 336 с.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 лип. 2003 р. № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49. Ст. 376.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3721-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 4. Ст. 18.

Щодо літніх працівників: рекомендація Міжнародної організації праці № 162 від 23 чер. 1980 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/ 993_089

References

Kodeks Zakoniv pro pracju Ukrai’ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 1 ver. 2016 r.: (ofic. tekst). Kyi’v: Palyvoda A.V., 2016. 120 s.

Perelik vazhkyh robit i robit iz shkidlyvymy i nebezpechnymy umovamy praci, na jakyh zabo-ronjajet’sja zastosuvannja praci nepovnolitnih: zatv. nakazom Ministerstva ohorony zdorov’ja Ukrai’ny vid 31 ber. 1994 r. № 46. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/z0176-94

Pro zatverdzhennja granychnyh norm pidijmannja i peremishhennja vazhkyh rechej nepovnolitnimy: zatv. nakazom Ministerstva oho-rony zdorov’ja Ukrai’ny vid 22 ber. 1996 r. № 59. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-96

Koncepcija zapobigannja ta vykorenennja najgirshyh form praci ditej: zatv. rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 16 cher. 2003 r. № 364-r. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2003. № 25. Stor. 273. St. 1214. Kod aktu 25457/2003.

Proekt Trudovogo kodeksu Ukrai’ny № 1658 (dooprac’ovanyj) vid 20 trav. 2015 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Puzyrnyj V.F. Vik pryjnjattja na robotu. Problemy pravovogo zabezpechennja praci ta social’nogo zahystu naselennja Ukrai’ny v suchasnyh umovah: zb. mater. kruglogo stolu / za red. k.ju.n., doc. Shumnoi’ L.P. Chernigiv: KP «Vyd-vo «Chernigivs’ki oberegy», 2006. 182 s.

Jaroshenko O. Problemy ta perspektyvy pravovogo reguljuvannja praci molodi. Visnyk Akademii’ pravovyh nauk Ukrai’ny. 2004. № 4 (39). S. 205-213.

Sljusar A.M. Pravovyj status sub’jektiv trudovogo prava Ukrai’ny: teoretyko-pravovyj aspekt: monografija. Harkiv: Vyd-vo «FINN», 2011. 336 s.

Pro zagal’noobov’jazkove derzhavne pensijne strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 9 lyp. 2003 r. № 1058-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 49. St. 376.

Pro osnovni zasady social’nogo zahystu veteraniv praci ta inshyh gromadjan pohylogo viku v Ukrai’ni: Zakon Ukrai’ny vid 16 grud. 1993 r. № 3721-XII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1994. № 4. St. 18.

Shhodo litnih pracivnykiv: rekomendacija Mizhnarodnoi’ organizacii’ praci № 162 vid 23 cher. 1980 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/993_089


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.