ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Ганна Ігорівна Багірова

Анотація


Мета: дослідити нормативно-правове регулювання чинним вітчизняним законодавством діяльність самозайнятих осіб в Україні. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: констатовано недостатню теоретичну розробленість проблем правосуб’єктності самозайнятих осіб, що пояснюється безсистемним розвитком правозастосовної діяльності в досліджуваній сфері. Обговорення: з’ясовано, що відсутнє єдине чітке розуміння серед науковців співвідношення категорії «самозайнята особа» з категорією «підприємництво», а це в свою чергу є суттєвим недоліком у сфері правового регулювання.


Ключові слова


самозайнята особа; статус самозайнятих осіб; особа, що провадить незалежну професійну діяльність; особа, яка забезпечує себе роботою самостійно

Посилання


Лібанова Е.М. Ринок праці. Київ: Бріґ, 1996. 132 с.

Купалова Г.І. Соціально-економічний аналіз самозайнятості сільського населення: методологічні та практичні аспекти. Зайнятість та ринок праці. Київ: НЦ ЗРП, 2002. Вип. 17. С. 3–13.

Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2017. 20 с.

Фединець Н.І., Миронов Ю.Б., Гонська М.Р. Соціологія ринку: навчальний посібник. Львів: Вид-во ЛКА, 2011. 226 с.

Лозняк О. Теоретико-методичні основи дослідження самозайнятості в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. № 8. С. 3–7.

Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.

Дворецька Г. В. Соціологія праці: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 244 с.

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067 – VI. Дата оновлення: 09.08.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17.

References

Libanova E. M. Rynok pratsi. Kyyiv: Brig, 1996. 132 s.

Kupalova H. I. Sotsialʹno-ekonomichnyy analiz samozaynyatosti silʹsʹkoho naselennya: metodolohichni ta praktychni aspekty. Zaynyatistʹ ta rynok pratsi. Kyyiv: NTS ZRP, 2002. Vyp. 17. S. 3–13.

Ostapenko YU. O. Pravove rehulyuvannya trudovoyi diyalʹnosti samozaynyatykh osib v Ukrayini: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Kyyiv, 2017. 20 s.

Fedynetsʹ N. I., Myronov YU. B., Honsʹka M. R. Sotsiolohiya rynku: Navchalʹnyy posibnyk. Lʹviv: Vyd-vo LKA, 2011. 226 s.

Loznyak O. Teoretyko-metodychni osnovy doslidzhennya samozaynyatosti v Ukrayini. Ukrayina: aspekty pratsi. 2010. № 8. S. 3–7.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny: Zakon vid 02.12.2010 № 2755-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. St. 112.

Dvoretsʹka H. V. Sotsiolohiya pratsi: navch.posibnyk. Kyyiv: KNEU, 2005. 244 s.

Pro zaynyatistʹ naselennya: Zakon Ukrayiny vid 05.07.2012 r. № 5067 – VI. Data onovlennya: 09.08.2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.