ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Ірина Вікторівна Пивовар, Юрій Ігорович Пивовар

Анотація


Мета: здійснення правового аналізу та розмежування фактичних підстав виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, а також встановлення обмежень застосування таких підстав. Методи дослідження: формально-юридичний, що сприяв аналізу законодавчих приписів, індивідуальних актів, методи порівняння, класифікації та узагальнення, які дозволили виділити види станів життєдіяльності особи (військовослужбовця) як підстави для призначення грошової допомоги; метод моделювання – сприяв формулюванню висновку, можливого для використання у правозастосовній практиці уповноважених владних суб’єктів. Результати: запропоновано авторський алгоритм аналізу нормативних підстав виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у зв’язку з встановленням інвалідності або втрати працездатності. Обговорення: для здійснення (призначення) виплати одноразової грошової допомоги для військовослужбовців слід виділяти та розмежовувати такі два стани особи: стан інвалідності; стан втрати працездатності. Ці стани є фактичною підставою для призначення вказаної грошової допомоги; вказані стани за природою виникнення, соціальним статусом, суб’єктом призначення, сферою життєдіяльності, фактичними підставами (причинами) встановлення, соціальними наслідками різняться, не збігаються за обсягом і змістом, й за ступенем становлять різні групові ряди; обґрунтовується, що для призначення виплати одноразової грошової допомоги у випадках, коли після встановленої раніше часткової втрати працездатності особі вперше встановлюється інвалідність в законі відсутні строкові обмеження.


Ключові слова


публічно-правовий соціальний захист; інвалідність; втрата працездатності; одноразова грошова допомога; військовослужбовці

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/ laws/show/254к/96-вр.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190.

Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві: постанова Кабінету Міністрів України від 25 груд. 2013 р. № 975. Офіційний вісник України. 2014. № 6. С. 18.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Декларація про права інвалідів: Генеральна Асамблея ООН від 09.12.1975 №3447. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 бер. 1991 р. № 875-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 21. Ст. 252.

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 6 жовт. 2005 р. № 2961-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 44. С. 15.

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16 груд. 2009 р. № 1767-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 9. Ст. 77.

Про соціальні послуги: Закон України від 17 січ. 2019 р. № 2671-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 18. Ст. 73.

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 5 вер. 2011 р. № 561. Офіційний вісник України. 2011. № 91. С. 251.

Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 5 чер. 2012 р. № 420. Офіційний вісник України. 2012. № 71. С. 208.

Питання медико-соціальної експертизи: постанова Кабінету Міністрів України від 3 груд. 2009 р. № 1317. Офіційний вісник України. 2009. № 95. С. 52.

Про зайнятість населення: Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5067-VI. Відомості Верхов-ної Ради України. 2013. № 24. Ст. 243.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вер. 1999 р. № 1105-XIV. Офіційний вісник України. 1999. № 42. С. 47.

References

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/ 96-vr.

Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20 hrud. 1991 r. № 2011-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 15. St. 190.

Pro zatverdzhennia Poriadku pryznachennia i vyplaty odnorazovoi hroshovoi dopomohy u razi zahybeli (smerti), invalidnosti abo chastkovoi vtraty pratsezdatnosti bez vstanovlennia invalidnosti viiskovosluzhbovtsiv, viiskovozoboviazanykh ta rezervistiv, yaki pryzvani na navchalni (abo perevirochni) ta spetsialni zbory chy dlia prokhodzhennia sluzhby u viiskovomu rezervi: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 hrud. 2013 r. № 975. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 6. S. 18.

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin: VTF «Perun», 2004. 1440 s.

Deklaratsiia pro prava invalidiv: Heneralna Asambleia OON vid 09.12.1975 №3447. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti invalidiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 ber. 1991 r. № 875-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1991. № 21. St. 252.

Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 zhovt. 2005 r. № 2961-IV. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. № 44. S. 15.

Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro prava osib z invalidnistiu i Fakultatyvnoho protokolu do nei: Zakon Ukrainy vid 16 hrud. 2009 r. № 1767-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 9. St. 77.

Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17 sich. 2019 r. № 2671-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2019. № 18. St. 73.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro vstanovlennia hrup invalidnosti: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 5 ver. 2011 r. № 561. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011. № 91. S. 251.

Pro zatverdzhennia Poriadku ta Kryteriiv vstanovlennia medyko-sotsialnymy ekspertnymy komisiiamy stupenia stiikoi vtraty profesiinoi pratsezdatnosti u vidsotkakh pratsivnykam, yakym zapodiiano ushkodzhennia zdorovia, poviazane z vykonanniam trudovykh oboviazkiv: nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 5 cher. 2012 r. № 420. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012. № 71. S. 208.

Pytannia medyko-sotsialnoi ekspertyzy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 hrud. 2009 r. № 1317. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2009. № 95. S. 52.

Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy vid 5 lyp. 2012 r. № 5067-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 24. St. 243.

Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 23 ver. 1999 r. № 1105-XIV. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 42. S. 47.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.