ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТІВ ВПЛИВУ

Василь Васильович Калетнік

Анотація


Мета: аналіз законодавства іноземних країн в аспекті удосконалення національного законодавства щодо протидії деструктивній діяльності агентів впливу. Методи дослідження: загальнонауковий, який надав можливість дослідити питання вдосконалення національного законодавства; у процесі узагальнення та аналізу інформації використовувались статистичний, індуктивний та дедуктивний методи; спостереження, теоретичне узагальнення та історичний метод надали можливість вивчити зарубіжний досвід роботи державно-правових механізмів забезпечення національної безпеки держави щодо протидії деструктивній діяльності агентів впливу (досвід США, РФ, Ізраїлю, Австралії, Угорщини). Результати дослідження: у результаті наукового пошуку доведено, що питання підвищення функціональності (досягнення адекватного рівня спроможностей відповідати реальним та потенційним загрозам) державно-правових механізмів забезпечення національної безпеки України в аспекті протидії деструктивній діяльності агентів впливу можливо реалізувати шляхом перегляду та внесення змін до наявних механізмів із закріпленням відповідних положень в нормативно-правових актах. Обговорення: динамічність розвитку суспільних відносин та розвиток правової системи України, що відбуваються під впливом глобалізаційних процесів сьогодення, зумовлюють потребу подальшого наукового осмислення принципово нових інноваційних підходів до удосконалення національного законодавства в аспекті протидії деструктивній діяльності агентів впливу.Ключові слова


агенти впливу; іноземні агенти; агенти іноземних держав; лобізм; іноземні принципали; національна безпека; національне законодавство

Посилання


Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5073-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 25. Ст. 252.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22 бер. 2012 р. № 4572-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1.

Про очищення влади: Закон України від 16 вер. 2014 р. № 1682-VIІ. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 44. Ст. 2041.

В Україні скоро можуть з’явитись «іноземні агенти» – як такий статус працює у світі? URL: https://www.stopfake.org/uk/v-ukrayini-skoro-mozhut-z-yavitis-inozemni-agenti-yak-takij-status-pratsyuye-u-sviti/

Израиль: усилия правительства по прекращению иностранного финансирования анти-израильских НПО. URL: http://www.iimes.ru/? p=47002

Иностранные агенты в законодательстве зарубежных стран. Статус и деятельность. URL: https://www.google.com/amp/s/tass.ru/info/7253197/amp

Как работает американский закон об «иностранных агентах» FARA. URL: https://www.dw. com/ru/как-работает-американский-закон-об-иностранных-агентах-fara/a-41056809

Калетнік В.В. Проблеми юридичної кваліфікації діяльності агентів впливу. Гілея: науковий вісник. Київ: Видавництво «Гілея», 2020. Вип. 155 (№ 4). 300 с.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про очищення влади» (щодо недопущення зовнішнього впливу на інтереси держави) № 3326 від 13 квіт. 2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68576

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прозорості діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою)» № 3564 від 29 трав. 2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=68977

Программа прозрачности иностранного влияния. URL: https://www.ag. gov.au/Integrity/ foreign-influence-transparency-scheme/Pages/resources-russian.aspx

У Росії «іноземні агенти» платитимуть великі штрафи. Путін підписав відповідні поправки до закону. URL: https://www. radiosvo-boda.org/a/inozemni-ahenty-v-rosii-platytymut-shtrafy/30328778.html

Федеральный закон РФ от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». URL: http://pravo.gov.ru/ proxy/ips/?docbody=&nd= 102158302

Foreign Agents Registration Act. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/ text/22/ chap-ter-11/subchapter-II

The Justice Department’s New, Unprece-dented Use of the Foreign Agents Registration Act. URL: https://www.lawfareblog.com/justice-departments-new-unprecedented-use-foreign-agents-registration-act

References

Pro blagodijnu dijal’nist’ ta blagodijni organizacii’: Zakon Ukrai’ny vid 5 lyp. 2012 r. № 5073-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2013. № 25. St. 252.

Pro gromads’ki ob’jednannja: Zakon Ukrai’ny vid 22 ber. 2012 r. № 4572-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2013. № 1. St. 1.

Pro ochyshhennja vlady: Zakon Ukrai’ny vid 16 ver. 2014 r. № 1682-VII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2014. № 44. St. 2041.

V Ukrai’ni skoro mozhut’ z’javytys’ «inozemni agenty» – jak takyj status pracjuje u sviti? URL: https://www.stopfake.org/uk/v-ukrayini-skoro-mozhut-z-yavitis-inozemni-agenti-yak-takij-status-pratsyuye-u-sviti/

Izrail’: usilija pravitel’stva po prekrashheniju inostrannogo finansirovanija antiizrail’skih NPO. URL: http://www.iimes.ru/?p=47002

Inostrannye agenty v zakonodatel’stve zarubezhnyh stran. Status i dejatel’nost’. URL: https://www.google.com/amp/s/tass.ru/info/7253197/amp

Kak rabotaet amerikanskij zakon ob «inostrannyh agentah» FARA. URL: https://www.dw. com/ru/kak-rabotaet-amerikanskij-zakon-ob-inostrannyh-agentah-fara/a-41056809

Kaletnik V.V. Problemy jurydychnoi’ kvalifikacii’ dijal’nosti agentiv vplyvu. Gileja: naukovyj visnyk. Kyi’v: Vydavnyctvo «Gileja», 2020. Vyp. 155 (№ 4). 300 s.

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai’ny «Pro ochyshhennja vlady» (shhodo nedopushhennja zovnishn’ogo vplyvu na interesy derzhavy) № 3326 vid 13 kvit. 2020 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68576

Proekt Zakonu «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny (shhodo prozorosti dijal’nosti gromads’kyh ob’jednan’ z inozemnoju pidtrymkoju)» № 3564 vid 29 trav. 2020 r. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=68977

Programma prozrachnosti inostrannogo vlijanija. URL: https://www.ag. gov.au/Integrity/ foreign-influence-transparency-scheme/Pages/resources-russian.aspx

U Rosii’ «inozemni agenty» platytymut’ velyki shtrafy. Putin pidpysav vidpovidni popravky do zakonu. URL: https://www.radiosvoboda. org/a/inozemni-ahenty-v-rosii-platytymut-shtrafy/30328778.html

Federal’nyj zakon RF ot 20.07.2012 № 121-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel’nye za-konodatel’nye akty Rossijskoj Federacii v chasti regulirovanija dejatel’nosti nekommercheskih or-ganizacij, vypolnjajushhih funkcii inostrannogo agenta». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ ips/? doc-body=&nd= 102158302

Foreign Agents Registration Act. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/ text/22/chapter-11/subchapter-II

The Justice Department’s New, Unprecedented Use of the Foreign Agents Registration Act. URL: https://www.lawfareblog. com/justice-departments-new-unprecedented-use-foreign-agents-registration-act


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.