ПРАВОВА КУЛЬТУРА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Олександр Олександрович Тихомиров

Анотація


Мета полягає у висвітленні особливостей формування правової культури в інформаційно розвиненому суспільстві, окресленні відповідних змін у її сучасному розумінні. Методи дослідження: використано, зокрема, феноменологічний, системний, критеріальний методи. Результати: пояснено ключові інформаційні зміни у правовій сфері; встановлено нерозривність взаємозв’язку інформаційної і правової культури; запропоновано виділення інформаційно-правової культури в якості окремого теоретичного поняття, надано йому дефініцію; окреслено основні його прояви в реальному житті та запропоновані маркери. Обговорення: на основі огляду наслідків наявних і прогнозованих змін у правовій сфері інформаційного суспільства аргументується положення про посилення впливу інформаційної культури на правову культуру, що на фоні загального зростання ролі інформаційної сфери в житті суспільства викликає потребу виділення і осмислення нового культурного феномену – інформаційно-правової культури як явища правової дійсності і важливого базису подальшого правового розвитку.Ключові слова


правова культура; інформатизація; інформаційно-правова культура; інформаційне суспільство

Посилання


Бєляков К.І., Онопрієнко С.Г., Шопіна І.М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монографія / за заг. ред. К.І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.

Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін.; за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 332 с.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства: міжнародний документ від 22.07.2000. URL: http://rada.gov.ua

Пруднікова О.В. Інформаційна культура інформаційного суспільства: філософський вимір. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». № 4(31). 2016. С. 44-53.

United Nations General Assembly: Resolu-tion A/RES/59 (I) (14.12.1946) Calling of an International Conference on Freedom of Infor-mation. URL: https://undocs.org/ ru/A/RES/59%28I%29

References

Bieliakov K.I., Onopriienko S.H., Shopina I.M. Informatsiina kultura v Ukraini: pravovyi vymir. Monohrafiia / za zah. red. K.I. Bieliakova. Kyiv: KVITs, 2018. 169 s.

Teoriia derzhavy i prava: navch. posib. dlia pidhot. fakhivtsiv z inform. bezpeky / O.O. Tykhomyrov, M.M. Mikulina, Yu.A. Ivanov ta in.; za zah. red. L.M. Strelbytskoi. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo, 2016. 332 s.

Okinavska khartiia hlobalnoho informatsiinoho suspilstva: mizhnarodnyi dokument vid 22.07.2000. URL: http://rada.gov.ua

Prudnikova O.V. Informatsiina kultura informatsiinoho suspilstva: filosofskyi vymir. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». № 4 (31). 2016. S. 44-53.

United Nations General Assembly: Resolution A/RES/59 (I) (14.12.1946) Calling of an International Conference on Freedom of Information. URL: https://undocs.org/ ru/A/RES/59%28I%29


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.