ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Наталія Василівна Пильгун

Анотація


Мета: у статті досліджено поняття та ознаки правового нігілізму, причини його виникнення та шляхи подолання. Методи дослідження: для досягнення мети дослідження були використані загально та конкретно-наукові (спеціальні) методи. Результати: у статті розглянуто історичне підґрунтя появи правового нігілізму, конкретні причини його виникнення. Вказано на форми вираження правового нігілізму в Україні. Зазначено, що правовий нігілізм залежить від рівня загальної культури, виховання та правосвідомості особистості. Обговорення: пошук методів подолання правового нігілізму в Україні.


Ключові слова


держава; правовий нігілізм; форми прояву нігілізму; правосвідомість; правова культура

Посилання


Волошенюк О.В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2000. 20 с.

Бондаревський В.Г. Правовий нігілізм в Україні та шляхи його подолання. Київ, 2012. 750 с.

Скакун О.Ф. Теoрія держави і права: підруч. Харків: Консум, 2009. 656 с.

Волинка К.Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240 с.

Сухонос В.В. Теорія держави і права: підруч. Суми: Університетська книга, 2014. 544 с.

Юридичний словник-довідник / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: Феміна, 1996. 696 с.

Дручек О.В. Правовий нігілізм: підходи до розуміння. Форум права. 2009. № 2. С. 140-144.

Гладкий С.О. Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання. Форум права. 2014. № 3. С. 69-73.

Ляхович М., Павлович-Сенета Я. Правовий нігілізм в Україні: поняття, форми прояву та шляхи подолання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 2. С. 44-51. URL: http://www.lvduvs. edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2016/16lmvtshp.pdf

Шитий С., Бондаренко А. Причини правового нігілізму та шляхи його подолання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. Вип. 2. С. 235-239. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/46.pdf

References

Voloshenjuk O.V. Pravovyj nigilizm u postradjans’komu suspil’stvi: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01. Harkiv, 2000. 20 s.

Bondarevs’kyj V.G. Pravovyj nigilizm v Ukrai’ni ta shljahy jogo podolannja. Kyi’v, 2012. 750 s.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. Harkiv: Konsum, 2009. 656 s.

Volynka K.G. Teorija derzhavy i prava: navch. posib. Kyi’v: MAUP, 2003. 240 s.

Suhonos V.V. Teorija derzhavy i prava: pidruch. Sumy: Universytets’ka knyga, 2014. 544 s.

Jurydychnyj slovnyk-dovidnyk / za red. Ju.S. Shemshuchenka. Kyi’v: Femina, 1996. 696 s.

Druchek O.V. Pravovyj nigilizm: pidhody do rozuminnja. Forum prava. 2009. № 2. S. 140-144.

Gladkyj S.O. Pravovyj nigilizm jak ob’jekt pravovogo samopiznannja. Forum prava. 2014. № 3. S. 69-73.

Ljahovych M., Pavlovych-Seneta Ja. Pravovyj nigilizm v Ukrai’ni: ponjattja, formy projavu ta shljahy podolannja. Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2016. Vyp. 2. S. 44-51. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/ documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2016/16lmvtshp.pdf

Shytyj S., Bondarenko A. Prychyny pravovogo nigilizmu ta shljahy jogo podolannja v Ukrai’ni. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2017. Vyp. 2. S. 235-239. URL: http://pgp-journal. kiev.ua/archive/2017/2/46.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.