ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ ТА ПРАВА

Катерина Юріївна Водоласкова

Анотація


Мета: ця стаття присвячена дослідженню фундаментальної проблеми людського суспільства щодо співвідношення релігійних та правових норм у їх концептуальному та історичному аспектах. Актуальність дослідження цієї теми зумовлюється напругою між правом та релігією, яка хоча й існувала з давніх часів, але в останні роки набула глобального розмаху та інтенсивності. Методи дослідження: формально-догматичний та історичний, метод інтерпретації (тлумачення), синергетичний підхід, аналіз та синтез, а також порівняльно-правовий метод. Результати: визначено підхід щодо синергетичного розуміння релігії та права для подальшого узгодження елементів суспільства як системи в сучасних умовах. Обговорення: пошук шляхів удосконалення взаємообумовленості та узгодженості між релігійними та правовими нормами.Ключові слова


норма; право; релігія; синергія

Посилання


Harold J. Berman. Religion and Law: The First Amendment in Historical Perspective, 1986.

Reynolds Frank E. Dhamma in Dispute: The Interactions of Religion and Law in Thailand. Law & Society Review. Vol. 28. No. 3. 1994. Pp. 433–451. JSTOR, www.jstor.org/stable/3054063. Ac-cessed 17 Aug. 2020. https://doi.org/ 10.2307/ 3054063

Sibley Mulford Q. Religion and Law: Some Thoughts on Their Intersections. Journal of Law and Religion. Vol. 2. No. 1. 1984. Pp. 41–67. JSTOR, www.jstor.org/stable/1051032. Accessed 17 Aug. 2020. https://doi.org/10.2307/ 1051032

Рабінович П.М. Праворозуміння: сутність, класифікації, нездоланність плюралізму. Бюл. М-ва юстиції України. 2007. № 5 (67).

Forster Greg (2005). John Locke’s politics of moral consensus. https://doi.org/10.1017/CBO 9780511498114

John Witte Jr. Law and Religion: The Challenges of Christian Jurisprudence. Press, 2006.

James Q. Whiteman. The Origins of Reason-able Doubt: Theological Roots of the Criminal Tri-al. Yale University Press. 2008. ISBN 978-0-300-11600-7.

Berger Benjamin. (2012). Key Theoretical Is-sues in the Interaction of Law and Religion: A Guide for the Perplexed. Constitutional Forum / Forum constitutionnel. 19. 2011. 10.21991/C92D5M. https://doi.org/10.21991/C92D5M

Grant Gilmore. The Ages of American Law. Yale U. Press, 1977.

Трофанчук Г.І. Канонічне право. Курс лекцій: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2015.

Anja Hennig. Zum Verhältnis von Religion und Politik in Europa. Frankfurt. 2013. URL: https://www.bpb.de/apuz/162392/religion-und-politik-in-europa

Яшин П.П. Релігія, держава і право. Харків. 1998. 27 с.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-Гита Как Она есть. (2 издание). с русской транслитерацией, пословным и литературным переводами и подробными комментариями. Москва: Бхактиведанта Бук Траст, 1998. 806 с.

Thomas M. Franck. The Structure of Impar-tiality: Examining the Riddle of One Law in a Fragmented World. New York, 1968.

References

Harold J. Berman. Religion and Law: The First Amendment in Historical Perspective, 1986.

Reynolds Frank E. Dhamma in Dispute: The Interactions of Religion and Law in Thailand. Law & Society Review. Vol. 28. No. 3. 1994. Pp. 433–451. JSTOR, www.jstor.org/stable/3054063. Ac-cessed 17 Aug. 2020.

Sibley Mulford Q. Religion and Law: Some Thoughts on Their Intersections. Journal of Law and Religion. Vol. 2. No. 1. 1984. Pp. 41–67. JSTOR, www.jstor.org/stable/1051032. Accessed 17 Aug. 2020.

Rabinovych P.M. Pravorozuminnja: sutnist’, klasyfikacii’, nezdolannist’ pljuralizmu. Bjul. M-va justycii’ Ukrai’ny. 2007. № 5 (67).

Forster Greg (2005). John Locke’s politics of moral consensus.

John Witte Jr. Law and Religion: The Challenges of Christian Jurisprudence. Press, 2006.

James Q. Whiteman. The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Tri-al. Yale University Press. 2008. ISBN 978-0-300-11600-7.

Berger Benjamin. (2012). Key Theoretical Issues in the Interaction of Law and Religion: A Guide for the Perplexed. Constitutional Forum / Forum constitutionnel. 19. 2011. 10.21991/C92D5M.

Grant Gilmore. The Ages of American Law. Yale U. Press, 1977.

Trofanchuk G.I. Kanonichne pravo. Kurs lekcij: navch. posib. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2015.

Anja Hennig. Zum Verhältnis von Religion und Politik in Europa. Frankfurt. 2013. URL: https://www.bpb.de/apuz/162392/religion-und-politik-in-europa

Jashyn P.P. Religija, derzhava i pravo. Harkiv. 1998. 27 s.

Shri Shrimad A.Ch. Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Bhagavad-Gita Kak Ona est’ (2 izdanie) s russkoj transliteraciej, poslovnym i literaturnym perevodami i podrobnymi kommentarijami. Moskva: Bhaktivedanta Buk Trast, 1998. 806 s.

Thomas M. Franck. The Structure of Impartiality: Examining the Riddle of One Law in a Fragmented World. New York, 1968.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.