ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Ірина Анатоліївна Толкачова, Вікторія Вячеславівна Кириченко

Анотація


Мета: дослідження проблем захисту прав людини в Україні у зв’язку з забрудненням навколишнього середовища та надання пропозицій для їх вирішення. Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняльно-правовий, соціологічний, логічний, діалектичний. Результати: вказано проблеми захисту екологічних прав людини в Україні та надано пропозиції щодо їх подолання. Обговорення: стан захисту екологічних прав людини в Україні.


Ключові слова


права людини; навколишнє середовище; захист екологічних прав людини; екологія; екосистема

Посилання


Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 чер. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Берестовський І. Захист прав людини і громадянина як функція української держави. Науковий вісник НАВС. 2011. № 4. С. 124–131.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 чер.1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.

Complaint to CAO from three Ukrainian communities regarding IFC investment in MHP. URL: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/ 2018/06/6.5.18-Complaint-to-CAO-from-three-Ukrainian-communities-regarding-IFC-investment-in-MHP.pdf.

Інформаційне повідомлення щодо процесу медіації за скаргою громад сіл Оляниця, Заозерне та Клебань Вінницької області. URL: https://ecoaction.org.ua/mediatsia-olianytsia-zaozerne-kleban.html.

Вода для курки. Як масове вирощування птиці впливає на водні ресурси України. URL: https://rubryka.com/article/vplyv-vyroshhuvannya-ptytsi-na-vodni-resursy/.

Генпрокуратура закрила справу власника «Гаврилівських курчат» щодо створення курячого могильника. URL: https://agropolit.com/ news/11737-genprokuratura-zakrila-spravu-vlasnika-gavrilivskih-kurchat-schodo-stvorennya-kuryachogo-mogilnika.

Пташині могильники під Києвом: Держпродспоживслужба розповіла про перевірку «Гаврилівських курчат». URL: https://www. unian.ua/ economics/ agro/ 10173497-ptashini-mogilniki-pid-kiyevom derzhprodspozhiv sluzhba-rozpovila-pro-perevirku-gavrilivskih-kurchat.html.

Київ очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям. URL: https://ua.interfax. com.ua/news/general/655583.html.

Краснова Ю. Проблеми забезпечення права на екологічну безпеку в національних судах України та шляхи їх вирішення. [Міжнародний судовий форум: «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року): Збірник матеріалів]. Київ, 2019. 192 с.

Кравець Я.В. Екологічні суди: порівняльно-правовий аналіз. Одеса, 2018. 30 с.

References

Konstytucija Ukrai’ny: pryjnjata na p’jatij sesii’ Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny 28.06.1996 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141.

Berestovs’kyj I. Zahyst prav ljudyny i gromadjanyna jak funkcija ukrai’ns’koi’ derzhavy. Naukovyj visnyk NAVS. 2011. № 4. S. 124–131.

Pro ohoronu navkolyshn’ogo pryrodnogo seredovyshha: Zakon Ukrai’ny vid 25.06.1991 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1991. № 41. St. 546.

Complaint to CAO from three Ukrainian communities regarding IFC investment in MHP. URL: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/ 2018/06/6.5.18-Complaint-to-CAO-from-three-Ukrainian-communities-regarding-IFC-investment-in-MHP.pdf.

Informacijne povidomlennja shhodo procesu mediacii’ za skargoju gromad sil Oljanycja, Zaozerne ta Kleban’, Vinnyc’koi’ oblasti. URL: https://ecoaction. org.ua/mediatsia-olianytsia-zaozerne-kleban.html.

Voda dlja kurky. Jak masove vyroshhuvannja ptyci vplyvaje na vodni resursy Ukrai’ny. URL: https://rubryka.com/article/vplyv-vyroshhuvannya-ptytsi-na-vodni-resursy/.

Genprokuratura zakryla spravu vlasnyka «Gavrylivs’kyh kurchat» shhodo stvorennja kurjachogo mogyl’nyka. URL: https://agropolit.com/ news/11737-genprokuratura-zakrila-spravu-vlasnika-gavrilivskih-kurchat-schodo-stvorennya-kuryachogo-mogilnika.

Ptashyni mogyl’nyky pid Kyjevom: Derzhprodspozhyvsluzhba rozpovila pro perevirku «Gavrylivs’kyh kurchat». URL: https:// www.unian.ua/economics/agro/ 10173497-ptashini-mogilniki-pid-kiyevom derzhprodspozhivsluzhba-rozpovila-pro-perevirku-gavrilivskih-kurchat.html

Kyi’v ocholyv spysok mist svitu z najbil’sh zabrudnenym povitrjam. URL: https://ua.interfax. com.ua/news/general/655583.html.

Krasnova Ju. Problemy zabezpechennja prava na ekologichnu bezpeku v nacional’nyh sudah Ukrai’ny ta shljahy i’h vyrishennja. [Mizhnarodnyj sudovyj forum: «Sudovyj zahyst pryrodnogo dovkillja ta ekologichnyh prav» (m. Kyi’v, 7 lystopada 2019 roku): Zbirnyk materialiv]. Kyi’v, 2019. 192 s.

Kravec’ Ja.V. Ekologichni sudy: porivnjal’no-pravovyj analiz. Odesa, 2018. 30 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.