ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Наталія Володимирівна Жмур, Інна Володимирівна Поліщук

Анотація


Мета: у статті розглянуто проблеми узгодження національних та загальноєвропейських стандартів лібералізації безпеки цивільної авіації на сучасному етапі розвитку міжнародної цивільної авіації, визначено особливості впливу розвитку лібералізації на забезпечення національних та загальноєвропейських стандартів безпеки авіаперевезень, повітряного простору, наземного обслуговування та всієї авіаційної інфраструктури. Особливу увагу приділено проблемам розвитку лібералізації безпеки цивільної авіації в Україні, інтеграційним процесам державної політики у цій сфері. Методи дослідження: у роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи аналізу та порівняння. Результати: зроблено висновок про необхідність вдосконалення державного регулювання безпеки цивільної авіації, забезпечення найбільш сприятливих умов та форм співробітництва у сфері лібералізації її безпеки, зокрема, шляхом вдосконалення національного та міжнародного нормативно-правового регулювання. Обговорення: пошук шляхів вирішення національних проблем лібералізації безпеки цивільної авіації та необхідність її адаптації до міжнародних стандартів, інтеграційних та глобалізаційних процесів, принципів управління та безпеки.


Ключові слова


лібералізація безпеки; лібералізація авіації; лібералізація повітряного простору; ліберальна угода; авіаційна безпека; узгодження стандартів авіаційної безпеки

Посилання


Декларація глобальних принципів лібералізації міжнародного повітряного транспорту, прийнята 29 бер. 2003 р. Міжнародною організацією цивільної авіації, Монреаль, Канада. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 954_012.

Афанасьев В. Г. Либерализация и протекционизм в современной аэрополитике. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2013. № 10 (196). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/liberalizatsiya-i-protektsionizm-v-sovremennoy-aeropolitike

Вдовенко Р. Либерализация международного воздушного транспорта – основная тенденция ХХІ века. URL: https://aviaport.ru/digest/ 2018/12/25/ 569409.html.

Record number of air passengers carried at more than 1.1 billion in 2018/Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/7-06122019-AP.

Звіт Голови Державної авіаційної служби України за 2019 рік. URL: https://www.kmu.gov. ua/storage/app/siter/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-avia.pdf.

Оперативна інформація щодо основних показників діяльності авіаційної галузі за січень – липень 2020 року. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/ statistika/operativna-informatsiya/

Маценко О.М., Геєць І.О., Миронова Ю.В., Скрипка Є.О. Стратегічні напрями лібералізації повітряного простору між Україною та ЄС. Механізм регулювання економіки. 2018. № 3. С. 66-78. https://doi.org/10.21272/mer. 2018.81.06

Управління конкуренцією авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5546/ aviakonkurenciya.pdf.

Авіаційна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Проект розпорядження КМУ. URL: https://www.mtu.gov.ua/projects/ view/

Статистичні дані в галузі авіатранспорту. URL: https://www.mtu.gov.ua/ content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html.

Михальченко І.Г. Оцінка рівня лібералізації авіаційних перевезень між Україною та країнами – членами Європейського Союзу. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 65-71.

Сагун А.О. Особливості лібералізації ринку авіаційних перевезень в Україні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 1-2 (07). С. 26-30.

References

Deklaracija global’nyh pryncypiv liberalizacii’ mizhnarodnogo povitrjanogo transportu, pryjnjata 29 ber. 2003 r. Mizhnarodnoju organizacijeju cyvil’noi’ aviacii’, Monreal’, Kanada. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/954_012.

Afanas’ev V.G. Liberalizacija i protekcionizm v sovremennoj ajeropolitike. Nauchnyj vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta grazhdanskoj aviacii. 2013. № 10 (196). URL: https://cyberleninka.ru/ arti-cle/n/liberalizatsiya-i-protektsionizm-v-sovremennoy-aeropolitike

Vdovenko R. Liberalizacija mezhdunarod-nogo vozdushnogo transporta – osnovnaja tendencija ХХІ veka. URL: https://aviaport.ru/digest/ 2018/12/25/ 569409.html.

Record number of air passengers carried at more than 1.1 billion in 2018/Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/7-06122019-AP.

Zvit Golovy Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny za 2019 rik. URL: https://www.kmu. gov.ua/storage/app/siter/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-avia.pdf.

Operatyvna informacija shhodo osnovnyh pokaznykiv dijal’nosti aviacijnoi’ galuzi za sichen’ – lypen’ 2020 roku. URL: https://avia.gov.ua/pro-nas/ statistika/ operativna-informatsiya/

Macenko O.M., Gejec’ I.O., Myronova Ju.V., Skrypka Je.O. Strategichni naprjamy liberalizacii’ povitrjanogo prostoru mizh Ukrai’noju ta JeS. Mehanizm reguljuvannja ekonomiky. 2018. № 3. S. 66-78. https://doi.org/10.21272/mer. 2018.81.06

Upravlinnja konkurencijeju aviakompanij na rynku aviacijnyh perevezen’ Ukrai’ny. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/5546/ aviakonkurenciya.pdf.

Aviacijna transportna strategija Ukrai’ny na period do 2030 roku. Proekt rozporjadzhennja KMU. URL: https://www.mtu.gov.ua/ projects/ view/

Statystychni dani v galuzi aviatransportu. URL: https://www.mtu.gov.ua/ content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html.

Myhal’chenko I.G. Ocinka rivnja liberalizacii’ aviacijnyh perevezen’ mizh Ukrai’noju ta krai’namy – chlenamy Jevropejs’kogo Sojuzu. Ekonomika i suspil’stvo. 2017. Vyp. 8. S. 65-71.

Sagun A.O. Osoblyvosti liberalizacii’ rynku aviacijnyh perevezen’ v Ukrai’ni. Ekonomichnyj visnyk Zaporiz’koi’ derzhavnoi’ inzhenernoi’ akademii’. 2017. Vyp. 1-2 (07). S. 26-30.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.