ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Олена Миколаївна Макеєва, Іванна Олегівна Коваль

Анотація


Мета: з’ясувати ґенезу та сутність інституту громадського контролю, його роль у розвитку громадянського суспільства. Методи дослідження: метод аналізу та синтезу, філософські методи, історико-правовий, порівняльний, логіко-семантичний та інші методи. Результати: визначено поняття і принципи громадського контролю, виокремлено його види та суб’єктів. Обговорення: громадський контроль є важливим інститутом громадянського суспільства, що спрямований на захист і реалізацію прав, свобод та законних інтересів громадян.


Ключові слова


громадський контроль; публічна влада; суб’єкти громадського контролю; громадянське суспільство

Посилання


Наливайченко Т.В. Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект: авто-реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2010. 18 с.

Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Київ: Юрiнком Iнтер, 2009. 528 с. URL: https://yurincom.com/files/content/RimPravo.pdf

Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти: дис. … д-ра. юрид. наук.: 12.00.07. Запоріжжя, 2013. 413 с.

Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні. Харків: Золота миля, 2010. 368 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України. Київ: Атіка, 2011. 624 с.

Вітвіцький С.С. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 39 с.

Про громадський контроль: проект Закону України № 4697 від 14.04.2014 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516= 4697 &skl=8

Косінов С.А. Контроль у демократичній державі: загальнотеоретична характеристика: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 36 с.

Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування (іноземний досвід). Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит Комітету Верховної Ради України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29223.pdf.

Коломоєць Т.О. Зарубіжний досвід контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права. URL: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12542-zarubizhnij-dosvid-kontrolyu-za-diyalnistyu-organiv-miscevogosamovryaduvannya-yak-sub-yektiv-administrativnogo-prava-ta-osnovni-napryamki-jogo-zapozichennya-vukra%D1%97ni.html

United Nations E Government survey 2014. E Government for the Future We Want. New York: United Nations, 2014. 264 p.

The FBI (Federal Bureau of investigation). URL: https://www.fbi.gov/

Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_13

Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади: монографія / Л.Р. Наливайко, О.В. Савченко. Київ: Хай-Тек Прес, 2017. 276 с.

References

Nalyvaichenko T.V Hromadskyi kontrol v Ukraini yak instytut hromadianskoho suspilstva: teoretyko-pravovyi aspekt: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lviv, 2010. 18 s.

Pidopryhora O.A., Kharytonov Ye.O. Rymske pravo. K. Yurinkom Inter, 2009. 528 s. URL: https://yurincom.com/files/content/RimPravo.pdf

Skvirskyi I.O. Hromadskyi kontrol u publichnomu upravlinni: teoretyko-pravovi ta prakseolohichni aspeky: dys. … d-ra. yuryd. nauk.: 12.00.07 Zaporizhzhia, 2013. 413 s.

Denysiuk S.F. Hromadskyi kontrol yak harantiia zakonnosti u administratyvnii diialnosti pravookhoronnykh orhaniv v Ukraini. Kharkiv: Zolota mylia, 2010. 368 s.

Stetsenko S.H. Administratyvne pravo Ukrainy. Kyiv: Atika, 2011. 624 s.

Vitvitskyi S.S. Kontrol yak harantiia zakonnosti diialnosti publichnoi administratsii: avtoref. dys. … d-ra. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv, 2016. 39 s.

Pro hromadskyi kontrol: proekt Zakonu Ukrainy № 4697 vid 14.04.2014 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4697&skl=8

Kosinov S.A. Kontrol u demokratychnii derzhavi: zahalnoteoretychna kharakterystyka: avtoref. dys. … d-ra. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2017. 36 s.

Kontrol za diialnistiu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia (inozemnyi dosvid). Informatsiina dovidka, pidhotovlena Yevropeiskym informatsiino-doslidnytskym tsentrom na zapyt Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://euinfocenter. rada.gov.ua/uploads/documents/29223.pdf.

Kolomoiets T.O. Zarubizhnyi dosvid kon-troliu za diialnistiu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia yak subiektiv administratyvnoho prava. URL: http://www.stattionline.org.ua/pravo/ 76/12542-zarubizhnij-dosvid-kontrolyu-za-diyalnistyu-organiv-miscevogosamovryaduvannya-yak-sub-yektiv-administrativnogo-prava-ta-osnovni-napryamki-jogo-zapozichennya-vukra%D1%97ni.html

United Nations E Government survey 2014. E Government for the Future We Want. New York: United Nations, 2014. 264 p.

The FBI (Federal Bureau of investigation). URL: https://www.fbi.gov/

Mahnovskyi I. Pravove osmyslennia hromadskoho kontroliu na suchasnomu etapi derzhavotvorennia Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky. 2016. № 13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnulpurn_2016_855_13

Teoretyko-pravovi zasady hromadskoho kontroliu za diialnistiu orhaniv derzhavnoi vlady: monohrafiia / L.R. Nalyvaiko, O.V. Savchenko. Kyiv: Khai-Tek Pres, 2017. 276 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.