ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ СТЕРЕОТИПІВ ОБРАЗУ ЮРИСТА У СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД

Світлана Григорівна Головко, Юрій Олексійович Жук

Анотація


Мета: дослідження стереотипного образу юриста, який  сформований у   студентів першого курсу юридичного факультету, як передумови  професійного становлення особистості та факторів впливу на цей процес. Методи: анкетування (у якості інструменту використано спеціально розроблену  анкету,  що включала питання, відібрані авторами методики на основі аналізу  досліджень в галузі юридичної психології, і які  визначають ключові характеристики (особистісні якості) юриста); факторний та дисперсійний аналіз. Результати: показано, що особистісні стереотипи, як форма індивідуальної свідомості випускника середньої школи, виконують соціально-регулюючу функцію, виступаючи важливою складовою системи  факторів, що впливають на формування цілей відносно визначення напряму подальшої професійної освіти та мотивації для вступу до відповідного закладу вищої освіти. Для кожної матриці розраховувалися середні значення рангів, дисперсія та стандартні відхилення розподілу середніх значень. Підтверджено гіпотезу дослідження, яка полягає в тому, що система характеристик фахівця в галузі юстиції, яка сформована у студентів першого курсу юридичного факультету, залежить від статі студента. Обґрунтовано, що первинні образи-стереотипи юриста, сформовані у студентів-першокурсників, мають явно виражені гендерні ознаки, які необхідно враховувати у процесі подальшого цілеспрямованого формування образу юриста-професіонала. З’ясовано, що під час оцінювання результатів навчання студентів доцільно уникати негативних гендерних стереотипів, оцінних суджень на підставі гендерної приналежності, акцентувати увагу на взаємодоповнюваності соціально та професійно значущих ролях жінок і чоловіків у життєвих і професійних ситуаціях, на рівності можливостей особистісного та професійного розвитку і кар’єрного зростання. Зроблено висновок, що реалізація освітнього процесу у сучасному вищому юридичному навчальному закладі має відбуватися з урахуванням гендерних особливостей студентської молоді, що забезпечить його інноваційний характер та особистісну зорієнтованість як умову підготовки висококваліфікованого фахівця та розвитку творчої і гармонійної особистості. Обговорення: результати аналізу впливу визначених у дослідженні факторів на формування у студентів першого курсу стереотипів юриста є важливою умовою конкретизації педагогічних заходів щодо розвитку професійної спрямованості майбутніх юристів.


Ключові слова


професійна підготовка майбутніх юристів; стереотипний образ юриста; факторний аналіз

Посилання


Бочелюк В.Й. Юридична психологія: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2017. 335 с.

Васильева Т.Е. Стереотипы в общественном сознании (социально-философские аспекты). Москва: ИНИОН АН СССР, 1988. 252 с.

Кон И.С. Социологическая психология: избранные психологические труды. М.-Воронеж, 1999. 156 с.

Кудрявцев Т.В., Шегурова В.Ю. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения личности. Вопросы психологи. 1983. № 2. C. 51-59.

Липпман У. Общественное мнение / под ред. К.А. Левинсон, К.В. Петренко. Москва: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с. https://doi.org/10.7256/2409-7144. 2015.6. 15597

Овсянникова В.В. Динамика «образа своей профессии» в зависимости от степени приобщения к ней. Вопросы психологии. 1981. № 5. C. 133-137.

Основи загальної та юридичної психології: навч. посіб. / за ред. В.Т. Нора. Київ: Ін Юре, 2014. 280 с.

Прикладная юридическая психология: учеб. пособие для вузов / под ред. Столяренко А.М. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 639 с.

Русина Н.А. Изучение оценочных эталонов и социальных стереотипов с помощью семантических измерений. Вопросы психологии. 1981. № 5. С. 96-106.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/standarty. https://doi.org/10.25128/2520-6230. 18.4.8

Шихирев П.Н. Социальная установка как предмет социально-психологического исследования. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Москва, 1976. C. 278-294.

A hierarchical taxonomy of human goals / Chulef Ada S., Read Stephen J., Walsh David A. Notiv. And Emot. 2001. № 3. P. 191-232.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press, 1969. 567 p.

Hyde J.S. Gender and sex: So what has meta-analysis done for me? The Psychology Teacher Network Newsletter. 1992. № 2. Р. 2-6.

Hyde J.S., & Linn, M.C. The psychology of gender: Advances through meta-analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Pp. 14-50.

Lipsey M.W., & Wilson D.B. The efficacy of psychological, educational, and behavioral treatment. American Psychologist. 1993. № 48. Р. 1181-1209. https://doi.org/10.1037//0003-066x. 48.12.1181

The roots of motivations: Classroom and cultural factors. Education Section Annual Conference of the British Psychological Society, Greenwich, 6-7 Nov. 1999. / Elliott J., Hufton N. Proc. Brit. Psychol. Soc. 2001. № 1. Р. 3.

References

Bocheljuk V.J. Jurydychna psyhologija: navch. posib. Kyi’v: CUL, 2017. 335 s.

Vasil’eva T.E. Stereotipy v obshhestvennom soznanii (social’no-filosofskie aspekty). Moskva: INION AN SSSR, 1988. 252 s.

Kon I.S. Sociologicheskaja psihologija: izbrannye psihologicheskie trudy. M.-Voronezh, 1999. 156 s.

Kudrjavcev T.V., Shegurova V.Ju. Psihologicheskij analiz dinamiki professional’nogo samoopredelenija lichnosti. Voprosy psihologii. 1983. № 2. C. 51-59.

Lippman U. Obshhestvennoe mnenie / pod red. K.A. Levinson, K.V. Petrenko. Moskva: Institut Fonda «Obshhestvennoe mnenie», 2004. 384 s.

Ovsjannikova V.V. Dinamika «obraza svoej professii» v zavisimosti ot stepeni priobshhenija k nej. Voprosy psihologii. 1981. № 5. C. 133-137.

Osnovy zagal’noi’ ta jurydychnoi’ psyhologii’: navch. posib. / za red. V.T. Nora. Kyi’v: In Jure, 2014. 280 s.

Prikladnaja juridicheskaja psihologija: ucheb. posobie dlja vuzov / pod red. Stoljarenko A.M. Moskva: JuNITI-DANA, 2001. 639 s.

Rusina N.A. Izuchenie ocenochnyh jetalonov i social’nyh stereotipov s pomoshh’ju semanticheskih izmerenij. Voprosy psihologii. 1981. № 5. S. 96-106.

Standart vyshhoi’ osvity za special’nistju 081 «Pravo» galuzi znan’ 08 «Pravo» dlja pershogo (bakalavrs’kogo) rivnja vyshhoi’ osvity. URL: https://mon.gov.ua/ storage/ app/media/vishcha-osvita/standarty.

Shihirev P.N. Social’naja ustanovka kak predmet social’no-psihologicheskogo issledovanija. Psihologicheskie problemy social’noj reguljacii povedenija. Moskva, 1976. C. 278-294.

A hierarchical taxonomy of human goals / Chulef Ada S., Read Stephen J., Walsh David A. Notiv. And Emot. 2001. № 3. P. 191-232.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press, 1969. 567 p.

Hyde J.S. Gender and sex: So what has meta-analysis done for me? The Psychology Teacher Network Newsletter. 1992. № 2. Р. 2-6.

Hyde J.S., & Linn, M.C. The psychology of gender: Advances through meta-analysis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Pp. 14-50.

Lipsey M.W., & Wilson D.B. The efficacy of psychological, educational, and behavioral treatment. American Psychologist. 1993. № 48. Р. 1181-1209.

The roots of motivations: Classroom and cultural factors. Education Section Annual Conference of the British Psychological Society, Greenwich, 6-7 Nov. 1999. / Elliott J., Hufton N. Proc. Brit. Psychol. Soc. 2001. № 1. Р. 3.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.