ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Феофанівна Літвінова

Анотація


Мета: полягає в тому, що для розуміння витоків, історичних передумов становлення та розвитку приватної детективної діяльності дослідити деякі історичні аспекти оперативно-розшукової діяльності. Результати: встановлено, що держава з моменту свого виникнення намагалася монополізувати розшукову діяльність у своїх власних інтересах, а тому переважна більшість історичного матеріалу присвячена саме державному розшуку (розвідці, контррозвідці, політичному та карному розшуку). Обговорення: державний розшук, на підставі якого згодом виникла наука «оперативно-розшукова діяльність» та приватна детективна діяльність є взаємопов’язаними суспільними явищами та мають одну спільну історію, оскільки перша являється родоначальником другої (методи, які використовуються сьогодні в ОРД, майже ідентичні методам, що застосовують приватні детективи у своїй професійній діяльності).


Ключові слова


оперативно-розшукова діяльність; слідча діяльність; розкриття злочинів; розслідування злочинів; криміналістичні та оперативно-розшукові методи; детективна діяльність

Посилання


Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін. / за ред. проф. О.М. Джужи. Київ: Правова єдність, 2009. 310 с.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: підруч. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч. 1. 336 с.

Землянов В.М. Основы сыскного ремесла. Минск: Харвест, 2004. 304 с.

Пиджаренко А.М. История и тайны уголовного и политического сыска. Киев: Юринформ, 1994. 339 с.

Пиджаренко А.М. Исторические aспекты уrоловного и политическоrо соска. Бюл. по обмену опытом работы МВД Украины. 1994. № 113/114. С. 39-44.

Мулукаев В., Полубинский Р. Сказ о сыске. Сов. милиция. 1990. № 1. С. 92-93.

Пиджаренко А.М. История и тайны сыска на Украине-Руси. Киев, 1994. 400 с.

Софроненко К.А. Общественно-политический строй и право Галицко-Волынской Руси ХІ-ХІІ вв. Москва, 1955. 140 с.

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. Москва, 1949. 546 с.

References

Operatyvno-rozshukova dijal’nist’: navch. posib. / Je.M. Moisejev, O.M. Dzhuzha, D.J. Nykyforchuk ta in. / za red. prof. O.M. Dzhuzhy. Kyi’v: Pravova jednist’, 2009. 310 s.

Bandurka O.M. Operatyvno-rozshukova dijal’nist’: pidruch. Harkiv: Vyd-vo Nac. un-tu vnutr. sprav, 2002. Ch. 1. 336 s.

Zemljanov V.M. Osnovy sysknogo remesla. Minsk: Harvest, 2004. 304 s.

Pidzharenko A.M. Istorija i tajny ugolovnogo i politicheskogo syska. Kiev: Jurinform, 1994. 339 s.

Pidzharenko A.M. Istoricheskie aspekty urolovnogo i politicheskoro soska. Bjul. po obmenu opytom raboty MVD Ukrainy. 1994. № 113/114. S. 39-44.

Mulukaev V., Polubinskij R. Skaz o syske. Sov. milicija. 1990. № 1. S. 92-93.

Pidzharenko A.M. Istorija i tajny syska na Ukraine-Rusi. Kiev, 1994. 400 s.

Sofronenko K.A. Obshhestvenno-politicheskij stroj i pravo Galicko-Volynskoj Rusi ХІ-ХІІ vv. Moskva, 1955. 140 s.

Jushkov S.V. Obshhestvenno-politicheskij stroj i pravo Kievskogo gosudarstva. Moskva, 1949. 546 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.