ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ХОЛДИНГІВ

Наталія Вікторівна Ібрагімова

Анотація


Мета: полягає в дослідженні підстав та умов застосування господарсько-правової відповідальності учасників холдингу та виробленні пропозицій щодо законодавчого врегулювання цієї відповідальності. Результати: встановлено, що холдингова компанія та корпоративні підприємства несуть самостійну господарсько-правову відповідальність, крім випадків, коли холдингова компанія несе солідарну або субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями корпоративних підприємств. Запропоновано та обґрунтовано введення презумпції субсидіарної відповідальності холдингової компанії за порушення корпоративного підприємства, а це означає, що для звільнення від відповідальності холдингова компанія має довести, що її рішення, дії або бездіяльність не вплинули на визнання корпоративного підприємства банкрутом або порушення ним господарського зобов’язання чи правил здійснення господарської діяльності. Обговорення: у доктрині господарського права господарсько-правову відповідальність розроблено на достатньому рівні. У сучасному адаптованому до ринкових відносин вигляді визначення господарсько-правової відповідальності можна представити як потерпання (несення) добровільно чи у примусовому порядку учасниками господарських відносин несприятливих економічних наслідків, передбачених господарським законодавством, договорами, локальними нормативними актами суб’єктів господарювання, за скоєне ними господарське правопорушення.


Ключові слова


холдинг; холдингова компанія; корпоративне підприємство; відповідальність; солідарна відповідальність; субсидіарна відповідальність; нормативно-правове регулювання

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, 19−20, 21−22. Ст. 144.

Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. Киев: Наук. думка, 1971. С. 26–27.

Бобкова А., Татькова З. До питання визначення господарсько-правової відповідальності. Правничий часопис Донецького університету. 2008. № 2 (20). С. 3–8.

https://doi.org/10.31558/2518-7953

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. Москва: Юрид. лит., 1976. 215 с.

Уманців Ю. Холдингові механізми інтеграції підприємств. Ринок цінних паперів України. 2011. № 3−4. С. 23−33.

Белов В.А. Гражданско-правовое регулирование корпоративных отношений с участием гражданско-неправоспособных (не обладающих юридической личностью) организаций. URL: http://knowledge.allbest.ru/law/ 3c0b65635b2ad79b5d43b88421316c27_0.htmlм.

Хозяйственное право: учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; под ред. В. К. Мамутова. Киев: Юринком Интер, 2002. 912 с.

Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. Київ: Юрінком Інтер, 2013. 528 с.

Цивільний кодекс України: офіц. текст зі змін. станом на 16 січ. 2012 р. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2012. 480 с.

Про акціонерні товариства: Закон України від 19 верес. 2008 р. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50. Ст. 384.

Шиткина И. С. Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группах компаний. Москва: Волтерс Клувер, 2008. 552 с.

Сулакшин С. С., Буянов Е. Э., Кулаков В. В. и др. Правовая модель холдинга для России. Москва: Научный эксперт, 2012. 280 с.

Григораш И. В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт сравнительно-правового исследования. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 184 с.

Шиткина И. С. Холдинги: правовой и управленческий аспекты. URL: http://www. lawmix.ru/commlaw/1723.

Бейцун І. В. Обʼєднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 236 с.

Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 240 с.

АМКУ наложил на «Фокстрот» крупный штраф. URL: http://economics.lb.ua/ business/ 2011/11/11/123668_amku_nalozhil_fokstrot_krupniy.htm.

Левандовські К. М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа. URL: http://vuzlib.com/content/view/1050/126/.

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовт. 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 19. Ст. 74.

Капитоненко А. В ответе за тех, кому поручили. URL: http://www.asterslaw.com/upload/ iblock/348/agk2_121.pdf.

References

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 18, 19−20, 21−22. St. 144.

Mamutov V.K., Ovsienko V.V., Judin V.Ja. Predprijatie i material’naja otvetstvennost’. Kiev: Nauk. dumka, 1971. S. 26–27.

Bobkova A., Tat’kova Z. Do pytannja vyznachennja gospodars’ko-pravovoi’ vidpovi-dal’nosti. Pravnychyj chasopys Donec’kogo universytetu. 2008. № 2 (20). S. 3–8.

Bratus’ S.N. Juridicheskaja otvetstvennost’ i zakonnost’. Moskva: Jurid. lit., 1976. 215 s.

Umanciv Ju. Holdyngovi mehanizmy integracii’ pidpryjemstv. Rynok cinnyh paperiv Ukrai’ny. 2011. № 3−4. S. 23−33.

Belov V.A. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie korporativnyh otnoshenij s uchastiem grazhdansko-nepravosposobnyh (ne obladajushhih juridicheskoj lichnost’ju) organizacij. URL: http://knowledge.allbest.ru/law/ 3c0b65635b2ad 79b5d43b88421316c27_0.htmlm.

Hozjajstvennoe pravo: uchebnik / V.K. Mamutov, G.L. Znamenskij, K.S. Hahulin i dr.; pod red. V.K. Mamutova. Kiev: Jurinkom Inter, 2002. 912 s.

Aktual’ni problemy gospodars’kogo prava: navch. posib. / za red. V.S. Shherbyny. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2013. 528 s.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny: ofic. tekst zi zmin. stanom na 16 sich. 2012 r. Kyi’v: Vydavnychyj dim «In Jure», 2012. 480 s.

Pro akcionerni tovarystva: Zakon Ukrai’ny vid 19 veres. 2008 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2008. № 50. St. 384.

Shitkina I.S. Pravovoe regulirovanie jekonomicheskoj zavisimosti. Upravlenie v gruppah kompanij. Moskva: Volters Kluver, 2008. 552 s.

Sulakshin S.S., Bujanov E.Je., Ku-lakov V.V. i dr. Pravovaja model’ holdinga dlja Rossii. Moskva: Nauchnyj jekspert, 2012. 280 s.

Grigorash I.V. Zavisimye juridicheskie lica v grazhdanskom prave: opyt sravnitel’no-pravovogo issledovanija. Moskva: Volters Kluver, 2007. 184 s.

Shitkina I.S. Holdingi: pravovoj i upravlencheskij aspekty. URL: http://www.lawmix.ru/ commlaw/1723.

Bejcun I.V. Obʼjednannja jurydychnyh osib v cyvil’nomu pravi: porivnjal’no-pravovyj analiz: dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.03. Kyi’v, 2006. 236 s.

Lukach I.V. Pravove stanovyshhe holdyngovyh kompanij: monografija. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2008. 240 s.

AMKU nalozhil na «Fokstrot» krupnij shtraf. URL: http://economics.lb.ua/ business/ 2011/11/11/ 123668_amku_nalozhil_fokstrot_krupniy.htm.

Levandovs’ki K.M. Ponjattja subsydiarnoi’ vidpovidal’nosti ta i’i’ pravova pryroda. URL: http://vuzlib.com/content/view/1050/126/.

Kodeks Ukrai’ny z procedur bankrutstva: Zakon Ukrai’ny vid 18 zhovt. 2018 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2018. № 19. St. 74.

Kapitonenko A. V otvete za teh, komu poruchili. URL: http://www.asterslaw.com/ upload/ iblock/348/agk2_121.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.