ПРАВОВА ФОРМА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Алла Григорівна Барабаш

Анотація


Мета: у статті досліджено спільні риси та відмінності форм фермерського господарства, які визначені чинним законодавством України. Методи дослідження: використані порівняльно-правовий та аналітико-синтетичний метод. Результати: висловлюється думка про те, що фермерське господарство в Україні може існувати у двох основних формах: як юридична особа і на основі реєстрації фізичної особи-підприємця. Фермерське господарство, як юридична особа, може бути створене як унітарний суб’єкт господарювання або як корпоративний суб’єкт господарювання. Фермерське господарство, що діє на основі реєстрації фізичної особи-підприємця, може бути індивідуальним господарством однієї особи або колективним господарством, у якому працюють виключно члени однієї сім’ї. Приймаючи рішення про створення фермерського господарства у тій або іншій формі, необхідно усвідомлювати різницю у порядку створення та управління фермерським господарством, відмінності в земельній правосуб’єктності, оподаткуванні та заходах державної підтримки.


Ключові слова


фермерське господарство; сімейне фермерське господарство; унітарний суб’єкт господарювання; корпоративний суб’єкт господарювання; порядок створення; порядок управління; оподаткування; розмір земельної ділянки

Посилання


Логуш Л. В. Фермерство в США: правові аспекти (досвід для України): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06; Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1997. 24 с. https://doi.org/10.31108/1.2017.5.9.10

Устюкова В.В. Крестьянское хозяйство. Москва: Знание, 1992. 64 с.

Трудове право: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. 252 с.

Зеліско А. В. Унітарне приватне підприємство в якості підприємницької юридичної особи приватного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 42. 2017. С. 78-82. https://doi.org/ 10.24144/2409-6857.2017.2(50).107-116

Колосов Р. Корпоративне підприємство: поняття, ознаки та місце серед інших юридичних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 72-76.

Коваленко Т. Новели аграрного законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти. Юридична Україна. 2016. № 7-8. С. 30-36.

References

Logush L. V. Fermerstvo v SShA: pravovi aspekty (dosvid dlja Ukrai’ny): avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.06; L’vivs’kyj derzhavnyj universytet imeni Ivana Franka. L’viv, 1997. 24 s.

Ustjukova V. V. Krest’janskoe hozjajstvo. Moskva: Znanie, 1992. 64 s.

Trudove pravo: navch. posib. / N. P. Dolgih, V. P. Marushhak. Odesa: ORIDU NADU, 2011. 252 s.

Zelisko A. V. Unitarne pryvatne pidpryjemstvo v jakosti pidpryjemnyc’koi’ jurydychnoi’ osoby pryvatnogo prava. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. Serija Pravo. Vyp. 42. 2017. S. 78-82.

Kolosov R. Korporatyvne pidpryjemstvo: ponjattja, oznaky ta misce sered inshyh jurydychnyh osib. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2017. № 9. S. 72-76.

Kovalenko T. Novely agrarnogo zakonodavstva pro fermers’ki gospodarstva: pozytyvni ta negatyvni aspekty. Jurydychna Ukrai’na. 2016. № 7-8. S. 30-36.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.