СУБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Світлана Василівна Вишновецька, Вадим Михайлович Вишновецький

Анотація


Мета: дослідити особливості суб’єктного складу дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, що передбачена трудовим законодавством України. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: узагальнено суб’єктний склад дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, що передбачена трудовим законодавством України. Обговорення: правова природа явища корупції, проблеми корупційних проявів у трудових відносинах та шляхи їх подолання.Ключові слова


корупційне правопорушення; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство України; організаційно-розпорядчі функції; адміністративно-господарські функції; посадова інструкція

Посилання


Хабриева Т. Я. Научное обеспечение предупреждения коррупции: преодоление стереотипов и современные проблемы. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 2. С. 166.

Моцная О. В., Нуртдинова А. Ф, Чиканова Л. А. Коррупция и трудовые отношения. Коррупция: природа, проявление, противодействие / под ред. Т. Я. Хабриевой. Москва, 2012. С. 223–234.

Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Закон України від 18.10.2006 № 251-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 50. Ст. 496.

Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Абузярова Н. А. Коррупционные проявления в трудовых отношениях. Журнал российского права. 2012. № 12. С. 52–60.

Василевич Г. А. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. Трудовое и социальное право. 2019. № 1 (29). С. 18–24.

Луцюк П. С. Сучасна парадигма юридичної відповідальності у трудовому праві України: монографія. Харків: У справі, 2017. 502 с.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. https://doi.org/ 10.18411/b-2016-047

Рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 03 квітня 2018 р. по справі № 333/3651/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73267991. (дата звернення: 23.08.2019).

Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування: Методичні рекомендації, прийняті Міністерством юстиції України 16.10.2013. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13. (дата звернення: 23.08.2019). https://doi.org/ 10.15421/151467

Щодо протидії корупції: лист Міністерства юстиції України від 22.02.2003 р. № 1332-0-26-13/11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v13_1323-13. (дата звернення: 23.08.2019).

Рішення судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Харківської області від 12 вересня 2016 р. по справі № 638/21181/15-ц. URL: http://reyestr.court. gov. ua/Review/61473555. (дата звернення: 23.08.2019).

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37–38. Ст. 2004.

О соответствии Конституции положения пункта 3 части четвертой статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь и основанной на нем практики применения понятия должностного лица по признаку совершения юридически значимых действий: заключение Конституционного Суда Республики Беларусь 12 ноября 2001 г. № 3-129/2001. Консультант Плюс. Беларусь: ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. https://doi.org/10.18411/lj-31-08-2017-04

References

Habrieva T. Ja. Nauchnoe obespechenie preduprezhdenija korrupcii: preodolenie stereo-tipov i sovremennye problemy. Zhurnal za-rubezhnogo zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedenija. 2015. № 2. S. 166.

Mocnaja O. V., Nurtdinova A. F., Chika-nova L. A. Korrupcija i trudovye otnoshenija. Korrupcija: priroda, projavlenie, protivodejstvie / pod red. T. Ja. Habrievoj. Moskva, 2012. S. 223–234.

Pro ratyfikaciju Konvencii’ Organizacii’ Ob’jednanyh Nacij proty korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 18.10.2006 № 251-V. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2006. № 50. St. 496.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny: Zakon vid 10.12.1971 № 322-VIII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. 1971. Dodatok do № 50. St. 375.

Abuzjarova N. A. Korrupcionnye projavlenija v trudovyh otnoshenijah. Zhurnal rossijskogo prava. 2012. № 12. S. 52–60.

Vasilevich G. A. Disciplinarnaja otvetstvennost’ za korrupcionnye pravonarushenija. Trudovoe i social’noe pravo. 2019. № 1 (29). S. 18–24.

Lucjuk P. S. Suchasna paradygma jurydychnoi’ vidpovidal’nosti u trudovomu pravi Ukrai’ny: monografija. Harkiv: U spravi, 2017. 502 s.

Pro zapobigannja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14.10.2014 № 1700-VII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2014. № 49. St. 2056.

Rishennja Komunars’kogo rajonnogo sudu m. Zaporizhzhja vid 03 kvitnja 2018 r. po spravi № 333/3651/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73267991. (data zvernennja: 23.08.2019).

Zapobigannja i protydija korupcii’ v derzhavnyh organah ta organah miscevogo samovrjaduvannja: Metodychni rekomendacii’, pryjnjati Ministerstvom justycii’ Ukrai’ny 16.10.2013. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/n0020323-13. (data zvernennja: 23.08.2019).

Shhodo protydii’ korupcii’: lyst Ministerstva justycii’ Ukrai’ny vid 22.02.2003 r. № 1332-0-26-13/11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v13_1323-13. (data zvernennja: 23.08.2019).

Rishennja sudovoi’ kolegii’ sudovoi’ palaty u cyvil’nyh spravah apeljacijnogo sudu Harkivs’koi’ oblasti vid 12 veresnja 2016 r. po spravi № 638/21181/15-c. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/61473555. (data zvernennja: 23.08.2019).

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai’ny vid 01.07.2014 № 1556-VII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2014. № 37–38. St. 2004.

O sootvetstvii Konstitucii polozhenija punkta 3 chasti chetvertoj stat’i 4 Ugolovnogo kodeksa Respubliki Belarus’ i osnovannoj na nem praktiki primenenija ponjatija dolzhnostnogo lica po priznaku sovershenija juridicheski znachimyh dejstvij: zakljuchenie Konstitucionnogo Suda Respubliki Belarus’ 12 nojabrja 2001 g. № 3-129/2001. Kon-sul’tantPljus. Belarus’: OOO «JurSpektr», Nac. centr pravovoj inform. Resp. Belarus’. Minsk, 2019.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.