ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ

Ірина Анатоліївна Толкачова

Анотація


Мета: дослідження місця та ролі всеукраїнського та місцевих референдумів, висвітлення основних проблем інституту референдуму в Україні. Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняльно-правовий, соціологічний, логічний, діалектичний. Результати: визначено місце та роль всеукраїнського та місцевих референдумів, виокремлено найбільш актуальні проблеми інституту референдуму в Україні. Обговорення: стан законодавства щодо всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні.


Ключові слова


всеукраїнський референдум; місцеві референдуми; демократія; легітимність; волевиявлення

Посилання


Юридична енциклопедія: в 6-ти томах. Т. 5. П-С. НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ред. Ю. С. Шемшу¬ченко. Київ: Укр. енциклопедія, 2003. 736 с.

Лучин В. О. Референдум в механизме социалистического самоуправления народа. Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. Москва: ИГиП АН СССР, 1986. С. 80.

Курячая М. М. Право граждан Российской Федерации на референдум: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. 26 с.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: монографія. Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2000. 248 с.

Буртяк Г. Я. Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії. URL: archive.nbuv.gov.ua/.../soc.../referendym.pdf.

Конституційне право зарубіжних країн. за заг. ред. В.О. Ріяки. 2-е вид., доп. і перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 544 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі про здійснення влади народом від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. URL: http://www. ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9891.

Панкевич І. М. Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського конституціоналізму. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 95-102.

План заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/77-2019-%D1%80.

Recommendation No. R (96) 2 of the committee of ministers to member states on referendums and popular initiatives at local level (Adopted by the Committee of Ministers on 15 February 1996 at the 558th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://localgovernment.gov.mt/en/DLG/Legislation/Documents/Legislation/R(96)2.pdf. https://doi.org/10.2753/eue1056-4934310196

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Тодика Ю. М., Тодика О. Ю. Народовластие в условиях глобализации: монография / под ред. А. В. Петришина. Харьков: Право, 2005. 336 с.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: навч. посіб. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2006. 366 с.

References

Jurydychna encyklopedija: v 6-ty tomah. Т. 5. P-S. NAN Ukrai‎’‎ny, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koreckogo NANU; red. Ju.S. Shemshuchenko. Kyi’v: Ukr. encyklopedija, 2003. 736 s.

Luchyn V.O. Referendum v mehanizme socialisticheskogo samoupravlenija naroda. Socialisticheskoje samoupravlenije: opyt i tendencii razvitija. Мoskva: IGiP AN SSSR, 1986. S. 80.

Kurjachaja М.М. Pravo grazhdan Rossijskoj Federacii na referendum: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. Мoskva, 2004. 26 s.

Pogorilko V.F., Fedorenko V.L. Referendumy v Ukrai‎’‎ni: istorija ta suchasnist‎’‎: Mono-grafija. Kyi’v: In-t derzhavy i prava NAN Ukrai‎’‎ny, 2000. 248 s.

Burtjak G.Ju. Referendum jak sposib zdijsnennja bezposeredn‎’‎oji demokratiji. URL: archive.nbuv.gov.ua/.../soc.../referendym.pdf.

Konstytucijne pravo zarubizhnyh krajin za zag. red. V.O. Rijaky 2-e vyd., dop. i. pererob. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2004. 544 s.

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai‎’‎ny u spravi pro zdijsnennja vlady narodom vid 5 zhovtnja 2005 r. № 6-rp/2005. URL: http://www.ccu.gov. ua/uk/ doc-catalog/list?currDir=9891.

Pankevych І.М. Instytut bezposeredn‎’‎oji demokratiji ta rozvytok ukrai‎’‎nskogo konstytucionalizmu. Visnyk Lvivskogo universytetu. Serija jurydychna. 2013. Vypusk 58. S. 95-102.

Plan zahodiv z realizaciji novogo etapu reformuvannja miscevogo samovrjaduvannja ta terytorial‎’‎noji organizaciji vlady v Ukrai‎’‎ni na 2019-2021 roky. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/77-2019-%D1%80.

Recommendation No. R (96) 2 of the committee of ministers to member states on referendums and popular initiatives at local level (Adopted by the Committee of Ministers on 15 February 1996 at the 558th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://localgovernment. gov.mt/en/DLG/ Legislation/Documents/Legislation/ R(96)2.pdf.

Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrai‎’‎ni: Zakon Ukrai‎’‎ny vid 21 travnja 1997 roky № 280/97-VR. Vidomosti Verhovnoji Rady Ukrai‎’‎ny. 1997. № 24. St. 170.

Todyka Ju.M., Todyka O.Ju. Narodovlastije v uslovijah globalizacii: monografija pod. red. A.V. Petryshyna. Har’kov: Pravo, 2005. 336 s.

Pogorilko V.F., Fedorenko V.L. Referendne pravo Ukrai‎’‎ny: navch. posib. Kyi’v: Vyd-vo «Lira-К», 2006. 366 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.