ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Ніна Володимирівна Дараганова

Анотація


Мета: у статті аналізуються питання адміністративно-правового регулювання праці та виокремлення пріоритетних напрямів досліджень проблем адміністративно-правового регулювання праці в Україні. Методи дослідження: порівняльно-правовий, логіко-семантичний, системно-структурний. Результати: визначено доцільність розгляду пріоритетних напрямів, пов’язаних із категорією «праця», у площині адміністративного права. Обговорення: правове регулювання праці та напрями таких досліджень в межах адміністративного права.


Ключові слова


адміністративне право; праця; адміністративно-правове регулювання праці; напрями досліджень

Посилання


Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Проблема походження життя на землі. Життя і космос. Трудовий характер життєдіяльності людини. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій. Київ: Вид-во «Генеза», 1996. С. 117.

Дараганова Н. В. Зміст категорії «праця» в адміністративному праві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 4. Том 2. 2013. С. 24. https://doi.org/10.24025/2306-4412.2.2018

Чанишева Г. І. Трудоправова відповідальність роботодавця: зміна концепції. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. Одеса: Юридична література, 2016. С. 485–488. URL: http://hdl.handle.net/ 11300/7785 (дата звернення: 27.05.2019). https://doi.org/10.31617/k.knute.2019-04-12.74

Стасив О. В. Конституционные положения, определяющие принципы трудового права Украины. Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. Вып. 3(21). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/konstitutsionnye-polozheniya-opredelyayuschie-printsipy-trudovogo -prava-ukrainy (дата звернення: 17.12.2018).

Карпенко Д. О. Праця. Юрид. енциклопедія. [редкол.: Ю. С. Шемшученко (го-лова) та ін.]. Київ: Укр. енциклопедія, 2003. Т. 5. С. 57.

Старилов Ю. Н. Административное право: в 2 ч. Ч. 1: История. Наука. Предмет. Нор-мы. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 1998. 392 с. URL: http://www.law. vsu.ru/structure/admlaw/personal/books/starilov_6. pdf (дата звернення: 17.04.2019).

Івчук Ю. Ю. Співвідношення приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні охорони праці: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.05, 2016. С. 158. URL: http://scc.univ. ki-ev.ua/abstracts_db/?set_filter=Y&set_filter=%C7%E0%F1%F2%EE%F1%F3%E2%E0%F2%E8&arrFilter_pf%5BDISER_NAME%5D=&arrFilter_pf %5BSUPERVISOR%5D=&arrFilter_pf%5BSCIENCE_DEGREE%5D=577&arrFilter_pf%5BPROTECT_SVR%5D=&arrFilter_pf%5BPROTECT_TYPE%5D=107&arrFilter_pf%5BGALUZ%5D=596. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0233-1_8

Байков Александр. Трансформация парадигмы трудового права Латвии в постиндустриальную эпоху. URL: http://www.baltic-course. com/rus/kruglij_stol/?doc=56417 (дата звернення: 23.03.2019).

Прилуцька М. О. Поняття «державний службовець» крізь призму історико-правового аспекту. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2. С. 301. https://doi.org/10.31812/ filstd.v7i1.688

Дрозд О. Ю. Проходження державної служби як складова предмета адміністративно-правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 10. С. 101.

Лукаш С. С. До питання про службово-трудові відносини працівників органів внутрішніх справ. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вер¬надского. Серия «Юридические науки». 2010. Том 23 (62). № 1. С. 150–151.

Современное трудовое право (Опыт трудоправового компаративизма). Книга пер-вая / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова; под ред. д.ю.н., проф. В. М. Лебедева. Москва: Статут, 2007. 301 с.

Держава працевлаштовуватиме безробіт¬них по-новому. Презентація реформи служби зайнятості від 26 червня 2015 р. URL: http://tsn.ua/groshi/ derzhava-pracevlashtovuvatime -ukrayinciv-po-novomu-prezentaciya-reformi-sluzhbi-zaynyatosti-445971.html (дата звернення: 23.12.2018).

Статистичні дані виробничого травматизму за 12 місяців 2018 р. за галузями. URL: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnychoho-travma-2/ (дата звернення: 17.04.2019).

Цуркан М. І. Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2009. 18 с.

Аналітична довідка про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністра-тивними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби від 1 лютого 2009 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws (дата звернення: 12.12.2018).

Дараганова Н. В. Питання розгляду спорів про працю суб’єктів владних повнова-жень. Право України. 2012. № 11–12. С. 365–371.

References

Andrushchenko V. P., Mykhalchenko M. I. Problema pokhodzhennia zhyttia na zemli. Zhyttia i kosmos. Trudovyi kharakter zhyttiediialnosti liudyny. Suchasna sotsialna filosofiia: kurs lektsii. Kyiv: Vyd-vo «Heneza», 1996. S. 117.

Darahanova N. V. Zmist katehorii «pratsia» v administratyvnomu pravi. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Iurydychni nauky». Vypusk 4. Tom 2. 2013. S. 24.

Chanysheva H. I. Trudopravova vidpovi-dalnist robotodavtsia: zmina kontseptsii. Pravovi ta instytutsiini mekhanizmy zabezpechennia rozvytku derzhavy ta prava v umovakh yevrointehratsii: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20 travnia 2016 r., m. Odesa): u 2 t. T. 1 / vidp. red. M. V. Afanasieva. Odesa: Yurydychna literatura, 2016. S. 485–488. URL: http://hdl.handle.net/11300/7785 (data zvernennia: 27.05.2019)

Stasiv O. V. Konstitucionnye polozhenija, opredeljajushhie principy trudovogo prava Ukrainy. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki. 2013. Vyp. 3(21). URL: https://cyberleninka. ru/article/v/konstitutsionnye-polozheniya-opredelyayuschie-printsipy-trudovogo-prava-ukrainy (data zvernennia: 17.12.2018).

Karpenko D. O. Pratsia. Yuryd. entsyklopediia. [redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) ta in.]. Kyiv: Ukr. entsyklopediia, 2003. T. 5. S. 57.

Starilov Ju. N. Administrativnoe pravo: v 2 ch. Ch. 1: Istorija. Nauka. Predmet. Normy. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gosudarstvennogo un-ta, 1998. 392 s. URL: http://www.law.vsu.ru/ structure/admlaw/personal/books/starilov_6.pdf (data zvernennia: 17.04.2019).

Ivchuk Yu. Yu. Spivvidnoshennia pryvatnykh i publichnykh interesiv u pravovomu rehuliuvanni okhorony pratsi: dys. … dokt. yuryd. nauk: 12.00.05, 2016. S. 158. URL: http://scc.univ. kiev.ua/abstracts_db/?set_filter=Y&set_filter=%C7%E0%F1%F2%EE%F1%F3%E2%E0%F2%E8&arrFilter_pf%5BDISER_NAME%5D=&arrFilter_pf%5BSUPERVISOR%5D=&arrFilter_pf%5BSCIENCE_DEGREE%5D=577&arrFilter_pf%5BPROTECT_SVR%5D=&arrFilter_pf%5BPROTECT_TYPE%5D=107&arrFilter_pf%5BGALUZ%5D=596.

Bajkov Aleksandr. Transformacija paradigmy trudovogo prava Latvii v postindustrial’nuju jepohu. URL: http://www.baltic-course.com/ rus/ kruglij_stol/? doc=56417 (data zvernennia: 23.03.2019).

Prylutska M. O. Poniattia «derzhavnyi sluzhbovets» kriz pryzmu istoryko-pravovoho aspektu. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2012. № 2. S. 301.

Drozd O. Yu. Prokhodzhennia derzhavnoi sluzhby yak skladova predmeta administratyvno-pravovoho rehuliuvannia. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2016. № 10. S. 101.

Lukash S. S. Do pytannia pro sluzhbovo-trudovi vidnosyny pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Juridicheskie nauki». 2010. Tom 23 (62). № 1. S. 150–151.

Sovremennoe trudovoe pravo (Opyt trudopravovogo komparativizma). Kniga pervaja / V. M. Lebedev, E. R. Voronkova, V. G. Mel’nikova; pod red. d.ju.n., prof. V. M. Lebedeva. Moskva: Statut, 2007. 301 s.

Derzhava pratsevlashtovuvatyme bezrobitnykh po-novomu. Prezentatsiia reformy sluzhby zainiatosti vid 26 chervnia 2015 r. URL: http://tsn.ua/groshi/ derzhava-pracevlashtovuvatime -ukrayinciv-po-novomu-prezentaciya-reformi-sluzhbi-zaynyatosti-445971.html (data zvernennia: 23.12.2018).

Statystychni dani vyrobnychoho travmatyzmu za 12 misiatsiv 2018 r. za haluziamy. URL: http://dsp.gov.ua/statystychni-dani-vyrobnychoho-travma-2/ (data zvernennia: 17.04.2019).

Tsurkan M. I. Osoblyvosti sudovoho rozghliadu sporiv shchodo prokhodzhennia publichnoi sluzhby v Ukraini: avtoref. dys. …kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2009. 18 s.

Analitychna dovidka pro vyvchennia ta uzahalnennia praktyky rozghliadu administratyvnymy sudamy sporiv z pryvodu pryiniattia hromadian na publichnu sluzhbu, yii prokhodzhennia, zvilnennia z publichnoi sluzhby vid 1 liutoho 2009 r. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws (data zvernennia: 12.12.2018).

Darahanova N. V. Pytannia rozghliadu sporiv pro pratsiu subiektiv vladnykh povnovazhen. Pravo Ukrainy. 2012. № 11–12. S. 365–371.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.