ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВІ

Наталія Василівна Пильгун

Анотація


Мета: стаття присвячена поняттю правової системи України та її функціонуванню у сучасному суспільстві. Доведено, що правова система України формувалася на історично складених правових системах світу та під впливом різних правових і суспільних концепцій, зумовлених геополітичним положенням України. Разом із тим, правова система України формувалася у складних умовах за відсутності державної незалежності протягом значних періодів її історії. В цьому аспекті можна стверджувати про те, що формування та розвиток правової системи України зумовлено певними історичними обставинами. Методи дослідження: дослідження здійснене з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, таких як: аналітичного, порівняльно-правового, семантично-пізнавального, системного, статистичного та інших. Основою методології у цьому дослідженні є системний підхід, за допомогою якого певний об’єкт розглядається як багатоаспектне явище, що складається з різноманітних елементів, співвідношення між якими утворюють відносно стійку структуру правової системи України і забезпечують її цілісність. Результати: вказано поняття правової системи та основні передумови її функціонування у суспільстві. Розкрито проблеми функціонування правової системи України та перспективи її розвитку. Обговорення: пошук шляхів удосконалення функціональних напрямків розвитку правової системи України, для підтримання балансу приватних та публічних інтересів у їх суспільних відносинах.


Ключові слова


правова система; функціонування правової системи України; проблеми функціонування правової системи України

Посилання


Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; за ред. В.В. Копєйчикова. Київ: Юрінком, 1997. 317 с.

Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 352 с. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.8

Щетинин С.А. Правовая глобализация: понятие и основные формы: теоретико-методологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Рост. юрид. ин-т МВД РФ. Ростов-на-Дону, 2009. 24 с.

Михайленко Н.М. Трансформация национальных правовых систем в условиях глобализации (проблемы теории). Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 183-187.

Макогон Б.В. Процессы глобализации в современном праве и их проявление в российском законодательстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Московский университет МВД России. Москва, 2007. 26 с.

Малько А.В., Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник. Москва: Проспект, 2014. 450 с.

Козлихін І.Ю. Ідея правової держави. Історія та сучасність. Держава і право. 2005. № 2. С. 78-82.

Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави. Право України. 1995. № 12. С. 31-34.

References

Zagal’na teorija derzhavy i prava: navch. posib. / M-vo osvity Ukrai’ny, Ukr. derzh. ped. un-t im. M.P. Dragomanova; za red. V.V. Kopjejchykova. Kyi’v: Jurinkom, 1997. 317 s.

Onishhenko N.M. Pravova systema: problemy teorii’: monografija. Kyi’v: In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2002. 352 s. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.8

Shhetinin S.A. Pravovaja globalizacija: ponjatie i osnovnye formy: teoretiko-metodologicheskie aspekty: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.01. Rost. jurid. in-t MVD RF. Rostov-na-Donu, 2009. 24 s.

Mihajlenko N.M. Transformacija nacional’nyh pravovyh sistem v uslovijah globalizacii (problemy teorii). Izvestija TulGU. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. 2014. № 3-2. S. 183-187.

Makogon B.V. Processy globalizacii v sovremennom prave i ih projavlenie v rossijskom zakonodatel’stve: avtoref. dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.01. Moskovskij universitet MVD Rossii. Moskva, 2007. 26 s.

Mal’ko A.V., Lipinskij D.A. Teorija gosudarstva i prava: uchebnik. Moskva: Prospekt, 2014. 450 s.

Kozlyhin I.Ju. Ideja pravovoi’ derzhavy. Istorija ta suchasnist’. Derzhava i pravo. 2005. № 2. S. 78-82.

Shemshuchenko Ju. Teoretychni problemy formuvannja pravovoi’ derzhavy. Pravo Ukrai’ny. 1995. № 12. S. 31-34.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.